Questions and answers

Czy niepełnoletnia matka umieszczona w placówce opiekuńczo-wychowawczej ma prawo do świadczenia rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy zrefakturowanie części energii elektrycznej podlega akcyzie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy opłata członkowska może stanowić koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Kiedy prawidłowo należy zaliczyć w koszty listę płac?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy pracodawca, który nie zatrudnia pracowników młodocianych musi sporządzić wykaz prac wzbronionych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak rozliczyć używanie samochodów służbowych do celów prywatnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

W jakich okolicznościach wnuczka może pobierać specjalny zasiłek opiekuńczy na niepełnosprawną babcię?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2017 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

W jaki sposób należy rozliczyć emisję powstałą w wyniku ruchu próbnego remontowanego kotła?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2017 r., Gall Marek | Aktualne

Czy za czas pobyt osoby niepełnosprawnej w szpitalu lub hospicjum przysługuje specjalny zasiłek opiekuńczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2017 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jakie wymagania sprzętowe powinny być spełnione w izbie przyjęć szpitala?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2017 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Kiedy organ może nie zmienić kwoty zasiłku stałego, w związku ze zmianą wysokości dodatku mieszkaniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jak zakwalifikować instalację ogniw fotowoltaicznych zgodnie z p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

W jakim wymiarze nauczycielce, która jest w ciąży i przebywa na zwolnieniu, należy się urlop uzupełniający?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

W jakich postępowaniach należy stosować klauzule społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2017 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy można rozwiązać umowę z pracownikiem w okresie odbywania przez niego służby przygotowawczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2017 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jakie procedury i instrukcje bhp powinny zostać wdrożone w laboratorium chemicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy należy zgłosić do ZUS zmianę adresu pracownika po ustaniu jego stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy okres pracy w gospodarstwie rolnym rodziców można doliczyć do stażu pracy pracownika samorządowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Przez jaki czas można zatrudniać obywatela Ukrainy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Do kiedy pracownicy, która ma przedłużoną umowę do dnia porodu, przysługuje zasiłek macierzyński?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy w przypadku, gdy umowa zlecenia jest wykonywana przez pomocnika zleceniobiorcy, do celów ZUS należy zgłosić zleceniobiorcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2017 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

W jaki sposób pracownik powinien udokumentować okresy zaliczane do stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2017 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Kiedy pracownik samorządowy nabędzie prawo do wyższego wymiaru urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Z jakich materiałów powinny być wykonane szafki pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2017 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy okres urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak wyliczyć wynagrodzenie wraz z dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2017 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Z jaką częstotliwością należy przeprowadzać przeglądy czajników elektrycznych i przedłużaczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2017 r., Majer Roman | Aktualne

W jakiej formie należy zgłosić pracodawcy wypadek w drodze do pracy lub z pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2017 r., Dyjeciński Tomasz | Aktualne

Czy dokumentacja podatkowa dotycząca transakcji powinna być jedna dla obydwu spółek czy dla każdej z osobna?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy nieprzeprowadzanie badań jakości ścieków stanowi przesłankę do odmowy wydania pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2017 r., Wyszogrodzki Michał | Nieaktualne

Jak prawidłowo określić substancje, których stężenie należy zmierzyć w środowisku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2017 r., Milczarek Kamila | Aktualne

W jakiej wysokości premia regulaminowa ma być wliczona do podstawy zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy weryfikator EMAS może wykonać audyt przedsiębiorcy wystawiającego DPR po terminie 30.04.2017 za 2016 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób ZUS dokonuje rozliczenia pracownika, który jednocześnie ma prawo do renty?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2017 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy odmulenie śródlądowej drogi wodnej wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2017 r., Stachowska Marta | Nieaktualne

Czy roboty malarskie podlegają opodatkowaniu VAT w procedurze odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy sprzedaż mieszkania nabytego od komornika, korzysta ze zwolnienia z opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy urlop bezpłatny trwający co najmniej miesiąc obniża wymiar urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT usługi pośrednictwa sprzedaży nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy zamawiający prowadząc postępowanie na zakup podręczników może wskazać konkretne tytuły i autorów książek?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2017 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Czy zwolniony nauczyciel może domagać się od szkoły wypłaty zasiłku zdrowotnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy Koło Łowieckie powinno płacić podatek rolny bądź leśny za wydzierżawione obwody łowieckie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2017 r., Kupień Łukasz | Aktualne

Czy limit gotówkowy ma również zastosowanie do pożyczki udzielanej spółce przez jej wspólnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2018 r., Olszewska Magda | Aktualne

Jaki przelicznik zastosować do gruntów W-RIVB?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2017 r., Kupień Łukasz | Nieaktualne

Czy opłata rezerwacyjna podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy urządzeniem wodnym jest wylot drenażu, czy drenaż rozsączający, który kształtuje zasoby wodne?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2017 r., Piętowska Ewa | Nieaktualne

Czy można odliczyć pełen VAT od zakupu akcesoriów do motocykli testowanych przez portal motocyklowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy opłata za nieterminowe odnowienie licencji zwiększa wartość początkową wartości niematerialnej i prawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jakie skutki w zakresie PIT wywoła korekta składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy spółka ma prawo do skorzystania za 2016 r. z ulgi na prace B+R?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podatnik sprzedający książki dla szkół i przedszkoli może wybrać ryczałt jako formę opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy starosta może wydać pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód chłodniczych do ziemi?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2017 r., Wyszogrodzki Michał | Nieaktualne

Czy wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki osobowej podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy do sprzedaży niektórych towarów używanych można stosować procedurę marży, a do innych nie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

W jaki sposób wykazać w deklaracji VAT-7 import samochodów ze Szwajcarii do dalszej odsprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2017 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT import usług w zakresie PR?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT eksport usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy ubezpieczenie na życie wymagane przy umowie kredytowej może być kosztem?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy należy pobrać podatek u źródła, jeżeli za bilet lotniczy pracownik zapłacił służbową kartą kredytową?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy amortyzacja może być kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2017 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Kiedy zaliczyć do kosztów wydatki na ubezpieczenie kredytu i prowizję bankową?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy wystawienie noty księgowej dla podwykonawcy, za nieterminowe wykonanie prac, stanowi przychód do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne