Questions and answers

Czy częściowa spłata pożyczki o wartości 500.000 zł w gotówce naruszy przepisy ustawy Prawo przedsiębiorców?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy częściowe zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy działacza związkowego jest traktowane jak czynność doraźna?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy dodatek stażowy jest wliczany do sumy wynagrodzenia w aspekcie minimalnego wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy dotacja z programu Czyste Powietrze wlicza się do dochodu wnioskującego o dodatek mieszkaniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy fakturę na import usług z udzielonym rabatem 100% należy wykazać w JPK jako 0,00 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy gwarancja wadialna w trybie podstawowym może zostać podpisana podpisem zaufanym lub osobistym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Andała-Sępkowska Justyna | Aktualne

Czy inwerter fotowoltaiczny jest elektrosprzętem?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy katalog podmiotowych środków dowodowych w nowym PZP ma charakter zamknięty?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Banasik Paweł | Aktualne

Czy lekarz może opodatkować ryczałtem usługi na rzecz publicznych ośrodków zdrowia oraz najem 3 mieszkań?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy lekcja on-line może być nagrywana bez świadomości nauczyciela i zgody uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy likwidację pięciu etatów w Domu Pomocy Społecznej należy skonsultować z przedstawicielami pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy możliwe jest transgraniczne przemieszczenie odpadów mosiądzu zgodne z procedurą informowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy możliwe jest wyrównanie przysługującego stronie świadczenia z FA od grudnia 2017 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy można prowadzić zdalnie zajęcia w przypadku ich zawieszenia z innych powodów niż COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy można udostępnić dane z rejestru PESEL powiatowemu centrum pomocy rodzinie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Kosicki Tomasz | Aktualne

Czy można wystąpić z wnioskiem o zwrot prawa jazdy do starosty?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy na czas ewakuacji pracownikom należy zapewnić dodatkowe środki ochrony w przypadku złych warunków pogodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy nagroda za szczególne wyniki handlowe i zawodowe powinna być uwzględniana przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy na podstawie nowego PZP zobowiązanie podmiotu udostępniającego jest podmiotowym środkiem dowodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Baranowska Agata | Aktualne

Czy nauczycielce przebywającej na długotrwałych zwolnieniach należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy nauczycielce przebywającej na świadczeniu rehabilitacyjnym należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy nauczyciel języka obcego zawodowego musi odbywać szkolenia branżowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy obszar oddziaływania obiektu obejmuje także działkę sąsiednią?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy ofertę złożoną w formie elektronicznej można zwrócić wykonawcy na jego skrzynkę ePUAP?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Czy okres pobierania dodatku solidarnościowego wlicza się do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy opakowanie ekranów led należy traktować jako opakowanie w rozumieniu przepisów u.g.o.o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy płatność na rzecz zlikwidowanej firmy podlega opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy podatnik może wystawić fakturę VAT krajową w walucie obcej 28 dni przed datą sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy po urodzeniu dziecka, matka może przebywać w schronisku dla bezdomnych z dzieckiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy poza wpisem do BDO i prowadzeniem na bieżąco ewidencji powinienem uzyskać jakieś decyzje?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Czy pracodawca może dokonywać potrąceń dobrowolnych z zasiłków, jeżeli pracownik wyrazi na to zgodę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy pracodawca powinien podbijać pieczątką za zgodność z przedłożonym dokumentem kopie dokumentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy pracownica, która przebywała na urlopie macierzyńskim ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy pracownik laboratorium może wrócić do pracy po przebytej chorobie nowotworowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Kuźmicka Agnieszka | Aktualne

Czy pracownikowi ponownie zatrudnionemu należy założyć nową teczkę akt osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy pracownik PINB może dokonywać poświadczeń przedkładanych przez strony postępowań odpisów pełnomocnictw?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Wasilewski Filip | Aktualne