Questions and answers

Czy do wynajmu sprzętu z obsługą głównemu wykonawcy należy zastosować mechanizm odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2017 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy do zaprowadzenia ksiąg rachunkowych w 2017 r. obowiązuje limit 1.200.000 czy 2.000.000 euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2017 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły może zawiesić zajęcia, jeżeli został ogłoszony alarm smogowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy gmina powinna sfinansować wykonanie przyłączania budynku usługowego do kanalizacji sanitarnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy koszty prowadzenia bankowego osobistego rachunku rozliczeniowego mogą być kosztami uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy koszty wydania aktu notarialnego zwiększają wartość początkową inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2017 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy można składować odpady o kodzie 19 08 05 na oczyszczalni ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2017 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Czy można uzyskać odszkodowanie za szkody wyrządzone w budynku mieszkalnym przez bociana białego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2017 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Czy należności za towar sprzedany w Polsce, mogą być przelewane bezpośrednio na konto firmy macierzystej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2017 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Czy należy wypłacić nagrodę jubileuszową dla pracownika, który w roku śmierci byłby uprawniony do jej utrzymania?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2017 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy obcokrajowiec zamieszkały w Polsce musi prowadzić księgi rachunkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2017 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Czy od opłat za usługi holding fee należy pobrać podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy odpad o kodzie 10 01 80, który zostaje przetworzony, traci status odpadu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2017 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Czy odsetki będą stanowić koszty uzyskania przychodu dla spółki pobierającej pożyczkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2017 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Czy ograniczenie płatności gotówkowych do kwoty 15.000 zł dotyczy obrotów w danym roku rozliczeniowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2017 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy opłata za zgubiony bilet parkingowy może stanowić koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy Państwowa Inspekcja Pracy może nakładać kary bezpośrednio na pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2017 r., Kryczka Sebastian | Nieaktualne

Czy podmiot leczniczy może wytwarzać krople do oczu oparte o krew własną pacjenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2017 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy pracodawca może przesunąć termin wypłaty wynagrodzenia za pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2017 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy pracownik sezonowy nabywa prawo do trzynastki?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy przedsiębiorcom rozliczającym się w formie gotówkowej grożą sankcje karne?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy rada rodziców podlega centralizacji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy spółka jest zwolniona z podatku u źródła z tytułu należności za usługi księgowe, sprzątania?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy świadczenie usług kierownika budowy objęte jest od 2017 r. mechanizmem odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy usługi pośrednictwa finansowego mogą korzystać po 1 stycznia 2017 r. ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy ustalenie w umowie zlecenia wynagrodzenia w stawce miesięcznej zwalnia strony od ewidencji godzin pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy w momencie zamiany nieruchomości powstał po stornie spółki przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy wycinanie w lesie drzew, na których znajdują się gniazda, w okresie lęgowym ptaków jest zakazane?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2017 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy wykonanie na wodach stojących pomostu pływającego, niezwiązanego z brzegiem, wymaga pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2017 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy zakład, który uzyskał pozwolenie wodnoprawne na piętrzenie wód, może wystąpić o zmianę uzyskanego pozwolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2017 r., Stachowska Marta | Nieaktualne

Czy zleceniodawca ma obowiązek co miesiąc wystawiać rachunek do umowy zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy z tytułu zakupu udziałów ukraińskiej spółki polska spółka ma obowiązek zapłacić podatek CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy żurawie objęte są ochroną gatunkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2017 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Do jakiej kategorii ścieków należy zaliczyć nieczystości ciekłe pochodzące z domu pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2017 r., Piętowska Ewa | Nieaktualne

Jaką podstawę przyjąć przy naliczaniu nagrody jubileuszowej, jeżeli pracownik zatrudniony jest na 3/4 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2017 r., Culepa Michał | Aktualne

Jaką zastosować stawkę amortyzacji dla "chirurgiczny laser CO@, model ML 030-CE, symbol PKWiU:26.70.23.0"?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak bezpiecznie zorganizować ruch na drodze wewnątrz zakładu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2017 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jak długo należy przechowywać PIT-40 oraz PIT-11 w zasobie archiwalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie odpady powstaną z recyklingu przetwarzania tworzyw sztucznych folii?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2017 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Jakie są obowiązki wobec ZUS spółki przejmującej tylko cześć pracowników z innej spółki ?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jakie są obowiązki w przypadku dokonywania płatności w formie bezgotówkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie skutki na gruncie VAT wywoła nieodpłatne przekazanie samochodu ciężarowego na cele osobiste?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jakim ubezpieczeniom podlega zleceniobiorca, który w innej firmie wykonuję umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2017 r., Sobieska Maria | Aktualne