Questions and answers

Jak szacować wartość zamówienia na remonty dróg o różnych nawierzchniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Jak ustalić zaliczkę na podatek dochodowy od wynagrodzenia określonego w kwocie netto?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak wypełnić JEDZ, gdy żaden z konsorcjantów nie spełnia samodzielnie warunków udziału w przetargu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy imporcie usług w postaci praw do emisji gazów cieplarnianych CO2?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Kowalski Artur | Aktualne

Kiedy pracodawca ma prawo odmówić pracownikowi świadczeń związanych z wypadkiem przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Kto w opisanej sytuacji powinien ponieść sankcje za samowolne wyłączenie gruntu z produkcji rolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Od kiedy należy naliczać odpłatność dziecka za pobyt rodzica w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Od kiedy na podatniku ciąży obowiązek przesyłania rejestrów VAT w formie JPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Pod jakim kodem należy kwalifikować jednorazowe kubki i talerze?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Po jakiej cenie wprowadzić na magazyn towar otrzymany nieodpłatnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

W jakich sytuacjach pracodawca może żądać od pracownika podania informacji o stanie jego zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Sokołowska Anna | Nieaktualne

W jaki sposób powinna rozliczać zaliczki na podatek dochodowy osoba prowadząca działalność w Niemczech i Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Za ile dni należy wypłacić ekwiwalent za urlop wypoczynkowy pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy dozwolone jest wynagradzanie prowizyjne określone jako część procenta od obrotu dziennego lub miesięcznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy forma jest środkiem trwałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy gmina może określać warunki tworzenia biblioteki szkolnej i świetlicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czyja pieczątka powinna znaleźć się na świadectwie dyrektora szkoły: szkoły, urzędu miejskiego czy gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2017 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy możliwe jest przeniesienie pozwolenia na budowę, jeśli pierwotny adresat tj. firma już nie istnieje?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2017 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy możliwe jest zatwierdzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej bez projektu i robót geologicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2017 r., Król Lidia | Aktualne

Czy można zmieniać czas trwania poszczególnych modułów instruktażu stanowiskowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2017 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Czy nabycie koparki podlega opodatkowaniu VAT na takich samych zasadach jak jak nabycie nowych środków transportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy na izbie przyjęć obowiązuje książka raportów pielęgniarskich, czy tylko na oddziałach szpitalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2017 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy należy przyznać świadczenie wychowawcze matce, która nie sprawuje faktycznej opieki nad dzieckiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy na podstawie paragonu można odliczyć VAT za przejazdu autostradą?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy nauczycielowi można wydać świadectwo pracy w sobotę, czyli dzień wolny od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy nauczyciel zamierzający podjąć dodatkowe zatrudnienie powinien przedstawić drugiemu pracodawcy świadectwo pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy nieobecność na zajęciach szkolnych wpływa na prawo do wynagrodzenia pracownika młodocianego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2017 r., Sobieska Maria | Aktualne

Czyn pracownik opiekujący się dzieckiem do lat 4 ma prawo odmówić pracy w porze nocnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy odprawa emerytalna należy się przy przejściu na emeryturę po zwolnieniu na podstawie 53 k.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2017 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy organ może odmówić przyznania zasiłku okresowego z powodu braku środków?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2017 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy posiadacz rachunku bankowego może ustanowić zapis na wypadek śmierci na rzecz cudzoziemca?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2017 r., Więch-Barchan Aleksandra | Aktualne

Czy pracodawca był zobowiązany w 1975 r. do wystawienia pracownikowi świadectwa pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2017 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy pracodawca może w jednym miesiącu dokonać dwóch wypłat wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy prawo do nagrody jubileuszowej należy liczyć według ZUZP, czy według ustawy kominowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2017 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy prawo najmu wchodzi w skład masy spadkowej i z chwilą otwarcia spadku najemcami stają się spadkobiercy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2017 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy prezesowi należy się odprawa w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2017 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy prowadzenie księgowości dla rodziny rodzi konsekwencje podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy rodzice dziecka sześcioletniego, które korzysta z wychowania przedszkolnego zwolnieni są z opłat za przedszkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy rusztowanie ustawione wewnątrz hali produkcyjnej podlega odbiorowi technicznemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2017 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy urlop uzupełniający pozbawia nauczyciela prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy urlop wychowawczy nauczycielki powinien trwać do końca zajęć dydaktyczno-wychowawczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy w decyzji o warunkach zabudowy można wprowadzić zapis w zakresie zapotrzebowania na media tj. nie dotyczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2017 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy w pkt 5 świadectwa pracy zamiast ilości potrąconych kwot można wpisać kwotę która pozostała do spłacenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy w przetargu na wycinkę drzew można wymagać, by wykonawca zadeklarował się, iż zakupi drewno od zamawiającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2017 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy w świadectwie pracy należy umieścić liczbę dni urlopu wypoczynkowego wykorzystanego w naturze przez pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy w świadectwie pracy nauczyciela wpisuje się informację, że korzystał on z urlopu rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy wynagrodzenie zleceniobiorcy może zostać określone w stałej stawce miesięcznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy zakup przyczep na umowę kupna-sprzedaży od przedsiębiorcy podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy zamawiający może żądać od wykonawcy odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2017 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Czy zatrudnienie lekarza na umowę zlecenie wyklucza możliwość stosowania karty podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy zgodne z prawem jest przyjmowanie odpadów o kodzie 19 08 05 na oczyszczalnię ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2017 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne