Questions and answers

Jak należy opodatkować umowę użyczenia boiska szkolnego międzyszkolnemu klubowi sportowemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Od kiedy uchylić decyzję przyznająca pomoc w formie dożywania?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy pracodawca ustalając wykaz prac szczególnie niebezpiecznych, może posiłkować się oceną ryzyka zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Dyjeciński Tomasz | Aktualne

Czy podatnik jest zobowiązany do złożenia korekty deklaracji VAT-7k za I kwartał 2015 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy nota księgowa za koszty odzyskania należności może stanowić koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak wyłączyć z udziału w kosztach uzyskania przychodu wynagrodzenie wspólnika zatrudnionego w tej spółce?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy pracownica mogła przerwać urlop rodzicielski?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy niezamortyzowaną wartość magazynu, który spłonął, można zaliczyć w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób można nadać maszynie oznakowanie CE, kiedy nie ma kontaktu z producentem urządzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Majer Roman | Aktualne

Czy nieodpłatne przekazanie kontrahentom z UE stojaków od eksponowania naszych towarów stanowi WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy w przypadku umów w ramach robót publicznych czy prac interwencyjnych obowiązują limity 3 umów i 33 miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować opłaty dotyczące wymiany podzielników ciepła oraz wodomierzy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Do kiedy pracownik musi złożyć deklarację o zamierzonej długości przebywania na urlopie rodzicielskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy istnieje możliwość na uzupełnienie dokumentacji w dniu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Od kiedy organ powinien dokonać zmiany w ustaleniu opłaty za usługi opiekuńcze, w przypadku zmiany przepisów prawa?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy różnica wynikająca z korekty VAT nierozliczonego zwiększa wartość początkową środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy trzech pracowników może ręcznie postawiać do pionu szpulę z kablem o masie 290 kg?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Majer Roman | Aktualne

Według jakiego kursu rozliczyć delegację pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Klemens Dominik | Aktualne

Czy opłacenie przelotu oraz hotelu przyszłemu kontrahentowi stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak rozliczyć pracownika za korzystanie z samochodu służbowego dla celów prywatnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Komu należy wystawić PIT-11 w związku z przekazaniem świadczenia ze stosunku pracy zmarłego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak należy postąpić w przypadku, gdy do szpitala ponownie trafia nieubezpieczony pacjent w stanie nagłym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2017 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy niepełnoletnia matka dziecka może złożyć wniosek o przyznanie świadczenia rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2017 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy pracownik socjalny może odmówić składania zeznań powołując się na tajemnicę zawodową?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jakie skutki podatkowe wywołuje ufundowanie dla banku sztandaru o wartości 6.000 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2017 r., Pogoński Mariusz | Nieaktualne

Czy OPS może opłacić stronie zabieg medyczny jako świadczenie wychowawczego w formie rzeczowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Co ma znaczenie przy ustalaniu daty początkowej prawa do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Jak powinien postąpić ośrodek pomocy społecznej, który został zobowiązany przez ROPS do uchylenia decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Od kiedy należy przyznać zasiłek stały i zasiek okresowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2017 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobie w zakładzie karnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2017 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jakie warunki musi spełniać spółka z o.o. żeby mogła sporządzać bilans za 2016 r. w formie uproszczonej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2017 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Jakie przepisy regulują zagadnienia szkoleń BHP w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jaki jest wpływ mobbingu na zdrowie pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jaka jest Istota dyrektywy ramowej dotyczącej BHP?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jakie są podstawowe zadania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jaka dokumentacja powinna być sporządzona, w związku z ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jakie są czynniki kształtujące kulturę BHP w przedsiębiorstwie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy w postępowaniu na usługi społeczne zamawiający może prowadzić negocjacje cenowe z jedynym wykonawcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2017 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Jak rozliczyć wypłaty na rzecz byłego pracownika dokonane po przegranym procesie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy zamawiający może weryfikować za pomocą dokumentów doświadczenie osób, które stanowi kryterium oceny ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2017 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy nabycie dodatkowych kwalifikacji wiąże się z koniecznością przeprowadzenia badań lekarskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2017 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jak należy traktować odpady wielkogabarytowe ze sklepów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2017 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy żona w ramach umowy zlecenia może wykonywać dla męża usługi prowadzenia dokumentacji firmowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Jak prawidłowo naliczyć odpis na ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wypłaconą premię uznaniową można zaliczyć na poczet nadgodzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy umowa o świadczenie usług wzajemnych powoduje powstanie przychodu dla spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne