Questions and answers

Jak rozliczyć na gruncie VAT sprzedaż towaru na rzecz kontrahenta ze Szwecji?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak wygląda w księgach polskiej spółki matki utworzenie przedstawicielstwa na terenie Białorusi?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2017 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Kiedy rozpoznać przychód z tytułu świadczenia usług transportowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Kto powinien naprawić szkodę wyrządzoną przez upośledzonego wychowanka domu dziecka, który nie ukończył 13 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2017 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Na jakiej podstawie prawnej JST może umorzyć pozapodatkowe należności budżetowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2017 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Na jakim paragrafie ująć podatek VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2017 r., Niemiec Renata | Aktualne

Od jakiej rzędniej należy liczyć głębokość stawu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2017 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

W jakim momencie powstanie obowiązek podatkowy w VAT z tytułu importu usług licencyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

W którym momencie ująć w PKPiR korektę faktury związaną ze zwrotem towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy biuro projektowe musi rejestrować się jako czynny podatnik VAT oraz musi posiadać kasę fiskalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy dla klimatyzatorów wymagane jest pozwolenie na emisję?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Gall Marek | Aktualne

Czy dla szkoły należy sporządzić przegląd ekologiczny z uwzględnieniem metody pomiarowej w porze nocnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy dokumenty podmiotowe mogą być wystawione po upływie terminu składania ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy dopłaty wypłacane rolnikom z ARiMR są zwolnione w egzekucji administracyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Więch-Barchan Aleksandra | Nieaktualne

Czy gmina ma obowiązek zawarcia w planie postępowań zamówień prowadzonych przez jednostki organizacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy grunt rolny klasy I przeznaczony pod garaż o powierzchni do 30 m2 należy wyłączyć z produkcji rolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Hejnar-Zawisza Anna | Aktualne

Czy istnieje obowiązek przekazania selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji wskazanej przez gminę?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy jako podstawę naliczania amortyzacji można przyjąć cenę rynkową z grudnia roku poprzedniego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy JEDZ musi zostać wypełniony przez każdego ze wspólników spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy można odliczać 100% VAT bez prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy można wpisać na listę udziałowców we wspólnocie gruntowej potencjalnych spadkobierców?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czym się różni wezwanie do poprawienia dokumentu od wezwania do jego uzupełnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy na podeście ruchomym może wykonywać pracę osoba nieposiadająca uprawnień do jego obsługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Czy nauczyciel, mimo nieprzepracowania wymaganego okresu, nabywa prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy nauczyciela pełniąca funkcję członka komisji ZFŚS objęta jest ochroną związkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy odstępne za prawo wynajmowania lokalu podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy opisując przedmiot zamówienia zamawiający może podać tylko kod główny CPV?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Czy PKP na podstawie umowy użyczenia może wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT z faktur zakupu wyżywienia dla uczestników szkolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy podatnik może skorzystać ze zwolnienia na mocy art. 113 u.p.t.u.?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy podatnik świadczący usługi architektoniczne ma prawo skorzystać ze zwolnienia podmiotowego w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy przebudowa łazienek i pomieszczeń socjalnych w budynku banku wymaga uzgodnienia higieniczno-sanitarnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy przepisy określają wysokość prac na drabinie, od której jest konieczna asekuracja drugiej osoby?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Majer Roman | Aktualne

Czy przychody wynajmu lub dzierżawy gruntów stanowią przychody z działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy przy ustalaniu dochodu w spółce komandytowej się dodatkowo pod uwagę różnice remanentowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy skorygowany podatek VAT można ująć w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy spółka A powinna wystawić fakturę końcową po zakończeniu świadczenia usługi objętej fakturą zaliczkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy sprzedaż udziałów wpływa na obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy umowa o pracę wygasa z mocy prawa, jeśli pracownik został aresztowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Czy usługi stołówkowe są opodatkowane podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Niemiec Renata | Aktualne

Czy w ramach materiałów promujących placówkę oświatową, można nagrywać elementy zajęć pokazowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy w razie zmiany terminu wykonania umowy zamawiający musi opublikować ogłoszenie o zmianie umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy w rocznym sprawozdaniu zamawiający zawiera zamówienia poniżej progów unijnych dotyczące ciepła, wody i gazu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Czy w stacji dializ mamy obowiązek posiadać spis wartościowych rzeczy pacjenta i je przechowywać?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne