Pytania i odpowiedzi

Czy przekazanie składników majątkowych, jako spłaty pożyczki, generuje przychód po stronie spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak należy prawidłowo zatrudnić nauczyciela na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak ustalić wartość początkową licencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy można udzielić kredyt mieszkaniowy z zabezpieczeniem innym niż zabezpieczenie hipoteczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2021 r., Rogoń Dominika | Aktualne

Czy strata z udzielonej gwarancji może być kosztem podatkowym gwaranta?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć korektę składek ZUS w PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy należy liczyć dochód uzyskany z umowy zlecenie za maj do zasiłku rodzinnego, ten sam pracodawca?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą konwersja pożyczki na kapitał zakładowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak powinno się umieszczać zdjęcie ucznia na blankiecie legitymacji szkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2021 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy hala taboru kolejowego będzie instalacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2021 r., Gall Marek | Aktualne

Czy po wpisie do ewidencji niepubliczny młodzieżowy ośrodek wychowawczy otrzymuje uprawnienia szkoły publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy udostępnienie w ciągu 3 dni informacji jest jednoznaczne z przyjęciem zgłoszenia instalacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2021 r., Gall Marek | Aktualne

Gdzie wysłać wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, który przebywa w areszcie śledczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy pracodawca może nakazać przeszukiwanie zakładu pracownikom wyznaczonym do ewakuacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jakie są obowiązujące wzory arkusza ocen na rok 2021/2022?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2021 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy dochód ze sprzedaży nieruchomości wlicza się celem wydania zaświadczenia w programie "Czyste powietrze"?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jak należy prawidłowo wystawić nauczycielowi zaświadczenie o pracy w trudnych warunkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy i na jakiej podstawie prawnej można przedłużyć umowę zlecenie z cudzoziemcem?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wcześniejsze przyjście pracownika do pracy oznacza automatycznie, że pracownik wcześniej rozpoczął pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy pracodawca może pokryć brakującą do nominału czasu pracy godzinę z godzin nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak należy prawidłowo zaksięgować fakturę za korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych w pełnej księgowości?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy zaksięgować fakturę za odtwarzanie fonogramów?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy zaksięgować fakturę z tytułu opłaty administracyjnej dotyczącej leasingu operacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Do kiedy należy wysłać Szefowi KAS sprawozdanie finansowe osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy możliwe jest merytoryczne rozpoznanie skargi od wyroku KIO, w sytuacji gdy zamawiający unieważnił postępowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2021 r., Kozłowski Bartosz | Aktualne

W jaki sposób pozyskać informacje o dzieciach podopiecznej w DPS - art. 103 u.p.s.?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Jak wyliczyć wynagrodzenie higienistki stomatologicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2021 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić moment opodatkowania stawką krajową dostaw wewnątrzwspólnotowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy cudzoziemiec może dokonać zmiany pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy ośrodek szkolenia kierowców powinien być wpisany do ewidencji szkół i placówek niepublicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy faktura za usługi doradcze może zostać zaksięgowana w koszty operacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2021 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy należy wezwać przedsiębiorcę do złożenia uproszczonej dokumentacji rekultywacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2021 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy świadczenie wypłacane z tytułu naruszenia regulaminu należy opodatkować?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W jakiej wysokości wypłacić dodatek za przekroczenie normy dobowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy agencja pracy może w umowie zlecenie skrócić termin wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy wójt gminy ma obowiązek potwierdzania umowy dzierżawy gospodarstwa rolnego na okres 5 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2021 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jak rozliczyć w VAT zaliczkę otrzymaną na poczet dokonanej przez komisanta dostawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W jakiej kwocie należy wliczyć tą premię do podstawy ekwiwalentu za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy możliwość odliczenia VAT uzależniona jest od statusu samochodu w firmie?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy zmiana ceny po zakończeniu aukcji elektronicznej jest wiążąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2021 r., Wrona Katarzyna | Aktualne

Czy w przeglądach okresowych budynków należy uwzględniać spełnienie w budynkach przepisów technicznych ppoż. ?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2021 r., Chojnicki Radosław | Nieaktualne

Czy udzielone pożyczki powinny podlegać wyłączeniu z bilansu skonsolidowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić momentem wykonania usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy podatnik powinien wydać paragon fiskalny na wpłaconą zaliczkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy nauczycielowi przechodzącemu na świadczenie kompensacyjne należy się odprawa emerytalna?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy wykonywanie zawodu psychologa jest traktowane jako udzielanie świadczeń zdrowotnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2021 r., Twarowski Adam | Aktualne

Czy dodatek wypłacany dla opiekuna stażu należy uwzględnić w podstawie wynagrodzenia urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jakie elementy musi zawierać ewidencja, która będzie niezbędna do sporządzenia deklaracji VIU-D?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy sprzedaż opodatkowaną w innym państwie członkowskim UE należy wykazywać w pliku JPK_V7?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy pracownik wydziału finansowego może odmówić udziału i pracy w komisji inwentaryzacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2021 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy w przypadku przebywania na zasiłku macierzyńskim można podpisywać akty notarialne nie tracąc prawa do zasiłku?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

W jaki sposób należy dokonać oceny cięć dewastacyjnych niezgodnych z UPUL dokonanych w lesie?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2021 r., Oziemska Sara | Aktualne

Jaką sygnaturę należy stosować w przypadku ustawy - Prawo zamówień publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2021 r., Mikulska-Nawacka Marta | Aktualne

Jakie składniki płacy można zaliczyć do płacy minimalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Z jakim dniem ustaje stosunek pracy w trybie art. 52 k.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2021 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jak należy ustalić jednostkową cenę towaru przyjmowanego na magazyn?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak powinny wyglądać księgowania praw przeznaczonych do odsprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne