Questions and answers

Czy przebudowa łazienek i pomieszczeń socjalnych w budynku banku wymaga uzgodnienia higieniczno-sanitarnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Fiktus Paweł | Nieaktualne

Czy przepisy określają wysokość prac na drabinie, od której jest konieczna asekuracja drugiej osoby?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Majer Roman | Aktualne

Czy przychody wynajmu lub dzierżawy gruntów stanowią przychody z działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy przy ustalaniu dochodu w spółce komandytowej się dodatkowo pod uwagę różnice remanentowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy skorygowany podatek VAT można ująć w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy spółka A powinna wystawić fakturę końcową po zakończeniu świadczenia usługi objętej fakturą zaliczkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy sprzedaż udziałów wpływa na obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy umowa o pracę wygasa z mocy prawa, jeśli pracownik został aresztowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Borysewicz Anna | Nieaktualne

Czy usługi stołówkowe są opodatkowane podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Niemiec Renata | Aktualne

Czy w ramach materiałów promujących placówkę oświatową, można nagrywać elementy zajęć pokazowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy w razie zmiany terminu wykonania umowy zamawiający musi opublikować ogłoszenie o zmianie umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy w rocznym sprawozdaniu zamawiający zawiera zamówienia poniżej progów unijnych dotyczące ciepła, wody i gazu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Czy w stacji dializ mamy obowiązek posiadać spis wartościowych rzeczy pacjenta i je przechowywać?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy w umowach na roboty budowlane należy stosować minimalną stawkę godzinową?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Czy wykonawca musi przedstawiać referencje zamawiającemu, które dotyczą usługi wykonywanej na jego rzecz?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Czy w związku z wprowadzeniem pracy w nocy należy ponownie skierować pracowników na badanie lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Kryczka Sebastian | Nieaktualne

Czy zakup prawa do korzystania z ogródku działkowego podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zamawiający może odrzucić ofertę wykonawcy, który nie uczestniczył w obowiązkowej wizji lokalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy zamawiający może oszacować łącznie wartość zamówień, które będą realizowane w ciągu jednego roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy zasypanie ujściowego odcinka rowu wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy zestawy upominkowe z logo firmy można ująć w kosztach uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy zmiana przepisów rodzi konieczność dostosowania oceny ryzyka zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy z tytułu wynajęcia magazynu nieodpłatnie powstaje przychód w podatku CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Ile i jak długich przerw powinni mieć pracownicy zatrudnieni jako spawacze?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Dyjeciński Tomasz | Nieaktualne

Jaka jest procedura likwidacji zespołu ekonomiczno-administracyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Jaka jest wymagana odległość pochylni zjazdu do garażu podziemnego od granicy działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Sługocka Martyna | Nieaktualne

Jaką kwotę składki wykazać na PIT-11?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jaką opłatę skarbową powinien pobrać organ w przypadku wydania zaświadczenia o objęciu działki UPUL?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką stawkę amortyzacji przyjąć do wyceny samochodu typu camper?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jaką umową powinna być objęta praca nakładcza?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak długo ważne jest stanowisko Sanepidu i PSP dołączone do wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Fiktus Paweł | Nieaktualne

Jakie są konsekwencje niezłożenia przez pracownika deklaracji PIT-2?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie są podstawy prawne do wyłączenia z pozwolenia zintegrowanego instalacji energetycznego spalania paliw?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Gall Marek | Aktualne

Jaki jest termin na ewentualny sprzeciw stron w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę, które pełnomocnik chce zawiesić?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Jaki kod odpadu należy nadać odpadom powstającym podczas prac remontowych jednostek pływających?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Jak odróżnić zamówienia z zakresu działalności kulturalnej od zamówień na usługi społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Jak powinien postąpić psycholog w sytuacji powzięcia informacji o możliwości próby samobójczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Jak powinien postąpić zamawiający, jeśli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie złożył dokumenty po terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Jak powinien wyglądać prawidłowo wystawiony DPR?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2017 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne