Questions and answers

Jak ująć w księgach rachunkowych umowę o przejęcie długu - kredytu udzielonego na 10 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT sprzedaż udziałów w spółce-córce?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy czas szkolenia wlicza się do czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy organ jest związany treścią planu nasadzeń zastępczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2017 r., Hejnar-Zawisza Anna | Aktualne

Czy na żądanie strony organ nadzoru budowlanego musi określić koszty naprawy uszkodzonego budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2017 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy w części II.B JEDZ wykonawca ma wpisać poza członkami zarządu wszystkich prokurentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2017 r., Andała-Sępkowska Justyna | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek powołać zespół powypadkowy do zbadania bezurazowego zasłabnięcia pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Kiedy należy uchylić świadczenie rodzicielskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Kiedy powstaje przychód z tytułu świadczenia usługi organizowania przewozów towarów na trasie Polska-Niemcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy biuro rachunkowe może ponieść konsekwencje za pomoc w wyprowadzaniu nieprawidłowości?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób należy liczyć dopuszczalne limity umów na czas określony pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy obowiązek podatkowy przy WNT występuje w momencie otrzymania ostatniej faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy pracownik będzie mógł przejść na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2017 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Jakie wymogi musza zostać spełnione, aby pracownik mógł prowadzić wózki widłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy podleganie ubezpieczeniom w ZUS jako pracownik zwalnia rolnika z obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2017 r., Królikowska Joanna | Aktualne

Czy zastrzeżenie własności uniemożliwia podatkowe rozliczenie sprzedaży środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak podatkowo rozliczyć zbycie udziałów w spółce z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2017 r., Klemens Dominik | Aktualne

W którym momencie rozpoznać przychód z tytułu sprzedaży akcji, otrzymanych pierwotnie jako opcje?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy w umowach zlecenia obowiązkowy jest zapis, że zleceniodawca gwarantuje minimalną stawkę 13 zł na godzinę?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2017 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Czy ewidencja przebiegu pojazdu spełnia wszystkie wymogi dla dowodu księgowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak rozliczyć wypłatę z zysku z polskiej spółki osobowej na rzecz cypryjskiej spółki kapitałowej.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2017 r., Olszewska Magda | Aktualne

Kiedy należy zawiesić zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jakim procesem odzysku jest przetwarzanie odpadów w postaci zużytych opon poprzez strzępienie i rozdrabnianie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2017 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Kiedy strona ma przyznane prawo do świadczenia wychowawczego oraz zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2017 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Jak powinna wyglądać procedura przyznania pomocy w formie talonów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2017 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy opisując przedmiot zamówienia zamawiający może wprost określić nazwę handlową zamawianych nasion?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2017 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy zakup autobusów, które następnie zostaną przekazane operatorowi to zamówienie sektorowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2017 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Jaki należy dokonać zapis premii regulaminowej dla kadry niepedagogicznej w szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy wykonanie stanowiska do cumowania rowerów wodnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2017 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy zstępnego można zobowiązać do wnoszenia odpłatności za pobyt matki w DPS w drodze decyzji administracyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2017 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy osady z zakładowych oczyszczalni ścieków mogą być zbierane poza miejscem ich wytwarzania?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2017 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Czy w ciągu trwającego roku dopuszczalna jest zmiana planu kont oraz sposobu księgowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2017 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jak rozliczyć odszkodowanie uzyskane za dostarczenie samochodu niezgodnego ze specyfikacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jakiej wysokości należy naliczyć koszty przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2017 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy kaucja zwrócona fundacji podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Kiedy wydaje się decyzję o skierowaniu osoby do domu pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2017 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy nieodliczony VAT można ująć w kosztach uzyskania przychodu w sytuacji, gdy podatnik miał prawo do odliczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy usługi polegające na likwidacji szkód przestaną być zwolnione przedmiotowo z opodatkowania z VAT po 1.07.2017 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2017 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jak rozliczać przychody z najmu wspólnej nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy inwestor, który zwiększa wielkość produkcji powinien przeprowadzić procedurę oddziaływania na środowisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2017 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Pod jakim PKWIU należy zakwalifikowywać dostawy betonu wraz z usługą pompy do betonu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy biuro podatkowe powinno usuwać dane osobowe klientów, z którymi zakończyło współpracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy dealer samochodowy jest zobowiązany do opłaty akcyzy od olejów silnikowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2017 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy zgodnie z aktualnymi przepisami pracodawca zobowiązany jest wydać świadectwo pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2017 r., Sobieska Maria | Aktualne

Czy na dziecko chore na mukowiscydozę przysługuje większa subwencja oświatowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2017 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy otrzymanie dotacji wpływa na możliwość zastosowania jednorazowej amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy pracownik może przewieźć na wózku paletowym trzy paczki o łącznej masie 450 kg?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2017 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy stłuczenie łokcia i kolana należy uznać za uraz?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne