Questions and answers

Czy przekształcenie spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego wymaga przeniesienia koncesji na wydobywanie kopaliny?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2017 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Czy rozdmuch zakupionego regranulatu do postaci worka foliowego wymaga uzyskania pozwolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2017 r., Hejnar-Zawisza Anna | Aktualne

Czy spółka powinna pobrać podatek u źródła od należności z tytułu wynajmu maszyny z USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy spółka zobligowana jest do wykazania importu usług z tytułu nabycia usług Internetu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy starosta może przyjąć zgłoszenie wodnego parku przeszkód?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2017 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy umowa na przeprowadzenie szkolenia okresowego powinna być objęta obowiązkiem potwierdzania liczby godzin zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy utrata renty strukturalnej stanowi utratę dochodu w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2017 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy w odwołaniu do KIO konieczne jest wskazanie w zarzucie konkretnych przepisów ustawy, które zamawiający naruszył?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2017 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy w podstawie wynagrodzenia należy uwzględnić dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w poprzednim roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy w przypadku płatnego stażu dziecka można skorzystać z ulgi prorodzinnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wspólnota powinna pokryć koszty wymiany grzejnika w lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2017 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy zamawiający może ogłosić jedno postępowanie na zakup pojazdu oraz adaptację go na ambulans?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2017 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Czy zamawiający musi wskazać w SIWZ, że dzieli zamówienie na części?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2017 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy zmniejszenie obszaru gruntów rolnych powoduję utratę prawa do zwolnienia z podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaką stawką ryczałtu opodatkować usługi transportu materiałów budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować zaliczkę na eksport towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jaką wartość odniesienia należy przyjąć w obliczeniach rozprzestrzeniania Cr III?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2017 r., Gall Marek | Aktualne

Jak firma polska, która jest leasingobiorcą ma prawidłowo rozliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych dla dziecka obywatela Ukrainy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Jakie są skutki nieprzedłużenia przez wykonawcę terminu związania ofertą bez wezwania ze strony zamawiającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2017 r., Nowakowski Wojciech | Nieaktualne

Jakie w tym kontekście wymagania dotyczą budynku rekreacji indywidualnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2017 r., Dorska Dorota | Aktualne

Jaki przepis prawny zobowiązuje podmiot do monitoringu wód podziemnych w piezometrach kontrolnych na stacji paliw?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2017 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Jaki wymiar urlopu przysługuje pracownikowi młodocianemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2017 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jak należy udokumentować i zaewidencjonować zwroty towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2017 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak naliczać składki w przypadku pracownika, który przeprowadził się do Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak opodatkować pożyczkę dla udziałowca spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak powinien postąpić organ, jeśli nastąpiła zmiana sytuacji dochodowej osoby pobierającej zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jak rozliczać najem pomiędzy spółką a działalnością gospodarczą wspólnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak rozliczać zagraniczne faktury dokumentujące poszczególne etapy zakupu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jak ująć zobowiązanie z tytułu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w sprawozdaniu MZ-03?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2017 r., Niemiec Renata | Nieaktualne

Kiedy można zastosować procedurę odwróconą?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Kiedy następuje nienależnie pobrane świadczenia z FA?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Kiedy uznaje się, że fundacja prowadzi działalność gospodarczą powodującą obowiązek wpisu do KRS?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2017 r., Więch-Barchan Aleksandra | Nieaktualne

Komu przysługuje prawo do uzyskania informacji z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2017 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Kto powinien dokonać korekt dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych w przypadku zbiegu ubezpieczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2017 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Kto powinien prowadzić postępowanie egzekucyjne należnych alimentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

W którym momencie rozpoznać przychód ze sprzedaży aplikacji na platformie App Store?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2017 r., Kowalski Artur | Aktualne

W którym momencie ująć w kosztach wynagrodzenia wypłacone po terminie ustalonym w umowie o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W którym momencie ująć w przychodach odstępne otrzymywane w ratach?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2017 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy biuro rachunkowe, które wytwarza odpady w postaci tonerów, powinno prowadzić ewidencję odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2017 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy dziecko może być odbierane przez rodzeństwo ze szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2017 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy ekwiwalent za pranie odzieży roboczej jest opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy gmina może zawierać umowy użyczenia z innymi podmiotami niż inna jednostka samorządu terytorialnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2017 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy kilkuminutowe spóźnienie może pozbawić pracownika prawa do trzynastki?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy kwota akcyzy będzie kosztem bezpośrednim?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2017 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy kwota otrzymanej wierzytelności stanowić będzie przychód podatkowy wierzyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2017 r., Klemens Dominik | Aktualne

Czy małżonkowie mogą przekazać między sobą towary na podstawie faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy nabycie udziałów w celu ich umorzenia generuje przychód po stronie udziałowców?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy na dzień likwidacji zakładu budżetowego trzeba ustalić nadwyżkę środków obrotowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2017 r., Ostapowicz Ewa | Nieaktualne

Czy nota księgowa za uszkodzony w transporcie towar może zostać ujęta w kosztach uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2017 r., Liżewski Sławomir | Aktualne