Questions and answers

Czy na gruncie VAT powstanie obowiązek podatkowy w związku ze zbyciem samochodu ciężarowego na rzecz podatnika z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy należy uznać za las grunt oznaczony w ewidencji gruntów i budynków jako Lz-RIVb o powierzchni 0,1934 ha?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy nauczycielowi przysługuje urlop okolicznościowy z tytułu śmierci babci?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy nowopowstała spółka może się zwrócić o zwrot VAT przejętego w formie zorganizowanego przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy od wynajmu kontenerów od podmiotu z Austrii należy pobrać podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Klemens Dominik | Aktualne

Czy okres prowadzenia działalności gospodarczej wlicza się do wymiaru urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy opisane opakowania należy uznać za odpady wytworzone w związku z eksploatacją instalacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy organ może wydać pozwolenie wodnoprawne burmistrzowi gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Stachowska Marta | Nieaktualne

Czy podatnik może amortyzować nieruchomość komercyjną, którą otrzymał w drodze darowizny?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podwykonawcy mają prawa wystawić faktury sprzedażowe z odwrotnym obciążeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy pośrednik lub sprzedawca odpadów powinni złożyć zbiorcze zestawienie danych o odpadach za 2016 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy pożyczka zawarta ze spółką z Estonii podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy pracownik może odbywać podróż służbową w czasie urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy przedmiotem umowy o dzieło może być wykonanie operatów szacunkowych przez rzeczoznawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Czy przydomowe oczyszczalnie ścieków mogą być wykorzystywane tylko przez gospodarstwa domowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy przy wyliczaniu postawy wymiaru ekwiwalentu, należy uzupełnić zmienną premię oraz dodatki za pracę w nocy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy służba bhp może być podporządkowana kierownikowi ds. jakości?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy sprzedaż towarów i usług na rzecz pracowników podlega ewidencji za pomocą kas fiskalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy starosta może zobowiązać podmiot do zwrotu nadpłaconej kwoty ekwiwalentu za zalesienie gruntu rolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy świadczone usługi podatnik powinien opodatkować na zasadzie odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy tablet i smartfon można zaliczyć do urządzeń wyposażonych w monitor ekranowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy upadek pracownika na posadzkę może być uznany za wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy urządzenie wodne w kanale jest związane z gruntem?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy usługa cateringowa, o ile będzie świadczona w siedzibie Spółki, może korzystać z opodatkowania stawką 8%?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy usługa instalatorska wchodzi w zakres specjalistycznych usług budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy usługa podwykonawstwa wykonywana w Niemczech podlega opodatkowaniu VAT w procedurze odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy w ewidencji gruntów i budynków rejestruje się umowy dzierżawy tzw. młodych rolników?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Kamińska Anna | Nieaktualne

Czy wniesienia wkładów do spółki osobowej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy w ramach umowy o dzieło może świadczyć usługi, które są przedmiotem działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy wydatek na zakup gruntu może być kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wydatki związane z pobytem w domu spokojnej starości można rozliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy zakup od kontrahenta z UE usługi szkoleniowej należy rozliczyć jako import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy zaliczka utracona wskutek niewykonania umowy jest kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zamawiający może wezwać do wniesienia wadium wykonawcę, któremu wcześniej je zwrócił?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy zarejestrowanie dłużnika w urzędzie pracy pozwala na wstrzymanie wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy zniesienie współwłasności mieszkania podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć destylarkę do rozpuszczlaników?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować przy sprzedaży działek?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak ewidencjonować nieodpłatne otrzymanie środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jakie dokumenty powinien złożyć pracownik w firmie, by otrzymać zasiłek opiekuńczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Jakie konsekwencje w VAT wystąpią w związku ze sprzedażą samochodu po wykupie z leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jakie konsekwencje wywołuje na gruncie VAT pośredniczenie w zawarciu umowy ubezpieczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jakie są zasady wystawiania świadectwa pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Jak należy obliczyć przedłużony termin związania ofertą?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Jak należy wydatkować środki przedakcesyjne oraz pochodzące z nadwyżki SOD, które pracodawca ma na ZFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Jak obliczyć kwotę do zapłaty posiadając rożne stawki ryczałtu od przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak powinien postąpić organ w przypadku wycofania wniosku o skierowanie do DPS przez osobę bezdomną?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jak powinna wyglądać lista płac uwzględniająca nadpłacone składki emerytalno - rentowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Jak prawidłowo skorygować rozliczenie WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo wyliczyć urlop uzupełniający dla nauczyciela po urlopie macierzyńskim zatrudnionego na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak prawidłowo zaksięgować zakup i sprzedaż biletów osobie fizycznej i ująć w kasie fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak wyznaczyć wysokość składki wypadkowej w przypadku, gdy spółka nie zatrudniała wcześniej pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jak zamawiający ma postąpić, jeśli w procedurze odwróconej wyłoniony wykonawca odstąpił od podpisania umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne