Questions and answers

Czy likwidacja jednego z rodzajów działalności gospodarczej wymaga ponownego wyboru formy opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy mimo tego, że wskaźnik proporcji wynosi w zaokrągleniu 3%, możemy zrezygnować z odliczeń od podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy można przyznać specjalny zasiłek opiekuńczy, jeśli wnioskodawca przekracza kryterium dochodowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy na wykonanie podziemnej linii energetycznej wymagana jest procedura środowiskowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

Czy nieodpłatne dokonanie zmiany ubezpieczającego podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy ojciec samotnie wychowujący niepełnosprawne pełnoletnie dziecko może skorzystać z ulgi prorodzinnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy organ powinien wszcząć postępowanie w sprawie nienależnie pobranych świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy organy administracji zobowiązane są do uiszczenia opłaty za udostępnienie informacji o środowisku?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy podatnik może odliczyć 100% VAT z faktury wykupu samochodu z leasingu, jeżeli nie został złożony VAT-26?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy pracownica może wykorzystać 16 tygodni urlopu rodzicielskiego w późniejszym terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy pracownikom przysługuje wynagrodzenie za godziny niedopracowane do pełnego wymiaru czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Czy starostwo powiatowe może korzystać z obniżenia kwoty wpłat na Fundusz PFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy umowa na czas określony z bezrobotnym może zostać zawarta na okres dłuższy niż 33 miesiące?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy w przypadku wydruku dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej, lekarz musi ją podpisać?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy wynagrodzenie za delegację należy uwzględnić w podstawie wymiaru dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy wypadek przy pracy skutkuje koniecznością skrócenia czasu trwania umowy zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy w związku ze zmianą cen potrzebna jest korekta zgłoszenia celnego, by ująć korektę sprzedaży ze stawką 0%?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy zaleganie z wpłatą podatków wyklucza możliwość skorzystania z pomocy de minimis?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy zamawiający może poprawić omyłkę pisarską znajdującą się w treści gwarancji wadialnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

Czy zamawiający może zawrzeć w SIWZ zapisy o unieważnieniu przetargu w razie nieuzyskania dofinansowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy zamawiający musi żądać od wykonawcy złożenia JEDZ dotyczącego podwykonawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy zamawiający niedysponujący środkami publicznymi jest zobowiązany do stosowania przepisów p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy za osobę uzyskującą przychód w wysokości ¼ płacy minimalnej nalicza się składki na fundusz pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy zapłacony podatek za lata 2014-2016 stanowi koszt uzyskania przychodu dla celów podatkowych w 2016 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy zaskarżenie wyroku WSA do NSA wstrzymuje jego wykonanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Sokołowska Marianna | Nieaktualne

Czy zdarzenie, które doprowadziło do nagłego wzrostu ciśnienia może być uznane za wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy zmiana dyrektora samorządowej instytucji kultury wymaga zgłoszenia tego faktu do urzędu skarbowego i ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć parki fitness?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Do jakiej grupy środków trwałych i jaką stawką amortyzować prasę do odpadów komunalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Do jakiej grupy środków trwałych należy zaliczyć bramki piłkarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Gdzie powinna być przechowywana dokumentacja medyczna pacjentów, którym udzielane są świadczenia w warunkach domowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Ile godzin dziennie zajęć może mieć uczeń liceum ogólnokształcącego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jaka jest ewidencja księgową odsetek od kredytu przypadających do spłaty w roku następnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Niemiec Renata | Aktualne

Jaka jest wysokość kary za zniszczenie paragonów fiskalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak amortyzować bramę, która prowadzi do budynku spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak amortyzować urządzenie służące do obracania kręgów stalowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować sprzedaż okien, jeśli białoruski nabywca odbiera je samodzielnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaką stawkę amortyzacyjną zastosować do zespołu kotłów grzewczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak długo operat szacunkowy może być wykorzystywany do tworzenia pomniejszeń podstawy tworzenia rezerw celowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Chudzik Mariusz | Nieaktualne

Jaki dokument daje podstawę do zastosowania stawki 0% w eksporcie towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie działania powinien podjąć organ właściwy dłużnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jakie obowiązki na gruncie VAT ma polska spółka, jeżeli odda na terenie Niemiec uszkodzoną naczepę na złom?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie przepisy dotyczące czasu pracy należy stosować wobec instruktorów pływania?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jakie skutki podatkowe na gruncie VAT spowoduje zakup towaru z USA oraz odsprzedaż do Iranu bez odprawy celnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaki jest właściwy dzień przeliczenia zaliczki otrzymanej w obcej walucie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Piszko Agata | Aktualne

Jaki rodzaj zwrotki należy dołączyć kierując upomnienie do podatników?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaki wpływ na JPK ma omyłka w numeracji faktur?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak należy amortyzować urządzenie do pomiarów parametrów zgrzewania w zgrzewarkach elektrooporowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy postąpić jeśli w wyniku przeniesienia w inne miejsce zmieni się klasyfikacja silosów wg KŚT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak należy rozumieć zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Jak należy traktować wytyczne konsultantów medycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Jak powinien postąpić organ, jeśli zalega z wypłatą świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne