Questions and answers

Jak amortyzować wyposażenie samochodu typu food truck?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy zapłata należności głównej wraz z odsetkami i kosztami procesu na rzecz wykonawcy stanowi koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak firma ochroniarska powinna rozliczyć urządzenia montowane u klienta?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Jaka jest procedura zastosowania stawki podwyższonej za niesegregowanie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób należy doprowadzić do zgodności w ewidencji gruntów leśnych ze stanem faktycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy od uzyskanego dochodu odlicza się bieżąco płacone alimenty w przypadku wniosku o świadczenia rodzinne?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy od dochodu strony należy odjąć alimenty wypłacone za rok poprzedni?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jaki jest zakres odliczenia VAT przy opłacie prowizyjnej w przypadku licytacji zakupionego samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak rozliczyć stratę z lat ubiegłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy wniosek VAT-REF można składać w trackie roku podatkowego, którego dotyczy wniosek?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy jest możliwe wystawienie faktury korygującej tylko dlatego, że wymaga tego system księgowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Kiedy zaksięgować w PKPiR towar, który dotarł do firmy przed fakturą?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy istnieje ostateczny termin na skorzystanie przez spółkę z zastosowania ulgi za złe długi?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaka stawka odsetek obowiązuje za opóźnienie w spłacie pożyczki w działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2017 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy zaniechanie dochodzenia odsetek od pożyczki generuje przychód po stronie pożyczkobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy na karcie wędkarskiej powinna być odciśnięta pieczęć starosty czy starostwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2017 r., Hejnar-Zawisza Anna | Aktualne

Jakie konsekwencje ma złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze przed wskazanym w ustawie terminem?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy przedsiębiorca może sam dokonywać przeglądu separatora?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2017 r., Piętowska Ewa | Nieaktualne

Czy nieodpłatne świadczenie w postaci darmowego przeglądu samochodu stanowi dla klienta przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2017 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy pracownica przebywająca na urlopie wychowawczym może pełnić funkcję członka zarządu na podstawie powołania?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2017 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jakimi stawkami należy opodatkować pomieszczenia żłobka i budynek przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób potraktować koszt w postaci działek zakupionych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2017 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy wypłacone odszkodowanie za utracone towary powierzone do przewozu, może stanowić koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaką stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych należy zastosować dla usług hydraulicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2017 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy pracodawca jest obowiązany wykonywać okresowe przeglądy stanu technicznego narzędzi pneumatycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2017 r., Majer Roman | Aktualne

Jak wyznacza się teren, na którym trzeba wykonać badania na potrzeby opracowania raportu początkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2017 r., Gall Marek | Aktualne

Czy firma, która oddaje samochód do stacji demontażu, powinna wystawić kartę przekazania odpadu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy zamykane pojemniki z tworzywa sztucznego można uznać za produkt uboczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy dochód z miesiąca czerwca, który otrzyma dopiero w lipcu powinno się liczyć jako dochód z ubiegłego miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy nauczyciel odmawiający zatrudnienia w pomniejszonym wymiarze może sam złożyć wypowiedzenie stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób dyrektor powinien postępować z odpisem na ZFŚS w przypadku przekształcanych szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak wyliczyć średnią godzin ponadwymiarowych nauczycielom?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób dokonać korekty błędnego rachunku?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2017 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jaka jest ewidencja księgowa faktury zakupu towarów objętych procedurą odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2017 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy towar, który został zakupiony w Chinach i bezpośrednio wysłany Klientowi w USA powinien być oclony?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy należy wymagać zatrudnienia na etat w postępowaniu, którego przedmiotem jest codzienna dostawa towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy należy dokonać zmiany decyzji o przyznaniu świadczenia jeżeli dochód uprawnionych uległ zmianie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2017 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Jakie skutki wywołuje sprzedaż/aport przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jak należy przeprowadzić postępowanie, aby orzec zwrot nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2017 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Do kiedy organ może żądać zwrotu nienależnie pobranych świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak rozliczyć koszty nabycia projektu budynku, jeśli realizacja jego modernizacji została zaniechana?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jak sposób można sprawdzić czy substancja chemiczna jest dopuszczona do stosowania w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2017 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy należy wystawić świadectwo pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2017 r., Sobieska Maria | Aktualne

Czy na nieruchomości można usytuować wiatę, jeśli mpzp nie wspomina o tego rodzaju obiektów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2017 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy księgowy może podjąć dodatkowe zatrudnienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jaki jest właściwy organ do wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów w ramach budowy drogi ekspresowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2017 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy chlewnia wielkotowarowa może przekazać 100% wytworzonej gnojowicy do biogazowni?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak zaksięgować w PKPiR fakturę korygującą rabatową?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Kiedy można ubiegać o świadczenia opiekuńcze w związku ze sprawowaniem opieki nad członkami rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Kiedy pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy świadcząc usługi informatyczne na rzecz kontrahenta z USA podatnik powinien zarejestrować się do VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne