Questions and answers

Czy zastosowany przez podatnika sposób rozliczenia korekty podatku naliczonego można uznać za prawidłowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy ze względu na stres można skierować pracownika na ponadplanowe badania lekarskie do placówki medycyny pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jaka norma dotyczy transportu wewnętrznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jaka powinna być procedura zalegalizowania zmiany sposobu użytkowania pokoju na kuchnię?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Stępień Sylwia | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do zabudowy tymczasowej klatki schodowej zewnętrznej, przylegającej do budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak dokumentować bonus za obrót w transakcjach trójstronnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jakie informacje należy zawrzeć w zgłoszeniu dotyczącym napowietrznej linii energetycznej nad ciekiem wodnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe wywoła częściowa nadpłata oraz częściowa niedopłata zaliczek na podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jakie wymagania powinien spełnić podmiot prowadzący lakiernictwo samochodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Gall Marek | Nieaktualne

Jakimi dowodami powinno być potwierdzone wykonanie usług doradczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy rozliczać przerwę pomiędzy dniami roboczymi pracownika, gdy powraca on z podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak należy udokumentować sprzedaż dla gminnych jednostek organizacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak należy w rejestrach VAT zakupu wykazywać 50% odliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jako oszacować wartość zamówienia na roboty budowlane i wyposażenie zamku?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Jak powinna wyglądać procedura udzielenia zamówienia w ramach zawartej umowy ramowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Jak powinniśmy amortyzować przyłącze energetyczne oraz zautomatyzowaną linię foliująco-pakującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT refakturę kosztów przelotu z Niemiec do Polski prezesa spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak prawidłowo udokumentować na potrzeby VAT opłatę składki członkowskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak rozliczyć sprzedaż w ramach transakcji trójstronnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak ustalić na potrzeby VAT-Z datę zakończenia działalności spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak zaklasyfikować wg KŚT przyłącze elektryczne i stację transformatorową?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kiedy znajdzie zastosowanie mechanizm odwrotnego obciążenia w związku ze świadczonymi usługami budowlanymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Komu starosta powinien przekazać aneksy do umów na dzierżawę obwodów łowieckich?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Komu w opisanej sytuacji starosta powinien wydać nakaz przywrócenia stanu pierwotnego stosunków wodnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Stachowska Marta | Aktualne

Kto powinien dbać o porządek na terenie zatok parkingowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Kto powinien sprawdzać wiarygodność podatnika - podatnik, czy pracownik biura rachunkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

W deklaracji VAT za jaki okres należy wykazać VAT naliczony i należny od importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

W jakim terminie duży podatnik ma prawo w 2017 r. odliczyć VAT z faktur otrzymanych w 2016 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

W jaki sposób należy obliczyć, ile godzin opieki nad dzieckiem do lat 14 wykorzystał nauczyciel?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób prawidłowo ująć w deklaracji import usług od kontrahenta z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

W jaki sposób udokumentować świadczenie usług PR na rzecz kontrahenta z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W którym momencie rozpoznać przychód z tytułu usług budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT należy wykazać import usług transportu towarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Co może zrobić pracodawca, który ma chwilowe problemy ekonomiczne i nie jest w stanie zapewnić pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Milczarek Kamila | Nieaktualne

Co należy zrobić w przypadku długiej nieobecności społecznego inspektora pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy aktualizacja wartości udziałów jest podatkowo obojętna?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy bateria solarna jest sprzętem, czy baterią?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy dodatkowa opłata, zapłacona na podstawie wyroku sądowego, podlega ujęciu w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy DPS po centralizacji rozliczeń z Miastem zobowiązany będzie do prowadzenia ewidencji na urządzeniach fiskalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy ekwiwalent za urlop powinien być uwzględniony w podstawie wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy faktura zaliczkowa powinna zostać wystawiona bez VAT z adnotacją "odwrotne obciążenie"?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy funkcję dyrektora przedszkola mogą pełnić dwie osoby?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy hotel należy traktować jak mieszkanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy jest możliwość zwolnienia pracownika, który nabył prawo do emerytury i na jakiej podstawie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Łobejko Zygmunt | Nieaktualne

Czy karty charakterystyki można przechowywać w formie elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Dyjeciński Tomasz | Nieaktualne

Czy możemy odesłać kontrahentowi faktury, jeśli nie zgadzamy się z nimi?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy można dokonać ewidencyjnej likwidacji wału przeciwpowodziowego bez potrzeby fizycznej rozbiórki budowli?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy można wydłużyć termin wezwania do złożenia wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czym różnią się Platforma aukcji elektronicznych od Platformy licytacji elektronicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Mikulska-Nawacka Marta | Aktualne

Czy na gruncie VAT powstanie obowiązek podatkowy w związku ze zbyciem samochodu ciężarowego na rzecz podatnika z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy należy uznać za las grunt oznaczony w ewidencji gruntów i budynków jako Lz-RIVb o powierzchni 0,1934 ha?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Kamińska Anna | Aktualne