Questions and answers

Czy przychody związane z wysyłką wydawnictw powinny być księgowane na przychody ze sprzedaży wydawnictw?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy przyjmując sieć wodociągową na OT w połowie roku należy dokonać korekty podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Kto ponosi koszty korzystania ze środowiska w przypadku dzierżawy hali?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2017 r., Gall Marek | Aktualne

Kto powinien ponieść koszty transportu do kraju macierzystego pacjenta hospitalizowanego w polskiej placówce?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2017 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy 5-łóżkowy oddział anestezjologii i intensywnej terapii musi posiadać aparat do hemodializy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2017 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy odpadowa serwatka stanowi biomasę wyłączona ze stosowania przepisów ustawy o odpadach?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jak oznaczyć organ właściwy i jego adres we wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, tj. DRUK SW-1?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy instalacja o łącznej mocy powyżej 56 MW będzie podlegała pod dyrektywę MCP czy pod dyrektywę IED?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2017 r., Gall Marek | Aktualne

Czy zmiana średnicy emitorów wymaga zmiany pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2017 r., Gall Marek | Aktualne

Ile wynosi kwota wolna od potracenia komorniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2017 r., Kubuj-Kacperek anna | Aktualne

Kiedy szkoła niepubliczna dla dorosłych ma prawo zawierać z nauczycielem umowę o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Co powinien zrobić pracodawca, gdy pracownikowi na komisji lekarskiej orzeczono trwałą niezdolność do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

W jaki sposób amortyzować środki trwałe wykorzystywane w sezonie jesienno-zimowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2017 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy nauczyciel uzupełniający etat powinien w drugiej placówce zostać przeszkolony w zakresie BHP?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy od nagrody jubileuszowej dla nauczyciela należy potrącać składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy dochód z pola przekazanego darowizną innej osobie należy potraktować jako dochód utracony?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2017 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy flebotomista z certyfikatem uzyskanym w Wielkiej Brytanii ma prawo pobierać krew w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2017 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Jak ustalić wartość początkową samochodu wykupionego prywatnie z leasingu dwa lata temu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak należy skonstruować kryterium selekcji pod postacią doświadczenia wykonawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2017 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy rodzinie przysługuje świadczenie wychowawcze, jeśli ojciec pracuje w Stanach Zjednoczonych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2017 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Który organ jest właściwy do wskazania opiekuna prawnego osoby umieszczonej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2017 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Komu przysługuje prawo wglądu w akty oraz składanie zapytań w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2017 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy wniesienie nieruchomości będącej współwłasnością wspólników do spółki cywilnej podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy zamawiający może zamieścić ogłoszenie o zmianie umowy po terminie jej realizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2017 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy zaliczka podlega dokumentacji cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2017 r., Olszewska Magda | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować sprzedaż udziałów w spółce cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy działalność z zakresu wystawiania przedstawień teatralnych jest zwolniona z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy podatnik ma obowiązek uzupełnienia dokumentów na wezwanie urzędu skarbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2017 r., Kłos Piotr | Aktualne

W jaki sposób można się odwołać od decyzji WIOŚ dotyczącej wstrzymania użytkowania instalacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2017 r., Gall Marek | Aktualne

Z jaką datą opodatkować import usług pośrednictwa oraz z jaką datą odliczyć podatek?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jaka procedura postępowania administracyjnego obowiązuje przy wykonaniu na wodach jeziora pomostu wyposażonego w domek?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2017 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy dokumenty składane na wezwanie zamawiającego powinny zawierać datę ich sporządzenia oraz datę terminu składania ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2017 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Jakich dokumentów gmina może zażądać od przystępującego do przetargu poza pozwoleniem na transport odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Od kiedy naliczyć opłatę za odbiór odpadów w mniejszej wysokości w przypadku śmierci jednego z mieszkańców?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy zleceniodawca może bez zgody zleceniobiorcy potrącić z wynagrodzenia kwotę na zakup zniszczonego mienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2017 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jak opodatkować sprzedaż budynku, nabytego bez VAT i ulepszonego (powyżej 30% wartości początkowej) 6 lat temu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy sprzedaż runa leśnego (poroża) podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Z jaką datą powinna zostać zarejestrowana za pomocą kasy rejestrującej usługa wykonana przez adwokata?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Kiedy dokonać korekty w przypadku zapłaty, w której uwzględniono skonto?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy sprzedaż miejsc postojowych można uznać za dostawę części budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować w usłudze przeszczepu komórek macierzystych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jaki kurs zastosować w fakturze korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy osoba prowadząca salon tatuażu i piercingu może korzystać ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w tytułu otrzymanej premii za usługi zarządzania projektem deweloperskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy kupno biletów promowych firma powinna opodatkować stawką 0%?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy instytucja kultury jako organizator koncertu może odliczyć podatek VAT w związku z jego organizacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy nieodpłatna cesja uprawnień z tytułu umowy o rejestrację domen powinna być opodatkowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2017 r., Kowalski Artur | Aktualne

Do ilu przerw w pracy ma prawo osoba niepełnosprawna?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2017 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

W jaki sposób powinny zostać dokonane korekty konsolidacyjne w wyniku za rok bieżący w księgach spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2017 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak prawidłowo powinna być ujęta w sprawozdaniu Rb-27S subwencja ogólna?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2017 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Czy na pracownika niepełnosprawnego pobierającego rentę można uzyskać dofinansowanie z PFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2017 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Czy od kosztów postępowania administracyjnego powinny być naliczone odsetki?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2017 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak zaksięgować wniesione wpłaty na podwyższenie kapitału zakładowego w Sp. z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2017 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Jak ująć na kontach księgowych sprzedaż udziałów przez wspólników w spółce z.o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy kosztem inwestycji może być wydatek na przygotowanie studium wykonalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2017 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne