Pytania i odpowiedzi

Czy zasiłek rodzinny wypłacony w październiku jest dochodem utraconym w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2017 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jak należy obliczyć ekwiwalent za zalesienie gruntu przysługujący rolnikowi po śmierci żony?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jak wyliczyć dochód rodziny utrzymującej się ze świadczeń rehabilitacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2017 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy okres zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest związany z okresem gwarancji?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2017 r., Andała-Sępkowska Justyna | Aktualne

Jakie są zasady przekazywania odpadów elektronicznych powstałych w zakładzie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2017 r., Nieć Anna | Aktualne

Jaka metodę odzysku należy przyjąć dla przetwarzania odpadów w instalacji w technologii FuelCal?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy wniesienie aportu w 2001 r. podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy nauczyciel może otrzymać decyzję o przyznaniu mu renty przed otrzymaniem świadectwa pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2017 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy zakup w sklepie internetowym na niemieckim serwerze Amazon jest wewnątrzwspólnotowym nabyciem towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy należy złożyć druk PCC mimo, że pożyczka jest zwolniona?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy do podstawy wynagrodzenia chorobowego należy wliczać tzw. trzynastkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy okres odbywania stażu finansowanego ze środków EFS zalicza się do stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2017 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy można zastosować zadaniowy system czasu pracy do osoby, której bezpośrednio podlegają inni pracownicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2017 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy należy wzywać wykonawcę do złożenia dokumentów, jeśli postępowanie ulega unieważnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2017 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

W jakiej walucie należy wskazywać wartość zamówienia powyżej progów unijnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2017 r., SASIN ALEKSANDRA | Nieaktualne

Na jaki okres można zawrzeć umowę na czas określony po przerwie i po drugim okresie próbnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2017 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy us ma prawo do kontrolowania dokumentów, które wpłynęły na stratę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy należy dokonać zmiany w umowie w przypadku zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2017 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Czy kwota opłacana wspólnikowi za dzierżawę znaku będzie dla spółki kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2017 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Na kogo powinien być wystawiony certyfikat rezydencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakich zapisów należy dokonać w księgach rachunkowych w przypadku wprowadzenia weksla do działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Co należy zrobić, gdy podmiot trzeci, na którego zasoby powoływał się wykonawca zmienił nazwę oraz nr NIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2017 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Jaki jest limit trzymania gotówki w kasie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak traktować w podatku dochodowym koszty podróży służbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Z jaką datą należy przyjąć środek trwały w przypadku leasingu zwrotnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy w postępowaniu w trybie zapytania o cenę należy żądać oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2017 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Czy umowa o pracę "zobowiązanie" na roboty publiczne podlega 33 miesięcznemu limitowi dla umów na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2017 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy rozwiązanie umowy przed datą oddania wolnego za święto w sobotę uprawnia do wypłaty za nadgodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2017 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy do płacy zasadniczej wypłacanej pracownikowi (kierowcy) można wliczyć ryczałt za nadgodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy umowa zamiany gruntów będzie traktowana jako transakcja zbycia gruntu i będzie podlegała opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jaki organ zatwierdza dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2017 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji oblicza się jak urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2017 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy można uregulować fakturę na innym rachunek bankowy niż podany na fakturze?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy na wniosek strony można wydłużyć termin na uzupełnienie braków formalnych wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego o ponad miesiąc?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2017 r., Zgórzak i Partnerzy Kancelaria Prawna radca prawny | Nieaktualne

Jak prawidłowo należy zaksięgować niezgodność środków trwałych w ewidencji syntetycznej z ewidencją analityczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

W jaki sposób należy wycenić produkcję w toku, która pozostała na dzień bilansowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy przy zakupie węgla do szklarni jest zwolnienie z podatku akcyzowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy wnuki również mogą ubiegać się o całkowite zwolnienie z wnoszenia opłaty na podstawie artykułu art. 64a?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2017 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

W jaki sposób firma, której udało się naprawić wózek widłowy zakupiony jak odpad, powinna wypełnić kartę przekazania odpadu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2017 r., Zgórzak i Partnerzy Kancelaria Prawna radca prawny | Nieaktualne

Kiedy należy przeprowadzić spis z natury środków trwałych w przypadku wydłużonego roku obrotowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy pracownicy szkolnej kuchni mogą spożywać posiłki w stołówce szkolnej bezpłatnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

W jaki sposób należy wyodrębnić księgowo część gospodarczą i niegospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy każdy z konsorcjantów powinien powołać się na zasoby innego podmiotu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2017 r., SASIN ALEKSANDRA | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować wykupienie z leasingu operacyjnego samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

W jakim terminie podatnik złożyć powinien oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2017 r., Dąbrowska Dorota | Nieaktualne

Czy udział w nagance jako naganiacz w polowaniu zbiorowym powinna zostać objęta umową o pracę lub umową zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2017 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować do refaktury kosztów ubezpieczenia budynków?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2017 r., Kica Jolanta | Aktualne

Jak ustalić wymiar urlopu pielęgniarki po okresie próbnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2017 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy do podstawy ekwiwalentu za urlop należy wliczyć dodatek emerytalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy rolnicy mogą dokonać zgłoszenia wycinki na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy w przypadku importu usług obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi czy z chwilą wystawienia faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2017 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym do przepisów o KAS spółka jawna podlega dużemu urzędowi skarbowemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy przesunięcie terminu rozwiązania umowy powoduje utratę prawa do odszkodowania z tytułu skróconego okresu wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2017 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób należy prowadzić ewidencję odpadów, jeżeli w wyniku sortowania powstają odpady o nowych kodach?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2017 r., Duczmal Maria | Nieaktualne

Czy usługi montażu sztucznych lodowisk z elementów gotowych podlegają procedurze odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak z punktu widzenia VAT należy potraktować refakturę od spółki siostry z NIP NL za paliwo zakupione we Francji?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Z jakimi podatkami dla spółki wiąże się udzielenie pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy VAT dotyczący zakupu wyciągu z Czech oraz zakupu usług demontażu i transportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy wszystkie środki trwałe należy ująć w remanencie likwidacyjnym dla celów VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak prawidłowo wypełnić kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego - część IX?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne