Questions and answers

Czy staż z urzędu pracy wlicza się do wymiaru urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy stosowne jest przyznanie świadczenia rodzinnego w postaci dodatku z tytułu urodzenia dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacone w styczniu są świadczeniami nienależnie pobranymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy transakcja zbycia niezakończonej inwestycji opisana w pytaniu stanowi schemat podatkowy i podlega zgłoszeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy wiek przedemerytalny chroni pracownika w ramach zwolnień grupowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy w informacji o warunkach zatrudnienia pracodawca wpisuje wymiar urlopu przysługujący pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2021 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy właściwym postępowaniem w przypadku klientów z UE jest wystawienie faktury brutto z 0% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy wygaśnięcie decyzji dotyczy wyłącznie budowy, czy również przebudowy i remontu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2021 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy wykorzystanie gruzu do budowy fundamentów będzie wymagało pozwolenia na przetwarzanie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy w związku z przejściem na stanowisko nauczyciela będzie mu przysługiwać proporcjonalny urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy zamawiający może potrącać kary umowne oraz zaspokajać roszczenia z ZNWU w okresie pandemii COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2021 r., Mikulska-Nawacka Marta | Aktualne

Czy zastępca burmistrza może jednocześnie pełnić funkcję kierownika urzędu stanu cywilnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2021 r., Wilk Jakub | Aktualne

Jaka jest procedura rozszerzenia nauczania w szkole podstawowej na kolejne klasy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jaką stawka ryczałty należy opodatkować przychody ze sprzedaży towarów za pomocą automatów vendingowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaką stawką ryczałtu należy opodatkować usługi świadczone przez inżyniera budownictwa opisane w pytaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jakich księgowań należy dokonać w przypadku sprzedaży złomu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jaki dokument powinien żądać pracownik Gminy, aby sprawdzić szczelność zbiornika bezodpływowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2021 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać kandydat na stanowisko pedagoga szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie obowiązki podatkowe ma małżonek po śmierci drugiego małżonka, z którym prowadził spółkę cywilną?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie skutki podatkowe wywołuje otrzymanie towaru nieodpłatnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie środki ochrony prawnej przysługują inwestorowi na bezczynność i przewlekłość działań SKO?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2021 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Jak liczyć dochód z wydzierżawionego gospodarstwa rolnego do programu Czyste powietrze?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jak należy analizować pracę biblioteki szkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak należy doliczyć praktyki zawodowe do wysługi lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

Jak należy obliczyć ekwiwalent za urlop nauczyciela feryjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2021 r., Pater Łukasz | Aktualne

Jak należy prawidłowo aktualizować kwotę dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak należy prawidłowo sformułować zapisy w statucie szkoły dotyczące jego dyrekcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak należy prawidłowo sformułować zapisy w statucie zespołu szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak należy wypłacić wynagrodzenie dla nauczycielki przebywającej na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak obniżyć składkę zdrowotną do wysokości zaliczki na PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak pod rządami nowego PZP należy sporządzić pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2021 r., Banasik Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo powinno wyglądać potwierdzenie udzielenia świadczenia zdrowotnego przez położną?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2021 r., Twarowski Adam | Aktualne

Jak rozliczać w kosztach zagraniczny VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozumieć rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych wymienionych w § 2 r.s.u.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Jak zaklasyfikować zakres prac związanych z planowanym poszerzeniem plaży i dostępu do wód?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2021 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Jak zaksięgować zakup licencji na okres 3 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2021 r., Błaszko Adam | Aktualne

Jak zakwalifikować podziemne, szczelne składowanie odpadów niebezpiecznych w zbiornikach?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2021 r., Nieć Anna | Aktualne

Kiedy dyrektor szkoły powinien przekształcić podstawę prawną stosunku pracy nauczyciela przedmiotów zawodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Kiedy wystąpi prawo do korekty podatku naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2021 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Kto i na jakiej podstawie może uznać, że ciek jest deficytowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2021 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Kto jest osobą prawną w świetle przepisów prawa?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Kto może prowadzić kurs dla pilarza?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2021 r., Piętka Małgorzata | Aktualne