Questions and answers

Czy z doktorantem na uczelni należy zawrzeć umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2017 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Do jakiej daty mają zostać naliczone i doksięgowane odsetki do odpisu aktualizującego przed jego rozwiązaniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jakich zapisów w PKPiR należy dokonać w związku z umorzeniem podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2017 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Jakie obowiązki podatkowe ciążą na banku wobec inwestora będącego osoba fizyczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jakie przychody pokazujemy w polu 33 formularza CIT-8 (23)?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie rozporządzenia, ustawy, dyrektywy dotyczą środków ochrony osobistej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2017 r., Kryczka Sebastian | Nieaktualne

Jakie są prawne możliwości odwołania się od zalecenia KNF i do kogo?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2017 r., Urban Malgorzata | Nieaktualne

Jakie są zasady wyliczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego dla zleceniobiorców?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Jakie warunki musi spełnić rodzina, aby mogła zostać objęta wsparciem asystenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Jakim podatkiem opodatkować przychód powstały w wyniku korekty naliczonego VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak powinien postąpić pracodawca w sytuacji braku danych stanowiących postawę wypełnienia świadectwa pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2017 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jak rozliczyć czas pracy w sytuacji, gdy święto przypada w dniu wolnym od pracy wyznaczonym pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2017 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Jak rozliczyć otrzymany zwrot nienależnie opłaconych składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć w PIT rocznym wynik na transakcji w walucie obcej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jak ująć należność budżetową w przypadku braku identyfikacji osoby zobowiązanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2017 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak zaksięgować należność od kontrahenta, który znajduje się w stanie upadłości?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2017 r., Spychalski Bartosz | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT z tytułu importu towaru z Indii na bazie EXW?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Kiedy przedawnią się składki na fundusz zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Kto może podpisać umowę na korzystanie z telefonu służbowego prezesowi spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2017 r., Kamińska Agata | Aktualne

Kto wchodzi w skład zespołu opracowującego ocenę ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2017 r., Milczarek Kamila | Nieaktualne

Na czym polega działanie nadzoru budowlanego związane z art. 23r ust. 3 ustawy - Prawo energetyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2017 r., Jastrzębski Maciej | Nieaktualne

Na jakim paragrafie ująć zwrot niewykorzystanej w terminie dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2017 r., Niemiec Renata | Aktualne

Po jakim kursie należy przeliczyć fakturę wystawiona w walucie do celów VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

W jakiej formie należy przeprowadzać inwentaryzację dróg i mostów w samorządowej jednostce budżetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2017 r., Olszewska Ewelina | Nieaktualne

W jakim terminie powinna być przeprowadzona inwentaryzacja majątku wygaszanego gimnazjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2017 r., Piszko Agata | Nieaktualne

W jaki sposób dyrektor przedszkola może nałożyć na nauczycielkę karę porządkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2017 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować VAT sprzedaż auta zakupionego pierwotnie do celów działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

W jaki sposób organ powinien postąpić, jeśli wierzycielka dłużnika alimentacyjnego pobrała od niego alimenty?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

W którym miesiącu opodatkować fakturę wystawioną 10 marca za usługi wykonane w lutym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT należy wystawić fakturę sprzedaży samochodu przeznaczonego do złomowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Co zrobić w przypadku wykazania pozorności stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy brak zezwolenia oznacza, że zatrudnienie cudzoziemca było nielegalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy dochody zwolnione z PIT, wykazane w informacji PIT-11A, podlegają ujęciu w ramach rocznego zeznania podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy emeryt może udzielić innej osobie pełnomocnictwa pocztowego od odbioru świadczenia emerytalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy grunty otrzymane od jednostki samorządu terytorialnego podlegają amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Garczarek Elżbieta | Nieaktualne

Czy istnieją wyjątki od zakazu bycia członkiem rady oddziału wojewódzkiego NFZ przez pracownika świadczeniodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Czy jeśli w danym miesiącu nie wystąpił żaden rachunek to należy wyrejestrować z ubezpieczenia zleceniobiorcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy klient pomocy społecznej może odmówić złożenia oświadczeń dokumentujących jego sytuację?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy ładowacz odpadów komunalnych powinien być wyposażony w pomarańczową kamizelkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy można traktować opakowania jako towary handlowe, czy też powinny one stanowić koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy można wypowiedzieć umowę na zastępstwo nauczycielowi przebywającemu na urlopie zdrowotnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy można zatrudnić rodzica na umowę o pracę, który mieszka w tym samym domu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy należy prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy należy wezwać wykonawcę do uzupełnienia zaświadczenia z KRK, jeśli wskazano w nim nieaktualną podstawę prawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Czy nauczycielce zatrudnionej na zastępstwo należy przedłużyć umowę do dnia porodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne