Questions and answers

Jak zasądzenie opieki naprzemiennej wpływa na prawo do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Kiedy jest dopuszczalna praca w wymiarze przekraczającym osiem godzin dziennie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2017 r., Milczarek Kamila | Nieaktualne

Kiedy nadpłacony ekwiwalent jest kosztem uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy należy naliczać składki ZUS od kwoty wypłaconej pracownikowi jako refundacja zakupu okularów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Która gmina jest właściwa w przypadku osoby bezdomnej w sprawach z zakresu pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2017 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Na jakich zasadach zwracać koszty używania aut prywatnych pracownika i zleceniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Od kiedy ochroną przedemerytalną będą objęci pracownicy urodzeni po 1955 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2017 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Od kiedy organ powinien przyznać prawo do zasiłku stałego, jeżeli uprzednio zawiesił postępowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

W jakich przypadkach za godziny nadliczbowe przysługuje 200% dodatek?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

W jaki sposób może wzruszyć decyzję o przyznaniu świadczenia wychowawczego ze względu na błąd organu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2017 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

W jaki sposób na gruncie VAT powinno wyglądać rozliczenie między liderem konsorcjum a partnerem konsorcjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

W jaki sposób należy zakończyć postępowanie wznowieniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2017 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

W jaki sposób organ nadzoru ma wykluczyć osobę, która jak się później okazało, nie jest stroną postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2017 r., Kopytowska Maria | Aktualne

W jaki sposób pracownica powinna usprawiedliwić nieobecność w pracy, jeżeli przebywa w szpitalu za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2017 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

W oparciu o jakie kryteria należy kwalifikować wydatki i przychody spółdzielni socjalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Co powinien zrobić zamawiający, jeśli polisa ubezpieczeniowa wykonawcy nie jest zgodna z przedmiotem zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Czy do obsługi zgrzewarek indukcyjnych o mocy 60 kVA pracownik powinien posiadać kwalifikacje energetyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy dyrektor może zatrudnić nauczycielkę, która otrzymała orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy dyrektor powinien dokonać sprostowania świadectwa pracy nauczyciela, który dokonał zmiany płci?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy działacz związkowy w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy może korzystać z urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Czy działka przeznaczona w m.p.z.p. na zieleń parkową jest działką budowlaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy główny księgowy może pełnić funkcję zastępcy dyrektora jednostki budżetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy jednostka budżetowa może otrzymywać faktury za pośrednictwem poczty elektronicznej w formacie pliku PDF?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy jest jakaś przeszkoda ze strony prawa dewizowego w sprawie kompensaty z nierezydentami?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy konieczne jest opracowanie instrukcji bhp eksploatacji zawiesi?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Dyjeciński Tomasz | Aktualne

Czy kontrola podatkowa musi się zakończyć w związku z wszczęciem kontroli celno-skarbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy małżonek może dokonać zapłaty zaliczki na podatek dochodowy za żonę ze swojego rachunku bankowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy mama klientki jest osobą uprawnioną do odebrania zaświadczenia o niepobieraniu świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy można obciążyć prezesa spółki korzystającego z telefonu komórkowego służbowego za rozmowy międzynarodowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy można odprowadzać ścieki do rowu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Piętowska Ewa | Nieaktualne

Czy można wypisać świadectwo pracy dopiero wówczas, gdy pracownik zakończy z firmą współprace?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy można zróżnicować pakiety świadczeń dla pracowników według stażu zatrudnienia w firmie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Borysewicz Anna | Nieaktualne

Czy odprawy pieniężne podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy organ prowadzący może dokonywać zmian w uchwałach dotyczących sieci szkół po terminie ich uchwalenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy osobie, która była obywatelką Ukrainy, ale uzyskała polskie obywatelstwo, przysługuje świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy osobie, która prowadzi gospodarstwo rolne przysługuje zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy osobie, która zawiesiła działalność gospodarczą, przysługuje zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy osobie, której pobyt w DPS jest finansowany z zasiłku stałego, przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy podatnik musi spełnić warunek umotywowania wniosku o zwrot w terminie 60 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne