Questions and answers

Czy w świadectwie pracy należy zapisać odbyte przez pracownika dwutygodniowe ćwiczenia wojskowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2017 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy przepisy dotyczące przesłaniania odnoszą się do wszystkich okien w pomieszczeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2017 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy dostawa towarów oraz ich montaż generują przychód w dwóch różnych momentach?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy do rozwiązania umowy o pracę dochodzi z chwilą nadejścia określonego przez strony terminu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy budynek rekreacji indywidualnej musi być wyposażony w instalację elektryczną i wodociągowo-kanalizacyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2017 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Jak należy opodatkować sprzedaż samochodu, który znajduje się we Włoszech?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy audytor wewnętrzny może być zatrudniony w komórce zamówień publicznych u tego samego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT z faktury od notariusza?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak ustalić przychody i koszty wspólnika, który sprzedaje ogół praw i obowiązków w spółce osobowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2017 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy urzędnik samorządowy może otrzymywać kilka dodatków specjalnych w tych samym czasie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy dodatek specjalny powinien być pomniejszony o dni urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy pracownik jednostki pomocy społecznej może otrzymać dodatek specjalny w wyższej wysokości niż 40%?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2017 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy budowa parku archeologicznego jest inwestycją celu publicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2017 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy ścieki z myjni samochodowej są ściekami przemysłowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2017 r., Wyszogrodzki Michał | Nieaktualne

W której deklaracji ZUS należy uwzględniać L-4 pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2017 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Jak po reformie oświaty uregulowana jest kwestia przyznawania uczniom zasiłku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2017 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy należy ewidencjonować liczbę godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2017 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy program komputerowy wraz z licencją należy amortyzować łącznie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy pracodawca może samodzielnie ustalić listę pracowników uprawnionych do otrzymania nagrody?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy należy zgłosić stosowanie trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego okręgowemu inspektorowi pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Gdzie należy wykazać wkład komplementariusza po przekształceniu spółek?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2017 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jak ustalić zaliczki na podatek w ciągu roku po zamknięciu spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2017 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy należy zamknąć PKPiR na dzień śmierci wspólnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2017 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Jak opodatkować sprzedaż nieruchomości w przypadku likwidacji działalności przez podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaką dokumentację jest zobowiązana prowadzić osoba prowadząca kantor wymiany walut?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy można bilansować powierzchnię biologicznie czynną z powierzchnią zabudowy w ramach jednej działki budowlanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2017 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy należy pobrać opłatę skarbową za budowę prywatnego gimnazjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2017 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

W jakich sytuacjach należy wypełniać część JEDZ dotyczącą informacji na temat przedstawicieli wykonawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2017 r., Mikulska-Nawacka Marta | Aktualne

Jak opodatkować dywidendę wypłaconą spółce litewskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy nauczycielowi można przydzielić do realizacji koła zainteresowań bez dodatkowej płacy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2017 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy nauczycielowi zatrudnionemu na zastępstwo, który przechodzi na emeryturę, należy się odprawa?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy uczniowi cudzoziemskiemu przebywającemu w ośrodku dla cudzoziemców należy przyznać stypendium szkolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Kiedy i w jakiej wysokości należy wypłacić nagrodę jubileuszową pracownikowi przechodzącemu na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jaka jest podstawa prawna powołania wicedyrektora w szkole ponadgimnazjalnej po reformie oświaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy zamiast referencji wykonawca może przedstawić protokół odbioru roboty budowlanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2017 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy w przetargu na usługę nadzoru doświadczenie inspektora może stanowić kryterium oceny ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Do której klasy należy przyjąć dziecko urodzone w 2003 r., powracające z Włoch?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

W jakim terminie nauczycielowi należy wypłacić nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Na jakim etapie procedury odwróconej zamawiający wzywa wykonawców do złożenia ofert dodatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2017 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Jak rozliczać przychód z tytułu wysyłki próbek bezpośrednio od producenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2017 r., Styczyński Rafał | Aktualne

W jaki sposób dokonać szacowania wartości zamówienia na usługi wynajmu sprzętu do wykonywania przewiertów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2017 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

W którym momencie ujmować w kosztach wydatki na remont środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy obrzęk i bolesność ręki można uznać za uraz?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy użytkownik wieczysty nieruchomości ma prawo obciążyć związek działkowców za bezumowne korzystanie z gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2017 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Jaki dokument jest podstawą wpisu do rejestru VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2017 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy po wznowieniu postępowania prowadzonego w sprawie samowolnie wybudowanego budynku należy wydać decyzję o umorzeniu postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2017 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Po jakim kursie powinna zostać przeliczona pozycja dotycząca kary umownej za zwrot towaru ?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracownik zatrudniony na stanowisku kasjer bankowy może mieć wpisaną nazwę stanowiska "kasjer"?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2017 r., Kryczka Sebastian | Aktualne