Questions and answers

Jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powinna zaksięgować przypadający jej zysk ze spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2017 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego przedsiębiorcy, który odwiesił działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Jak zaksięgować i przedstawić w zeznaniu podatkowym CIT darowiznę pieniężną na rzecz parafii?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak zasądzenie opieki naprzemiennej wpływa na prawo do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Kiedy jest dopuszczalna praca w wymiarze przekraczającym osiem godzin dziennie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2017 r., Milczarek Kamila | Nieaktualne

Kiedy nadpłacony ekwiwalent jest kosztem uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy należy naliczać składki ZUS od kwoty wypłaconej pracownikowi jako refundacja zakupu okularów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Która gmina jest właściwa w przypadku osoby bezdomnej w sprawach z zakresu pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2017 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Na jakich zasadach zwracać koszty używania aut prywatnych pracownika i zleceniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Od kiedy ochroną przedemerytalną będą objęci pracownicy urodzeni po 1955 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2017 r., Łobejko Zygmunt | Nieaktualne

Od kiedy organ powinien przyznać prawo do zasiłku stałego, jeżeli uprzednio zawiesił postępowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

W jakich przypadkach za godziny nadliczbowe przysługuje 200% dodatek?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

W jakim okresie należy przyznać świadczenie rodzicielskie nieletniej matce, uczącej się i odbywającej praktyki?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2017 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

W jaki sposób może wzruszyć decyzję o przyznaniu świadczenia wychowawczego ze względu na błąd organu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2017 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

W jaki sposób na gruncie VAT powinno wyglądać rozliczenie między liderem konsorcjum a partnerem konsorcjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

W jaki sposób należy zakończyć postępowanie wznowieniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2017 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

W jaki sposób organ nadzoru ma wykluczyć osobę, która jak się później okazało, nie jest stroną postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2017 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

W jaki sposób pracownica powinna usprawiedliwić nieobecność w pracy, jeżeli przebywa w szpitalu za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2017 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

W oparciu o jakie kryteria należy kwalifikować wydatki i przychody spółdzielni socjalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Co powinien zrobić zamawiający, jeśli polisa ubezpieczeniowa wykonawcy nie jest zgodna z przedmiotem zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Czy do obsługi zgrzewarek indukcyjnych o mocy 60 kVA pracownik powinien posiadać kwalifikacje energetyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy dyrektor może zatrudnić nauczycielkę, która otrzymała orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy dyrektor powinien dokonać sprostowania świadectwa pracy nauczyciela, który dokonał zmiany płci?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy działacz związkowy w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy może korzystać z urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Czy działka przeznaczona w m.p.z.p. na zieleń parkową jest działką budowlaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy główny księgowy może pełnić funkcję zastępcy dyrektora jednostki budżetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Culepa Michał | Nieaktualne

Czy gmina powinna na żądanie starostwa dokonywać interpretacji m.p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Kamińska Anna | Nieaktualne

Czy jednostka budżetowa może otrzymywać faktury za pośrednictwem poczty elektronicznej w formacie pliku PDF?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy jest jakaś przeszkoda ze strony prawa dewizowego w sprawie kompensaty z nierezydentami?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy konieczne jest opracowanie instrukcji bhp eksploatacji zawiesi?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Dyjeciński Tomasz | Aktualne

Czy kontrola podatkowa musi się zakończyć w związku z wszczęciem kontroli celno-skarbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy małżonek może dokonać zapłaty zaliczki na podatek dochodowy za żonę ze swojego rachunku bankowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy mama klientki jest osobą uprawnioną do odebrania zaświadczenia o niepobieraniu świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy można obciążyć prezesa spółki korzystającego z telefonu komórkowego służbowego za rozmowy międzynarodowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy można odprowadzać ścieki do rowu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Piętowska Ewa | Nieaktualne

Czy można wypisać świadectwo pracy dopiero wówczas, gdy pracownik zakończy z firmą współprace?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy można zróżnicować pakiety świadczeń dla pracowników według stażu zatrudnienia w firmie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Borysewicz Anna | Nieaktualne

Czy odprawy pieniężne podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy organ prowadzący może dokonywać zmian w uchwałach dotyczących sieci szkół po terminie ich uchwalenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne