Questions and answers

Czy przedstawicielem pracowników może być osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy przekazanie zysku na kapitał podstawowy spółki jawnej rodzi obowiązek zapłaty podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy sobota i niedziela dla pracownika normalnie pracującego od poniedziałku do piątku są dniami urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy sprzedaż gruntów rolnych oraz lasu podlega zwolnieniu, jeśli po sprzedaży nie utracą one charakteru rolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy trzeba posiadać zezwolenie na sprzedaż w krajach trzecich markowej odzieży zakupionej w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy uczennicy technikum w systemie dziennym, która ma ukończone 19 lat, przysługuje świadczenie rodzicielskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy umowa zlecenie, w której wynagrodzenie zostało określone w stawce godzinowej jest umową ryczałtową?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy usługa (inspektora) ochrony radiologicznej jest świadczeniem zdrowotnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Czy w świadectwie pracy oprócz trybu należy wpisać także przyczynę rozwiązania stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy w świadectwie pracy umieszcza się informacje o nieusprawiedliwionych nieobecnościach?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy wychowankowie młodzieżowego ośrodka wychowawczego mogą korzystać z wyżywienia na koszt Skarbu Państwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy wykonanie przyłączy do wiat autobusowych należy szacować łącznie z budową oświetlenia ulicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Czy zamawiający może udzielić zamówienia na czas przeprowadzenia przetargu ze względu na pilną potrzebę?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy zamawiający może wymagać złożenia JEDZ oraz oświadczeń potwierdzających brak podstaw do wykluczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy zamawiający musi uzasadniać ilość punktów przyznanych wykonawcy w ramach kryteriów oceny ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy zatrudnienie pracownika w kilku komórkach organizacyjnych rodzi dodatkowe obowiązki z zakresu bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy z ZFŚS można sfinansować zapomogę na wyjazd dziecka na turnus rehabilitacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Do kiedy pracownik będzie podlegał ochronie przedemerytalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Łobejko Zygmunt | Nieaktualne

Gdzie rozpoczyna się i kończy podróż służbowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jaka jest ewidencja księgowa dofinansowania wycieczki z ZFSS?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Kisielewska Justyna | Nieaktualne

Jaka jest maksymalna kwota specjalnego zasiłku celowego dla rodziny składającej się z trzech osób?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jaką stawką ryczałtu opodatkować sprzedaż balonów napełnianych helem?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w związku ze śmiercią pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Latos - Miłkowska Monika | Nieaktualne

Jakie procedury ma obowiązek stosować zamawiający udzielając zamówienia podprogowego dotyczącego zaciągnięcia kredytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Nowakowski Wojciech | Nieaktualne

Jakie wymagania powinien spełnić podmiot transportujący odchody zwierzęce?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jakie wymogi powinna spełniać karta katalogowa przedstawiona przez wykonawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Jaki kod odpadów należy nadać odpadom powstałym w procesie piaskowania elementów metalowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Jaki kod odpadu należy nadać częściom z niskostopowej stali konstrukcyjnej lub ulepszonej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Jak należy prawidłowo wystawiać faktury w procedurze odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy w świadectwie pracy odnotować fakt wypłacenia odprawy emerytalno-rentowej po ustaniu stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Jak naliczyć wynagrodzenie dla dyrektora szkoły, który realizuje godziny ponadwymiarowe lub zastępstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak opodatkować podwykonawstwo usług budowlanych (usługa wraz z materiałem)?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak postąpić w przypadku przeznaczenia części lokalu biurowego na mieszkanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak powinien zachować się pracodawca w przypadku zgubienia oryginału umowy o pracę z pracownikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Sokołowska Anna | Nieaktualne

Jak powinna wyglądać faktura wystawiona dla kontrahenta zarejestrowanego w Belize za usługi informatyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT eksport pośredni?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć podatek VAT od sprzedaży towarów na dwóch kontach na eBay?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT sprzedaż gruntu budowlanego, który wcześnie podlegał użytkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak rozliczyć VAT z faktury za gaz wykorzystywany przez gminę i jej jednostkę organizacyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak uzyskanie dochodu z działalności gospodarczej wpływa na prawo do zasiłku rodzinnego i świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Kiedy zaliczyć w koszty zakup towaru, jeśli fakturę otrzymano później niż towar?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Na jakim koncie zaksięgować okresowe wykonanie pomiarów elektrycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Kisielewska Justyna | Nieaktualne

Po jakim okresie czasu pracy dyrektor przedszkola może przejść na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W jakich sytuacjach pracodawca jest zobowiązany do wypłaty dodatku wyrównawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

W jaki sposób powinniśmy udokumentować przekazanie gratisów kontrahentowi spoza terytorium UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne