Questions and answers

Czy pracodawca ma obowiązek wydania pracownikowi duplikatu niedostarczonego świadectwa pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2017 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Czy pracodawca może przekazywać pakiety medyczne pracownikom zatrudnionym w jednym oddziale spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2017 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Czy protokół odbioru dostawy sprzętu stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2017 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Czy spółka ma obowiązek aktualizować utworzoną rezerwę na świadczenia emerytalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2017 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i jej udziałowiec są jednostkami powiązanymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2017 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Czy sprzedaż lokalu przejętego w ramach przewłaszczenia na zabezpieczenie podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy w związku z pojedynczą zapłatą gotówkową, podatnik jest zobligowany do posiadania kasy fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy zamawiający odpowiada za nieprzekazanie wykonawcy terenu robót?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2017 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy ziemiankę w ogrodzie przydomowym można potraktować jako małą architekturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2017 r., Kamińska Anna | Aktualne

Ile dni urlopu rodzicielskiego przysługuje pracownicy, która łączyła urlop z wykonywaniem pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jaką decyzję powinien podjąć organ po wznowieniu postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych po upływie 5 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2017 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować przy sprzedaży oliwek?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2017 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Jaki dokument powinien wydać pracodawca pracownikowi w związku ze zwrotem składek na ubezpieczenie społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2017 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Jakie konsekwencje w PIT wywoła użyczenie synowi towaru handlowego w postaci mieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie należy ująć w deklaracji ORD-U, jeśli nastąpiła zmiana udziałowca?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jakie skutki na gruncie PIT powstaną w związku z wystawienie przez udziałowca faktury na spółkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2017 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jakie wydatki można uznać za wydatki poniesione na własny cel mieszkaniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jakie wymagania powinna spełniać klimatyzacja w oddziale anestezjologii?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jaki jest najkrótszy wymiar urlopu macierzyńskiego dla nauczycielki, która przysposobiła dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2017 r., Kobus Iwona | Nieaktualne

Jaki maksymalny termin składania ofert może wyznaczyć zamawiający?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2017 r., Mikulska-Nawacka Marta | Aktualne

Jak interpretować umowy z art. 82 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak należy postępować w przypadku rozbieżności między ZUZP, a ustawą o związkach zawodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2017 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Jak należy rozliczyć wydatki związane ze zorganizowaniem imprezy jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak należy wykazać w bilansie wniesioną aportem nieruchomość?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2017 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Jak należy wyliczyć dopłatę dodatku emerytalnego za cześć miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak podatnik powinien udokumentować usługę wsparcia zewnętrznych sił sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak postąpić z towarem handlowym zużytym na potrzeby wewnętrzne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak rozliczyć stratę podatkową z działów specjalnych produkcji rolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak rozliczyć VAT przy nabyciu usługi występu kabaretu od kontrahenta unijnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak rozliczyć wynagrodzenie wypłacone przez ambasadę francuską?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powinna zaksięgować przypadający jej zysk ze spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2017 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego przedsiębiorcy, który odwiesił działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Jak zaksięgować i przedstawić w zeznaniu podatkowym CIT darowiznę pieniężną na rzecz parafii?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2017 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jak zasądzenie opieki naprzemiennej wpływa na prawo do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Kiedy jest dopuszczalna praca w wymiarze przekraczającym osiem godzin dziennie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2017 r., Milczarek Kamila | Nieaktualne

Kiedy nadpłacony ekwiwalent jest kosztem uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy należy naliczać składki ZUS od kwoty wypłaconej pracownikowi jako refundacja zakupu okularów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Która gmina jest właściwa w przypadku osoby bezdomnej w sprawach z zakresu pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2017 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Na jakich zasadach zwracać koszty używania aut prywatnych pracownika i zleceniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Od kiedy ochroną przedemerytalną będą objęci pracownicy urodzeni po 1955 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2017 r., Łobejko Zygmunt | Nieaktualne

Od kiedy organ powinien przyznać prawo do zasiłku stałego, jeżeli uprzednio zawiesił postępowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

W jakich przypadkach za godziny nadliczbowe przysługuje 200% dodatek?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

W jaki sposób może wzruszyć decyzję o przyznaniu świadczenia wychowawczego ze względu na błąd organu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2017 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

W jaki sposób na gruncie VAT powinno wyglądać rozliczenie między liderem konsorcjum a partnerem konsorcjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

W jaki sposób należy zakończyć postępowanie wznowieniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2017 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

W jaki sposób organ nadzoru ma wykluczyć osobę, która jak się później okazało, nie jest stroną postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2017 r., Kopytowska Maria | Aktualne

W jaki sposób pracownica powinna usprawiedliwić nieobecność w pracy, jeżeli przebywa w szpitalu za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2017 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

W oparciu o jakie kryteria należy kwalifikować wydatki i przychody spółdzielni socjalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Co powinien zrobić zamawiający, jeśli polisa ubezpieczeniowa wykonawcy nie jest zgodna z przedmiotem zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne