Questions and answers

Czy należy wykazać w deklaracji VAT-7 odsprzedaż usługi transportowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy otrzymanie zaliczki wpływa na wysokość obrotu zobowiązującego podatnika do zainstalowania kasy fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2017 r., Masłowska Małgorzata | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć rabat pośredni?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2017 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Co wykazywać w polach JPK, jeśli dotyczą dowodów wewnętrznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy agencja pracy tymczasowej ma obowiązek tworzyć ZFŚS i radę pracowniczą, jeżeli zatrudnia 13 pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2017 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Czy dofinansowanie przejazdów pracowników stanowi koszt uzyskania przychodów w spółce?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy dyrektor niepublicznej szkoły podstawowej może być zwolniony z pensum dydaktycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2017 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy grunty pod budowlami i budynkami stanowią oddzielny przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy nagrody wypłacane uczniom podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy należy korygować VAT z faktur dokumentujących nabycie drewna, jeśli obecnie spółka planuje je zlikwidować?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy należy sporządzić protokół, jeśli nie doszło do podpisania aneksu na roboty dodatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2017 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Czy należy zrobić korektę JPK_VAT, jeśli w rubryce K_34 nie ujęto czynności objętych odwrotnym obciążeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy obwody łowieckie dzierżawione od starosty przez koła łowieckie mogą być poddzierżawiane?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy odsprzedaż szkody powoduje utratę prawa do opodatkowania kartą podatkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy opłatę manipulacyjną można odliczyć w ramach IKZE?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy organizacja wyjazdu przez DPS dla jego mieszkańców podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2017 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy organ może dokonać zwrotu na rzecz dłużnika alimentacyjnego kwoty wpłaconej na rachunek OPS bez tytułu prawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy organ może jednym wnioskiem wystąpić o weryfikację osób pobierających dodatek pielęgnacyjny z ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy podatnik może zostać obciążony sankcjami w sytuacji, gdy odlicza VAT, a następnie refakturuje koszt 100%?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2017 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy popsute elektryczne wózki widłowe i paletowe można zakwalifikować pod kodem 16 02 14?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy pracodawca może dokonać po śmierci pracownika potrąceń należności z innych prawa majątkowych ze stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2017 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę z uwagi na palenie e-papierosów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2017 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Czy przekazanie pracownikowi laptopa wyczerpuje przesłanki określone w art. 124 k.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2017 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy spadkobiercy przysługują odsetki przy nadpłacie po spadkodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy spłata kredytu hipotecznego stanowi koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy transakcja stanowi WDT i podatnik może zastosować stawkę 0%?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy udział księdza w rekolekcjach w innej parafii jest podstawą usprawiedliwienia nieobecności w pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy w dwóch szkołach podstawowych prowadzonych przez dwa różne stowarzyszenia dyrektorem może być ta sama osoba?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2017 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy wieloletnia prognoza finansowa powiatu wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2017 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

Czy w przypadku zmiany decyzji ZRID w trybie art. 155 k.p.a. należy zawiadomić strony postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2017 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Czy wydatki związane z realizacją szkolenia podatnik powinien rozliczyć strukturą?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy wykonawca może złożyć ofertę na różne części zamówienia z różnymi konsorcjantami?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2017 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Czy zamawiający może prowadzić dialog techniczny na potrzeby oszacowania wartości przedmiotu zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2017 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy zamiatarki uliczne czyszczące ulice i chodniki wymagają zezwolenia na transport odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy zarządca drogi może zmienić decyzję na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej na wniosek inwestora?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2017 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Czy zatrudnienie na stanowisku Pełnomocnika ds. Systemów Zarządzania zalicza się do stażu pracy w służbie bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2017 r., Kryczka Sebastian | Nieaktualne

Do kiedy zostanie przedłużony urlop rodzicielski nauczycielki, która łączyła ten urlop z pracą na 1/2 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2017 r., Handzlik Marta | Aktualne

Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi obsługi, który przez kilka miesięcy miał zmniejszony wymiar zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2017 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Jaką instytucję we Włoszech należy powiadomić o zawarciu porozumienia w sprawie samodzielnego opłacania składek?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie przepisy znajdują zastosowanie w sprawie przekrycia dachu i izolacji poddasza użytkowego w budynku oświaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2017 r., Sługocka Martyna | Nieaktualne