Questions and answers

W jaki sposób powinny być opodatkowane odsetki wypłacone przez spółkę z o.o. dla pożyczkodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Z jakim wyprzedzeniem należy wręczyć harmonogram pracy pracownikowi zatrudnionemu w ruchu ciągłym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy brak zaliczenia wydatku do kosztów przesądza o braku możliwości odliczenia podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2017 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie pomostu na rzece powinna być załączona decyzja o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2017 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy dyrektor może zlecić pracownikowi przedszkola dokonywanie przeglądu czystości głów u dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy dzierżawca ma prawo cesją przekazać innej osobie prawa i obowiązki wynikające z umowy dzierżawy bez zgody właściciela nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2017 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy firma może eksploatować urządzenia chłodnicze zawierające czynniki: R404 i R507?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2017 r., Gall Marek | Aktualne

Czy gmina może zlecić spółce komunalnej zadanie własne dowozu uczniów oraz odbioru śmieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2017 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Czy należy odrzucić ofertę wykonawcy, który nie wypełnił części formularza ofertowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2017 r., SASIN ALEKSANDRA | Nieaktualne

Czy należy ustalić rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego w przypadku dofinansowania z PFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2017 r., Jurczyga Maciej | Aktualne

Czy należy wezwać wykonawcę do uzupełnienia dokumentów, jeśli dostarczył je niepodpisane przez osobę upoważnioną?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2017 r., Kałużna Milena | Nieaktualne

Czy należy zmieniać w arkuszu ocen i księdze ucznia zmianę nazwiska jednego z rodziców ucznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2017 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy niepełnoletnia matka umieszczona w placówce opiekuńczo-wychowawczej ma prawo do świadczenia rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy opłata członkowska może stanowić koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy opłata wstępna powinna być ujęta w kosztach w momencie poniesienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy podmiot trzeci biorący udział w realizacji robót budowlanych musi zawrzeć umowę z wykonawcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2017 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy pracodawca, który nie zatrudnia pracowników młodocianych musi sporządzić wykaz prac wzbronionych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy pracodawca może uzależnić wypłatę odprawy emerytalnej od przedstawienia przez pracownika decyzji ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2017 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy przy korekcie deklaracji za 2015 r istnieje obowiązek dołączania poprawionego zawiadomienia VAT ZD?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy sprzedażowe odwrotne obciążenie lub transakcje unijne WNT/WDT wykluczają VAT-7K?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy świadczenie wychowawcze jest podzielnie w sytuacji zastosowania przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy VAT z tytułu dzierżawy należy rozliczyć w dacie wystawienia faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy wniesienie aportem do spółki jawnej ZCP osoby fizycznej jest zdarzeniem obligującym do zamknięcia ksiąg rachunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2017 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Czy w sytuacji prowizji dla stron internetowych za dokonaną sprzedaż mamy do czynienia z importem usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2017 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy w związku z przekazaniem samochodu na potrzeby własne należy naliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy w związku z zawieszeniem działalności gospodarczej jest możliwość odliczenia podatku VAT o koszty dotyczące auta?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2017 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy zasiłek chorobowy stanowi dochód w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2017 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy zrefakturowanie części energii elektrycznej podlega akcyzie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy zwrot nakładów inwestycyjnych podlega ujęciu w kosztach uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2017 r., Sobieska Maria | Aktualne

Ile dni urlopu wypoczynkowego należy się pracownikowi, który pracuje jako pomoc nauczyciela i intendent w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak ewidencjonować w kasie fiskalnej zaliczki w umowie komisu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jakie klauzule społeczne mogą być zastosowane przy dostawach na leki, sprzęt medyczny lub artykuły żywnościowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2017 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Jakie uprawnienia są wymagane do obsługi lutownicy ręcznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2017 r., Majer Roman | Aktualne

Jakimi przepisami należy się kierować określając dla celów bilansu czy pracownik wykonuje prace fizyczne czy umysłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2017 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Jak oszacować wartość zamówień udzielanych w ramach projektu, jeśli jest on realizowany przez kilku zamawiających?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2017 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Jak prawidłowo powinna przebiegać ewidencja księgowa operacji gospodarczych w programie lojalnościowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT przekazanie kontrahentowi z Dubaju bezpłatnych próbek artykułów elektronicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak przebiega egzekucja obowiązku szkolnego prowadzona przez organ prowadzący szkołę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne