Questions and answers

Czy kwota zaliczki zwróconej przez wspólnotę mieszkaniową jest opodatkowana podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2017 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy kwota zapłacona za uszkodzony towar firmie z niemiec jest kosztem uzyskania przychodów ?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy linię brzegową jeziora przepływowego ustala się według aktualnej maksymalnej warstwicy piętrzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2017 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy należy korygować podstawę WNT po otrzymaniu zwrotu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy należy opodatkować i oskładkować zrefundowany kierowcy zakup karty do tachografu cyfrowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy na obszarze, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, można dzielić działki rolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2017 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy nauczyciel może nie wyrazić zgody na realizację godzin ponadwymiarowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy na wykonanie wylotu kanalizacyjnego do skrzynki rozsączającej wymagane jest pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2017 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy notę można ująć w koszty podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy odmowa realizacji godzin świetlicowych w macierzystej szkole jest jednoznaczna z odmową uzupełniania etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy postawienie trafostacji kontenerowej wymaga uzyskania pozwolenia na budowę albo dokonania zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2017 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Czy prawo reguluje kwestię związaną z zakazem sadzenia drzew na klasoużytku?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2017 r., Hejnar-Zawisza Anna | Aktualne

Czy rodzice mają możliwości prawne ubiegania się o niepromowanie ucznia do klasy IV?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2017 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy różnice kursowe należy liczyć od wartości wyrażonej na fakturze w kwocie netto czy brutto?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2017 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy umowę zlecenia należy oskładować i odprowadzić składkę na fundusz pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy wartość szkolenia podlega zwolnieniu od podatku oraz składek ZUS u pracowników oraz zleceniobiorców?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy w przypadku hospitalizacji trwającej dłużej niż 14 dni ocena stanu odżywienia ma być robiona co 14 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2017 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" można przyznać pomoc w postaci suchego prowiantu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2017 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy wychowawcy internatu można przydzielić doraźne zastępstwa w jego dniu wolnym od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy wymagana jest decyzja środowiskowa na przetwarzanie odpadów o kodzie 16 01 19?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2017 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

Czy wypłacone odsetki od nieterminowej wypłaty ekwiwalentu stanowią przychód pracownicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy w związku z zawieszeniem prowadzonej działalności gospodarczej - mogę ująć poniesione koszty w KPIR?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy zamawiający może częściowo rozwiązać umowę o zamówienie publiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy zamawiający może uznać za aktualny JEDZ złożony przez wykonawcę po terminie składania ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2017 r., Kałużna Milena | Nieaktualne

Czy zamawiający może wielokrotnie wzywać wykonawcę do uzupełnienia różnych części JEDZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2017 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Czy zamawiający może zawrzeć umowę, a następnie ją rozwiązać w razie braku dofinansowania ze środków UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2017 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Gdzie należy dokonać odpowiednich zapisów regulujących kwestię prowizji, jeżeli firma nie tworzy regulaminów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jaka jest ewidencja podatku VAT w zakładzie budżetowym po centralizacji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2017 r., Niemiec Renata | Aktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować międzynarodowy pasażerski transport lotniczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować dla usługi hotelowej, jeśli faktura zostanie wystawiona na firmę z Izraela?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką wartość zamówienia należy wpisać w sekcji IV.2 ogłoszenia o udzieleniu zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jakie są konsekwencje braku zaświadczenia o badaniach w aktach pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2017 r., Sobieska Maria | Nieaktualne