Questions and answers

Czy zebranie humusu z ziemi rolnej należy traktować jako niwelację terenu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2017 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą może podpisać osoba nieupoważniona w ofercie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2017 r., Sendrowski Paweł | Nieaktualne

Czy z pracownikiem można ustalić nowy okres wypowiedzenia umowy o pracę w miejsce ustaleń kodeksowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2017 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Do jakiej kwoty można potrącić z minimalnego wynagrodzenia w przypadku egzekucji świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2017 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jakie konsekwencje podatkowe niesie wpłata środków pieniężnych na konto spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy, który zamierza zlikwidować firmę?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2017 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jakie skutki wywołują na gruncie VAT transakcji forward?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jakie uprawnienia powinien posiadać operator spawarki i wycinarki laserowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2017 r., Majer Roman | Aktualne

Jaki jest właściwy organ do wydania zezwolenia na przetwarzanie zużytych tonerów?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2017 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Jaki kod odpadu należy zastosować dla odpadów pochodzących ze sprzątania terenu przy jeziorze?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2017 r., Hejnar-Zawisza Anna | Nieaktualne

Jaki symbol PKWiU winien stosować teatr sprzedając bilety wstępu na spektakle?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak należy liczyć opłatę skarbową od zmiany pozwolenia na budowę sieci kanalizacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2017 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Jak należy opodatkować VAT usługę dzierżawy działki niezabudowanej oraz działki, na której stoi budowla?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak należy postąpić jeśli spółka z o.o., która nie podjęła działalności, zapomniała złożyć CIT-8?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak należy ująć wykonanie wydatków z dotacji dla szkoły w sprawozdaniu Rb-50?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2017 r., Gąsiorek Krystyna | Nieaktualne

Jak należy wycenić na koniec roku wartość posiadanych przez spółkę jawną udziałów w spółkach z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2017 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Jak obliczyć zasiłek rodzinny dla rodziny, której członek pracuje za granicą Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2017 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jak opodatkować sprzedaż nieruchomości, której część uzyskano po rozwodzie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo obliczyć wynagrodzenie chorobowe przysługujące pracownikowi za jeden dzień niezdolności do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2017 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak prawidłowo powinien rozliczyć import usług podmiot, który nie jest czynnym podatnikiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak prawidłowo zaksięgować koszt i sprzedaż aby prawidłowo prezentować te wartości w rachunku zysków i strat?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak rozliczać w PKPiR dotację na rozpoczęcie działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć przychód ze sprzedaży samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć sprzedaż samochodu firmowego na gruncie PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak udokumentować sprzedaż towaru z terenu Niemiec do Norwegii?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Kiedy pracodawca jest zobowiązany do wypłaty świadczeń chorobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2017 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Kto powinien ponieść koszty wyliczenia prawidłowych udziałów w nieruchomości wspólnej dla wszystkich lokali?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2017 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Który dzień uważa się za dzień dokonania dostawy nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Na jakich zasadach organ udostępnienia informacja dotyczące osób prowadzących sprawę z procedury Niebieskiej Karty?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Na jakiej podstawie możliwe jest także objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym pełnoletniego dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2017 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Od jakiej daty należy przyznać świadczenie rodzicielskie stronie w okresie stażu z PUP?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2017 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Od kiedy należy ustalić nową stawkę odpłatności za DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2017 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Od kiedy organ powinien zmienić decyzję przy utracie dochodu w trakcie pobierania zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2017 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Od kiedy organ powinien zmienić decyzję w sprawie świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

W jakiej formie powiat ponosi wydatki w zakresie finansowania 10% kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2017 r., Lachiewicz Wojciech | Nieaktualne

W jaki sposób należy uzupełniać wynagrodzenie do wysokości minimalnego w przypadku stawki godzinowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2017 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

W którym momencie ująć w kosztach kwoty zapłacone wynajmującemu za kilka lat wstecz?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Co należy rozumieć przez sformułowanie usługi związane z utrzymaniem akwenów portowych i torów podejściowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy aby móc zrezygnować ze zwolnienia, obie strony transakcji muszą być czynnymi podatnikami VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy budowa budynku garażowego w latach 80. wymagała uzyskania pozwolenia na budowę oraz decyzji o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2017 r., Smaga Łukasz | Nieaktualne

Czy jest możliwe rozwiązanie umowy o pracę z pracownicą w ciąży w trybie dyscyplinarnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2017 r., Latos - Miłkowska Monika | Nieaktualne

Czy konieczność prowadzenia ewidencji czasu pracy obowiązuje każdego zleceniobiorcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2017 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Czy koszty transportu i cła składają się na cenę nabycia maszyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy koszty wynajmu mieszkania można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy możliwe jest zaprojektowanie przepompowni ścieków w innej lokalizacji niż wskazana w obowiązującym m.p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2017 r., Kamińska Anna | Nieaktualne

Czy można dokonać zmiany w marcu 2017 r. w planie finansowym wydatków niewygasających?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2017 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Czy można odliczyć VAT z faktury za zakup cukierków dla Domu Dziecka z okazji Świąt Wielkanocnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2017 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy można wykazać WNT w dacie wystawienia faktury mimo, iż towar wpłynął do portu miesiąc wcześniej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy należne wynagrodzenie likwidatorowi można rozliczyć jako wynagrodzenie z umowy zlecenia, czy umowy o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2017 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Czy należy odrzucić ofertę wykonawcy, który przedstawił ogólne wyjaśnienia w zakresie rażąco niskiej ceny?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2017 r., SASIN ALEKSANDRA | Nieaktualne

Czy na rozliczenie podatkowe ma wpływ kwota nienależnie otrzymana od kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy nauczycielowi, który rozwiąże stosunek pracy na mocy porozumienia stron, przysługuje odprawa emerytalna?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2017 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy nieobecność w pracy pracownika młodocianego wynikającą z udziału w rekolekcjach należy zakwalifikować jako usprawiedliwioną?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2017 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy od wszystkich rat należy pobrać podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2017 r., Olszewska Magda | Nieaktualne

Czy opłatę za przerwę w ubezpieczeniu OC pojazdu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy organ egzekucyjny może dokonać oszacowania wartości nieruchomości bez udziału zobowiązanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy podatnik ma prawo ustalić wartość początkową środka trwałego w oparciu o duplikat faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy Polska jest związana dwustronnymi umowami międzynarodowymi o zabezpieczeniu społecznym z Arabią Saudyjską?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne