Questions and answers

Czy gmina jest zobowiązana do zwrotu za dowożenie dziecka niepełnosprawnego do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2017 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy w przypadku zmiany prowadzonej działalności należy skorygować deklaracje VAT nie wykazując podatku odliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo uzupełnić informację o warunkach zatrudnienia i uprawnieniach pracowniczych nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jakie są obowiązki podatnika w związku z używaniem energii elektrycznej z własnego generatora prądotwórczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy sprzedaż jednego z budynków wraz z prawem wieczystego użytkowania będzie korzystała we zwolnienia w podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy otrzymane dofinansowanie do zakupu opon zimowych podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak najkorzystniej wnieść budynek do spółki jako środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie pracodawca może podjąć kroki w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jakie zapisy w wyroku należy rozumieć jako ustalenie świadczenia alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2017 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy w przypadku wprowadzenia inkaso opłaty targowej istnieje podstawa do zawierania inkasentem umowy zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy wystawiając fakturę za napisanie artykułu można skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego dla usług związanych z kulturą?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jakie obowiązki w sprawie świadczenia wychowawczego ma organ, jeżeli jedno z rodziców pracowało za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Jak powinien postąpić organ w przypadku nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą wniesienie aportem przedsiębiorstwa do nowej spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak prawidłowo wystawić zbiorczą fakturę do paragonów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy oprócz czynszu za najem lokalu gmina może dodatkowo naliczać opłaty za użytkowanie działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2017 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy wymianę nawierzchni bitumicznej na istniejącej drodze należy zakwalifikować jako remont, czy przebudowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2017 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy wynagrodzenie refundowane ze środków europejskich podlega składkom na ubezpieczenie społeczne i opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy należy przygotować kartę wypadku, jeśli wypadkowi uległ pracownik zatrudniony na umowę zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2017 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Jak prawidłowo należy ustalić stawkę na umowie zlecenie dla pracownika służby zdrowia - pielęgniarki?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2017 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Jaki kod odpadu należy nadać skroplinom pochodzącym z komina kotła gazowego i olejowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób wyliczyć wynagrodzenie za czas choroby pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy organ nadzoru budowlanego może informować stronę postępowania o orzekaniu w sprawach o naruszenie przepisów budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2017 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

W jaki sposób ustalić wartość środków trwałych nabytych za cenę łączną?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2017 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy można odliczyć składkę na fundusz pracy od przychodu opłaconego w formie ryczałtu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy usługa zaciągnięcia pożyczki lub kredytu przez SP ZOZ podlega wyłączeniu ze stosowania przepisów p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2017 r., Kałużna Milena | Aktualne

Czy prokurent samoistny może w imieniu spółki wystąpić z wnioskiem o pozwolenie na budowę lub dokonać zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2017 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy wadium jest poprawnie wniesione, jeśli nie wskazuje na opłacenie przez wykonawcę składki ubezpieczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2017 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Aktualne

QA076643

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2017 r., Dąbrowska Katarzyna | Aktualne

Czy nauczyciel, któremu ZUS odmówił emerytury powinien zwrócić wypłaconą odprawę emerytalną i nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2017 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy pośrednie powiązania kapitałowe zwalniają z obowiązku poboru podatku u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2017 r., Olszewska Magda | Aktualne

Czy gwarancja materiałowa stanowi koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy kurator oświaty może ukarać dyrektora szkoły za to, że w zajęciach z WOSu udział wziął poseł sejmu RP?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2017 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy organ prowadzący nadaje statut ośmioletniej szkole podstawowej powstałej z przekształcenia sześcioletniej szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2017 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy zakup bonów dla klientów można ująć w kosztach uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy po ustaniu okresu zatrudnienia pracownika dyrektor szkoły ma obowiązek wypełnić kartę oceny narażenia zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

W którym momencie rozliczyć przychód potwierdzony credit note?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2017 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi, który uzyskał uprawnienia spawacza, oryginały uprawnień pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2017 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Czy spółka z o.o. może amortyzować środki trwałe zakupione od prezesa?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2017 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy dla każdej z części postępowania można powołać osobną komisję przetargową?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2017 r., Kałużna Milena | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować świadczenia uzyskane od zleceniodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób ustalić stan początkowy rachunku po podniesieniu kapitału zakładowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy pracownikowi urodzonemu w 1956 roku, który pobiera już emeryturę wojskową można wypowiedzieć umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2017 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy zwrot kosztów wykorzystywania samochodu prywatnego stanowi dla prezesa spółki z o.o. przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

W jaki sposób uczeń niepełnosprawny z VII klasy powinien realizować zajęcia z techniki?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2017 r., Wrona Joanna | Nieaktualne

Czy do szacowania wartości zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych niezbędny jest kosztorys inwestorski?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2017 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne