Questions and answers

Czy złożenie wniosku o urlop dla poratowania zdrowia chroni nauczyciela przed wypowiedzeniem stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy termin zdania egzaminu przez młodocianego ma znaczenia dla przyznania dofinansowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2021 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jakie kompetencje są wymagane do prowadzenia zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy odpady odebrane wraz z pojemnikami możemy ewidencjonować jako odpady odebrane z gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Co oznacza kryterium wielodzietność rodziny kandydata w procesie rekrutacji do liceum ogólnokształcącego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy można spisać akt notarialny na podstawie decyzji o przekazaniu w użytkowanie wieczyste działki z 1982 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy inwestor może wykonać remont fundamentów poprzez ich wzmocnienie zastrzykami z betonu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2021 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Jakie elementy powinien zawierać protokół przekazania do utylizacji produktów leczniczych i wyrobów medycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy nauczyciel zatrudniony na zastępstwo jest uprawniony do świadczenia urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy sekretarz gminy może być jednocześnie zastępcą kierownika Urzędu Stanu Cywilnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2021 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy jest możliwe dokonanie odbioru budynku mieszkalnego bez wykonanego przyłącza energetycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2021 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Ile wyniesie opłata za usunięcie sosny o obwodzie pnia równym 88 cm przez osobę fizyczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2021 r., Dziamski Łukasz | Aktualne

Czy kwota wypłacona samowolnie przez pracownika może być bez jego zgody potrącona z wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób wydzielić geodezyjnie trybuny z działki oznaczonej jako teren usług oświaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2021 r., Dziamski Łukasz | Aktualne

Czy przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy oraz dodatek dla pracowników socjalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy można wydać decyzję w sprawie zwrotu opłaty za DPS zastępczo wnoszonej przez gminę?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2021 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Jakie są zasady udzielania urlopu uzupełniającego w placówkach feryjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2021 r., Handzlik Marta | Aktualne

Od jakiego miesiąca cudzoziemcowi powinniśmy przyznać świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy prawo do świadczenia wychowawczego należy ustalić się od miesiąca urodzenia się dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy przedawnione wierzytelności nieściągalne można rozliczać w kosztach?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2021 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy alimenty na rzecz innych osób z roku bazowego można odjąć od dochodu uzyskanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2021 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy OPS jest zobowiązany do pośredniczenia w doręczaniu pism kierowanych przez Sąd do stron postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak należy rozumieć "obszar przetwarzania danych osobowych"?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2021 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Który organ ma żądać zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego ze względu na zmianę miejsca zamieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Kiedy decyzja o nienależnie pobranych świadczeniach z funduszu alimentacyjnego staje się prawomocna?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy należy przyznać świadczenie wychowawcze od dnia urodzenia się dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy obywatelowi Ukrainy można przyznać świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy w związku z Covid-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy można przyznać zasiłek celowy na dokonanie napraw w mieszkaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy instalacja fotowoltaiczna o mocy równo 50 kW wymaga pozwolenia na budowę i projektu budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2021 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy wypłacone świadczenie dobry start jest do zwrotu czy przysługiwało?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2021 r., Tyra Bożena | Nieaktualne