Questions and answers

Czy zapłata odsetek z tytułu zaległości podatkowej jest naruszaniem dyscypliny finansów publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2017 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Ile powinna wynieść podstawa składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe wymieniona w RCA?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Ile powinna wynieść podstawa składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe wymieniona w RCA?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Jaką maksymalną masę na wózkach 2,3 i 4-kołowych mogą przewozić kobiety?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2017 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jak ewidencjonować dla celów VAT przychód z maszyn grających typu cymbergaj lub bokser?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakim składkom podlega cudzoziemiec na zleceniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaki organ kontroluje wytwarzanie oraz magazynowanie produktów ubocznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2017 r., Nieć Anna | Aktualne

Jak należy obliczyć pracownikowi samorządowemu wynagrodzenie za część miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2017 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak należy zakwalifikować ocynkownię ogniową w pozwoleniu zintegrowanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2017 r., Gall Marek | Aktualne

Jak opodatkować umowę zlecenia zawartą z obywatelem polskim zamieszkującym na terytorium Czech?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak opodatkowana jest sprzedaż budynku z gruntem nabytego w 1997 r. bez VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak ująć w księgach rachunkowych saldo konta 710 - Koszt sprzedanych usług medycznych na dzień bilansowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2017 r., Niemiec Renata | Aktualne

Jak ustalić przychód zleceniobiorcy z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak wyliczyć kwotę wynikającą z premii kwartalnej, którą należy uwzględnić w podstawie zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2017 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Kiedy kierownik ośrodka może wystąpić z powództwem o zasądzenie alimentów na rzecz strony od jej dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Na jakiej podstawie można dopuścić do pracy w Polsce pracownika zatrudnionego przez pracodawcę we Włoszech?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2017 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Od kiedy należy zmienić odpłatność za pobyt mieszkańca w DPS i jaki dochód przyjąć?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Pod jakim kodem odpadu należy zakwalifikować sadzę zbieraną przez kominiarzy z gospodarstw domowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

W jakiej formie pracownik powinien poinformować pracodawcę o nabyciu prawa do emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2017 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

W jaki sposób należy dokonać korekty VAT naliczonego od nabycia lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2017 r., Styczyński Rafał | Aktualne

W jaki sposób należy przeprowadzić zmianę warunków zatrudnienia działacza związkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

W jaki sposób re-fakturować koszty eksploatacji budynku stanowiącego współwłasność?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2017 r., Tomczyk Edward | Aktualne

W jaki sposób uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego nagrodę roczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2017 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy darowizna na rzecz pracownika pochodząca ze środków obrotowych spółki powinna podlegać ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy dodatek pielęgnacyjny należy wliczyć do dochodu przy ustalaniu prawa do dodatku mieszkaniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2017 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy faktura o wyższym numerze może mieć wcześniejszą datę wystawienia od faktury o niższym numerze?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy kierownik ośrodka pomocy społecznej może dokonać waloryzacji wynagrodzenia wypłacanego opiekunowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2017 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czym jest dzień wypłaty dywidendy i na kiedy może być wyznaczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy można dokonać podziału działki z wniosku osoby fizycznej, jeśli działka nie ma założonej księgi wieczystej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2017 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy można odliczyć VAT z wystawionej w 2017 r. faktury na kwotę 17.000 zł zapłaconej gotówką?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy należy wydać świadectwo pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy nauczyciele mogą korzystać za odpłatnością z obiadów przygotowywanych dla uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2017 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy obowiązek wskazywania wymogu zatrudnienia na umowę o pracę występuje także w zamówieniach podprogowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy otrzymane w spadku towary handlowe mogą być zaliczone do kosztów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia VAT z tytułu nabycia miejsca parkingowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy pracodawca pokrywa koszty leczenia pracownika, w przypadku gdy nie zapłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy przemieszczenie wyrobów akcyzowych między dwoma składami celnymi jest neutralne podatkowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2017 r., Pogoński Mariusz | Nieaktualne

Czy stypendium otrzymane przez pracownika z Programu Erasmus podlega oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy środki czystości wykorzystywane na co dzień w pracy powinny mieć karty charakterystyki?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2017 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy uchwała o podziale zysku może odnosić się do przeznaczenia dochodu na cele podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy usługa konserwacji kamer, alarmów i monitoringu należy do usług budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2017 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy w ogólnodostępnym korytarzu będącym drogą ewakuacyjną może znajdować się pojedynczy stopień?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2017 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy w przedszkolu liczącym 6 oddziałów należy utworzyć stanowisko wicedyrektora?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2017 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy wydatki na wynagrodzenie można zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie członków rady nadzorczej będzie podlegało oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2017 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne