Questions and answers

Czy możliwa jest zmiana likwidatora funduszu inwestycyjnego w trakcie likwidacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne

Czy można łączyć przerwy w celu skrócenia czasu pracy kobiety w ciąży przed monitorem ekranowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy można odliczyć VAT od zakupu paliwa do samochodu zakupionego przez przedsiębiorstwo od osoby prywatnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy można skorygować zatwierdzone sprawozdanie finansowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy można wydać decyzję legalizującą rozbiórkę zniszczonego mostu i wykonanie nowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne uległy przedawnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy nauczyciel przed założeniem działalności gospodarczej powinien wpierw uzyskać zgodę dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy nieodliczony VAT od naprawy samochodu może być kosztem uzyskania przychodów podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy niezapłacona w ciągu 30 dni faktura zaliczkowa wymaga sporządzenia korekty?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy od płatności za naprawę samochodu należy pobrać podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy opłata transportowa podwyższa wartość przekazania upominku?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy opodatkowaniu podlega likwidacja spółki z o.o. z zerowym bilansem?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy osoba fizyczna dzierżawiąca jezioro od starosty może wnioskować o utworzenie społecznej straży rybackiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy podatnik prowadzący PKPiR musi rozliczać w księdze różnice kursowe od własnych środków?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy podział środków z likwidowanej spółki cywilnej generuje przychód po stronie wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy po uchyleniu decyzji przyznającej zasiłek stały można żądać zwrotu nienależnie pobranego świadczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy pozostawić inwestycję w obcym środku w spółce cywilnej do momentu jej rozwiązania?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy projekt budowlany podlega kontroli organu wydającego pozwolenie na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Wasilewski Filip | Nieaktualne

Czy przepis art. 10 ust. 3 u.p.d.o.f. dotyczy lokali użytkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy przychód ze sprzedaży majątku trwałego spowoduje zawieszenia lub zmniejszenia emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Łobejko Zygmunt | Nieaktualne

Czy przychód ze sprzedaży nieruchomości otrzymanej w spadku należy rozliczyć na druku PIT-39?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy punkty do selektywnego zbierania odpadów komunalnych będą podlegać obowiązkowemu postępowaniu przetargowemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy rozbudowa hali produkcyjnej o powierzchnię 600 m2 wymaga uzyskania decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

Czy skorupkom jaj wytworzonym przez cukiernię można nadać kod odpadu 02 06 99?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy spółka powinna płacić podatek od nieruchomości, jeśli budynek nie jest faktycznie wykorzystywany w działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy SP ZOZ (szpital) może udzielić pożyczki innemu SP ZOZ-owi (szpitalowi)?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Czy świadczenie usługi wynajmu apartamentu na jedną noc upoważnia podatnika do zwolnienia z podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy udostępnienie prezesowi spółki mieszkania służbowego generuje po jego stronie przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy upadek z drabiny można uznać za wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy usługi szkoleniowe w Austrii są objęte podatkiem u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy użytkowanie budynku pieczarkarni do hodowli drobiu stanowi zmianę sposobu użytkowania budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy VAT dot. kosztów remont lokalu użyczonego pracownikowi daje prawo do odliczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy w momencie przyjęcia starego sprzętu komputerowego na magazyn należy naliczyć VAT fakturą wewnętrzną?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wojewoda jest organem właściwym w sprawie rozbiórki ekranów akustycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy wójt może unieważnić przetarg na dzierżawę gruntu i nie podać przyczyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy w przypadku sprzedaży pilotów wraz z usługą ich zaprogramowania mamy do czynienia z dostawą towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy wytwarzanie nawozu naturalnego wymaga uzyskania decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy za czas dyżuru pełnionego w domu pracownikowi należy się wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy zakup filmu zza granicy należy rozliczyć na gruncie VAT jako import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy zleceniodawca powinien zgłosić zleceniobiorcę mieszkającego za granicą do ZUS i naliczyć składki?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaką podstawę ubezpieczeń społecznych należy przyjąć w deklaracji ZUS RCA?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jakie są zasady organizowania przetargu na odbieranie odpadów komunalnych przez związki międzygminne?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Jakie warunki muszą być spełnione aby uznać dokonaną transakcję za eksport towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak opodatkować dochód z umowy o dzieło wyrażony w towarach, a nie w pieniądzu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak opodatkować wynagrodzenie obywatela Niemiec zatrudnionego w polskiej firmie, ale oddelegowanego do Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak powinien postąpić PINB, jeśli inwestor wykonał utwardzenie terenu częściowo na działce sąsiada?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Pacholak Mariola | Nieaktualne

Jak prawidłowo powinna wyglądać ewidencja księgowa sprzedaży budynków i prawa użytkowania wieczystego gruntów?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczać usługi świadczone w procedurze odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne