Pytania i odpowiedzi

Czy inwestor musi zgłosić u starosty projekt przyłącza wod-kan.?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2018 r., Pacholak Mariola | Nieaktualne

Czy faktury za usługi biegłego sądowego na rzecz policji powinny zawierać słowa "metoda kasowa"?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2018 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy lekarzom lub pielęgniarkom należy zakupić odzież roboczą czy można wypłacić za nią ekwiwalent?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy lekarz w trakcie dyżuru stacjonarnego w danym oddziale może pełnić jednocześnie dyżur telefoniczny w innym oddziale?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy laboratorium może niszczyć oryginały zleceń lekarskich i przechowywać tylko ich skany?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Czy można ubiegać się o pomoc na odbudowę domu w formie zasiłku celowego zgodnie z art. 40 ust. 2,3 u.p.s.?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy do składu rodziny należy doliczyć męża wnioskodawczyni ubiegającej się o świadczenia rodzinne?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej powinien publikować informacje finansowe na stronie BIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy dodatek do wynagrodzenia należy się ratownikom medycznym niezależnie od formy zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

W jakim terminie należy się świadczenie pielęgnacyjne na niepełnosprawne dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy projektant ma obowiązek dokonać adaptacji projektu typowego także na rysunkach instalacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Jak przyznawać nagrodę jubileuszową dla dyrektora instytucji kultury?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Wilk Jakub | Aktualne

Do której grupy sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy zaliczyć prasę drukarską?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy inwestor musi posiadać dla brakującej części działki prawo własności?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy osoba sprawująca opiekę, uprawniona do emerytury z ZUS, może pobierać świadczenie pielęgnacyjne na syna?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy osoba pełnoletnia ma prawo do świadczeń z FA, jeżeli członek rodziny mieszka i przebywa za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Jakie świadczenia należy wypłacić nauczycielowi, którego stosunek pracy wygasa po przeniesieniu w stan nieczynny?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Od jakiego miesiąca nastąpi utrata prawa do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy dochód ze stażu należy uwzględnić jako dochód uzyskany przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego z dodatkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy składki społeczne finansowane w części przez ubezpieczonego stanowią w 2017 przychód zleceniobiorcy ?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Na czym polega obsługa organizacyjno - techniczna zespołu interdyscyplinarnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy należy wydać decyzję uchylającą prawo do zasiłku celowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy świadczenie wychowawcze, zasiłek rodzinny i świadczenie rodzicielskie zostały nienależnie pobrane?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy prefabrykowana stacja elektroenergetyczna rozdzielcza nie będzie wymagała pozwolenia na budowę ani zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Jaką należy wydać decyzję w sprawie wniosku o świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Na jakich kontach należy rozliczyć VAT najpierw odliczony a potem zwrócony?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

W jaki sposób i kiedy należy wykazywać faktury eksportowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jakie elementy mają znaczenie dla obliczenia proporcji w VAT w działalności spółdzielni?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy zmiana prewspółczynnika powoduje konieczność korekty kwoty środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy potwierdzeniem nabycia stażu pracy w służbie bhp może być oświadczenie innego pracownika służby bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować wycenę świadectwa pochodzenia energii?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy odpis z tytułu utraty wartości środków trwałych w budowie będzie kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy nauczycielowi zatrudnionemu na niepełny miesiąc przysługuje ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Kierowca z jakimi uprawnieniami może przewozić butle z helem?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy pielęgniarka jest uprawniona do przeprowadzenia badań spirometrycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Jak ustalić moment powstania obowiązku podatkowego w VAT w przypadku refaktury usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak często nalewy przeprowadzać oględziny konserwatorskie transformatorów?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

Jaka powinna być częstotliwość przeprowadzania konserwacji instalacji odgromowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

Czy sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wykorzystywanego jako sklep podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy nauczycielom, którzy prowadzą nauczanie indywidualne przysługuje dodatek za trudne warunki pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy pracownikowi służby bhp można zlecić odbiór maszyn i urządzeń jako jednoosobowej komórce?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy w 2018 r. powinien być ustalony jeden współczynnik dla całej gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy poszczególni wspólnicy spółki cywilnej mogą wybrać odmienne sposoby opodatkowania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W którym miesiącu powstanie obowiązek podatkowy z tytułu importu usług, gdy faktura jest wystawiana za okres rozliczeniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy prowadzić amortyzację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dla celów bilansowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak prawidłowo ująć w kosztach nieściągalne wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy rozbudowa i przebudowa budynku mieści się w pojęciu „modernizacja”?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2018 r., Kamińska Anna | Nieaktualne