Questions and answers

Jak księgować wymieniane zużyte części w urządzeniach, które uległy uszkodzeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy ująć w księgach rozbudowanie parkingu, który nie jest jeszcze całkowicie zamortyzowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak rozliczać wydatki związane z wdrożeniem nowego produktu (badania i rozwój)?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak ująć księgowo faktury dokumentujące zakup kosztów związanych z wdrażaniem nowego produktu w firmie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

W jakim terminie zamawiający udziela wyjaśnień do SIWZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Czy sprawozdanie finansowe spółki komandytowo-akcyjnej w likwidacji powinno być zatwierdzone uchwałą w formie aktu notarialnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy mechanizm odwrotnego obciążenia będzie dotyczył także "kolejnego w łańcuchu", podwykonawcy usług budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy można ogłosić jeden przetarg na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

Czy przebudowa oświetlenia ulicznego polegająca na montażu lamp to usługa czy robota budowlana?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Czy spółka nie musi składać zgłoszenia rejestracyjnego, jeśli akcyzę opłaca dostawca?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy podatnik ma obowiązek numerowania dokumentów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak traktować do dochodu w związku ze świadczeniami rodzinnymi krótkie umowy zlecenia zawierane raz lub rzadziej w miesiącu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Za jaki okres żądać zwrotu nienależnego świadczenia po ujawnieniu informacji o niezgłaszanych wcześniej dochodach

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy obowiązek powiadamiania o uchylaniu się od obowiązku alimentacyjnego spoczywa na Dziale Pomocy Środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy pobiera się opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia od poświadczenia, że decyzja stała się ostateczna?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Węgrzyn Gabriel | Nieaktualne

Od kiedy do dochodu rodziny liczyć rentę rodzinną - od dnia przyznania czy od dnia decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Na jakie konto należy zaksięgować koszty podróży pracownika innej firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy można dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przyznać na stary rok szkolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Matysik Barbara | Aktualne

Jak wystawić fakturę korygującą do faktury korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy pracownik socjalny i asystent rodziny musi informować rodzine telefonicznie o swojej każdej wizycie w środowisku?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje powinna mieć osoba przeprowadzająca instruktaż ogólny?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy towar otrzymany nieodpłatnie od kontrahenta z Włoch podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy straż miejska może egzekwować obowiązek przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy pracownik musi skorzystać z pełnego wymiaru urlopu szkoleniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy pracodawca musi mieć podpisaną umowę z lekarzem przeprowadzającym lekarskie badania profilaktyczne pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy przedsiębiorca może uzyskać zgodę na usunięcie drzewa bez dokonania nasadzeń zastępczych i uiszczenia opłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy można jakoś uratować się od mandatu w przypadku niezłożenia deklaracji w terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak powinna zostać wystawiona faktura VAT dla kontrahenta z Danii przy sprzedaży wysyłkowej towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy na zakupioną później kasę rejestrującą również przysługuje odliczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy pracodawca może ponownie skierować pracownika na badania psychologiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy spółka może złożyć korekty deklaracji VAT-7K za 2016 r. w formie papierowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jakich czynności powinienem dokonać chcąc zlikwidować firmę?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jakie uprawnienia powinien mieć pracownik warsztatu, aby dokonać konserwacji lub serwisowania układu klimatyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Gall Marek | Aktualne

W jaki sposób opodatkować sprzedaż nieruchomości po zakończeniu działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak należy wypłacać wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nauczycielowi przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy można nie ujmować w sprawozdaniu Rb-N kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Błaszko Adam | Nieaktualne

Czy kontrakt menadżerski obliguje do posiadania badań okresowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jakie wymagania gmina musi spełnić chcąc zawrzeć umowę o leasing operacyjny samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Lachiewicz Wojciech | Nieaktualne

Czy można ze środków funduszu sołeckiego wesprzeć stowarzyszenie działające na terenie sołectwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Lachiewicz Wojciech | Aktualne

Czy kredyt w rachunku bieżącym podlega zajęciu komorniczemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Bieżuński Paweł | Nieaktualne

Jakie warunki do otrzymania nagrody rocznej musi spełnić kadra zarządzająca instytucją kultury?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy zróżnicowanie w regulaminie wynagradzania bonusu w zależności od grupy pracowników ma charakter dyskryminujący?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy do faktury VAT wystawianej przez samozatrudnionego dołącza się oświadczenie o liczbie godzin wykonywania usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy zwrot nadpłaconego wkładu powinien pomniejszyć dochody jednostki czy powinien zostać ujęty w wydatkach jednostki?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Jak należy wystawić fakturę, jeżeli w akcie notarialnym zapisano, że przedmiot sprzedaży zostanie wydany później?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy przekształcona spółka komandytowa może podlegać pod wyspecjalizowany urząd skarbowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy bilety można ujmować w kosztach na podstawie dowodów wewnętrznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy wypłacona pracownikom nagroda z zysku stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

W którym państwie powinna się rozliczyć podatniczka, jeśli osiągnie dochód tylko w ZEA?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy opłata za przygotowanie zmiany pozwolenia na emisję gazów i płynów powinna zwiększać wartość budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Klemens Dominik | Aktualne

Jak opodatkować dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na terenie Norwegii?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy pieniądze zarobione w Polsce na zagranicznym czacie erotycznym podlegają opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy wszystkie koszty związane z zatrudnianiem małżonka są wyłączone z kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak rozliczyć faktury kosztowe dotyczące wykonanych usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak opodatkować usługi świadczone na terytorium Azerbejdżanu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak wykazać zwrot nienależnie pobranych świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W którym momencie ująć przychód podatkowy przy usługach wykonywanych w sposób ciągły?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy koszty związane z przeniesieniem środka trwałego podnoszą jego wartość początkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT należy zaliczyć pochodnie do spalania biogazu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy spółka jawna może zastosować jednorazową amortyzację do przedsiębiorstwa wniesionego do niej aportem?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy rozpoczynając działalność polegającą na hodowli koni podatnik musi prowadzić odrębną ewidencję?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak zastosować indywidualną stawkę amortyzacji dla budynku jednorodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne