Questions and answers

Czy wypowiedzenie umowy, wysłane do pracownika pocztą i awizowane, można uznać za skuteczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy za wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej pobiera się opłatę skarbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy zdarzenie, do którego doszło poza miejscem zatrudnienia może być uznane za wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2017 r., Dyjeciński Tomasz | Aktualne

Jaka jest klasyfikacja budżetowa zakupu lampy do rzutnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2017 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Jak często podmiot leczniczy powinien określać ocenę ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2017 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Jak daleko wstecz ZUS może skontrolować prawidłowe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Jakie są podstawy zatwierdzenia planu finansowego oraz sprawozdania finansowego samorządowego zakładu budżetowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2017 r., Niemiec Renata | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe wywoła wypłacenie dywidendy z zysku oraz z kapitału zapasowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakim dokumentem powinna zostać obciążona gmina za wyświadczoną usługę usunięcia awarii odwodnienia drogi?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jaki NIP powinien wpisać na fakturze podwykonawca zarejestrowany jako podatnik VAT w Polsce i Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak określić warunki udziału w postępowaniu na zamówienie wielorodzajowe z dostawą jako głównym przedmiotem?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2017 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Jak prawidłowo obliczyć limit obrotu uprawniający do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncnie VAT zakup materiałów szkoleniowych dokonany w Norwegii?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy odsetki z wyceny bilansowej powinny być wykazywane w rachunku wyników jako odsetki dla jednostek powiązanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2017 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Kiedy powstaje przychód, w sytuacji kiedy nie ustalono okresu rozliczeniowego w umowie?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2017 r., Olszewska Magda | Aktualne

Kiedy Samorządowy Zakład Budżetowy przeksięgowuje WF

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2017 r., Olszewska Ewelina | Nieaktualne

Kto jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone przez populację gołębi na terenie miasta?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

W jaki sposób należy obliczać wymiar urlopu pracownika, który po raz pierwszy podjął pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2017 r., Handzlik Marta | Aktualne

W jaki sposób należy prawidłowo wykazać w świadectwie pracy wymiar wykorzystanego urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2017 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Co ma zrobić zamawiający, gdy wykonawca błędnie wpisał numery katalogowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Co ma zrobić zamawiający, gdy wykonawca nie podał okresu gwarancji, będącego kryterium oceny ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Co należy rozumieć przez przyrost stada zwierząt w zakresie jego ilości i wartości?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy dane osobowe zawarte w zezwoleniu na zbieranie odpadów podlegają anonimizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy dochód z odsetek od odszkodowania uwzględnia się do dochodu ustalanego na potrzeby świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy dom kultury może podatkowo amortyzować środki trwałe?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy do obrobionego pręta można zastosować odwrotne obciążenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy działkę oznaczoną jako Ls można traktować jako działkę budowlaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czyje dane powinny znaleźć się w rejestrze VAT oraz w JPK w przypadku importu towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy jest możliwość przejęcia za długi nieruchomości przez właścicieli lokali we wspólnocie mieszkaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy może wystąpić sytuacja, że na polskich fakturach znajdzie się NIP nadany oddziałowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można dokonać podziału działki stanowiącej wodę płynącą poprzez wydanie decyzji ustalającej linię brzegu rzeki?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy można z urzędu wszcząć postępowanie zmierzające do uchylenia błędnej decyzji organu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy na odrolnionej działce można prowadzić działalność rolną?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy osobom zagranicznym obdarowanym drobnymi upominkami należy wystawić PIT-8C?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy otrzymanie od hurtowni prowizji wyłącza podatnika z możliwości opodatkowania ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy podlega amortyzacji budynek przeznaczony do rozbiórki?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Liżewski Sławomir | Aktualne