Questions and answers

Czy sprzedaż działki i hali zawsze będzie opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy strata będzie możliwa do odliczenia w następnych latach?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy trzech pracowników może ręcznie postawiać do pionu szpulę z kablem o masie 290 kg?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Majer Roman | Aktualne

Czy w przypadku umów w ramach robót publicznych czy prac interwencyjnych obowiązują limity 3 umów i 33 miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy wyjazd zagraniczny na rekolekcje dla katechetów można uznać jako nieobecność usprawiedliwioną płatną?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy wykonawca powinien przedłożyć JEDZ wszystkich podmiotów trzecich, na których zasoby się powołuje?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie za odpłatne ustanowienie służebności przesyłu podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy za okres zatrudnienia na podstawie umowy na czas określony należy wystawić świadectwo pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Czy zespół ratownictwa medycznego ma obowiązek udzielać świadczenia opieki zdrowotnej na terenie szpitala?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Czy z tytułu wypłaty stypendium należy opłacić składkę na Fundusz Pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Do kiedy pracownik musi złożyć deklarację o zamierzonej długości przebywania na urlopie rodzicielskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak amortyzować laboratorium mobilne zbudowane na platformie samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować opłaty dotyczące wymiany podzielników ciepła oraz wodomierzy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jakie skutki od 2017 r. może mieć ujęcie importu usług w niewłaściwej deklaracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jakie wymagania należy spełnić, aby eksportować produkty uboczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jak należy opodatkować umowę użyczenia boiska szkolnego międzyszkolnemu klubowi sportowemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak rozliczyć pracownika za korzystanie z samochodu służbowego dla celów prywatnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jak rozliczyć stratę z lat ubiegłych, jeżeli firma jest likwidowana w trakcie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak ustalić wartość początkową samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak wyłączyć z udziału w kosztach uzyskania przychodu wynagrodzenie wspólnika zatrudnionego w tej spółce?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak zgodnie z obowiązującymi przepisami powinien być przeliczony dochód z działalności na zasadach ogólnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Kiedy ma miejsce uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Kiedy wydajemy decyzję o odmowie wszczęcia postępowania w postępowaniu administracyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Komu należy wystawić PIT-11 w związku z przekazaniem świadczenia ze stosunku pracy zmarłego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Kto sporządza protokół powypadkowy po wypadku prezesa zatrudnionego na podstawie kontraktu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Od jakiego miesiąca dokonać zmiany kwoty zasiłków stałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Od kiedy organ powinien dokonać zmiany w ustaleniu opłaty za usługi opiekuńcze, w przypadku zmiany przepisów prawa?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Od kiedy uchylić decyzję przyznająca pomoc w formie dożywania?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Według jakiego kursu rozliczyć delegację pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Klemens Dominik | Aktualne

W jaki sposób można nadać maszynie oznakowanie CE, kiedy nie ma kontaktu z producentem urządzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Majer Roman | Aktualne

W jaki sposób należy skorygować deklarację ZUS i za jaki okres?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób organ powinien dokonać wyrównania zasiłku okresowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Matysik Barbara | Aktualne

W jaki sposób organ powinien ustalić wysokość zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Co ma znaczenie przy ustalaniu daty początkowej prawa do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Co oznacza stwierdzenie w zaświadczeniu lekarskim, że pracownik może wykonywać tylko pracę dorywczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2017 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy firma produkcyjna, która posiada transport wewnętrzny powinna sporządzić instrukcję transportu wewnętrznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2017 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy można decyzję przyznającą specjalne usługi opiekuńcze w przypadku marnotrawienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2017 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy można rozwiązać umowę z pracownikiem po wykorzystaniu przez niego 10 miesięcy świadczenia rehabilitacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2017 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy nabycie dodatkowych kwalifikacji wiąże się z koniecznością przeprowadzenia badań lekarskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2017 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy niepełnoletnia matka dziecka może złożyć wniosek o przyznanie świadczenia rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2017 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy od drugiego semestru można nauczycielowi zwiększyć wymiar zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2017 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy okres wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym rodziców należy wliczyć do stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy OPS może opłacić stronie zabieg medyczny jako świadczenie wychowawczego w formie rzeczowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy osoba fizyczna może zatrudnić swojego małżonka na podstawie umowy zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy pracodawca może oddelegować pracownicę na kierownicze stanowisko, jeżeli nie wyraża ona zgody?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2017 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Czy pracodawca może w równoważnym systemie czasu pracy w kilku dniach wydłużyć pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2017 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

Czy pracodawca może wypowiedzieć ryczałt przyznany społecznemu inspektorowi pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2017 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne