Questions and answers

Czy przepisy przewidują ochronę zatrudnienia wójta?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy organ powinien zakwestionować wyliczenie powierzchni zabudowy w zewnętrznym obrysie murów na poziomie parteru?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2021 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Czy świadczenie urlopowe i inne świadczenia z ZFŚS podlegają zajęciu przez syndyka?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy szkoła może być zamknięta, nieczynna w dniu 4.06.2021 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2021 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jak przebiega procedura cofnięcia zezwolenia na założenie szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy nauczyciel może odmówić sporządzenia planu zajęć dydaktyczno-wychowawczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy w aptece szpitalnej można zatrudnić jako kierownika dotychczasowego kierownika działu farmacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2021 r., Kociemba Alicja | Aktualne

Czy dodając do nazwy szkoły numer, należy zmieniać akt założycielski?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Na jakiej podstawie pracodawca może szkolić pracowników do prac na wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2021 r., Kuźmicka Agnieszka | Aktualne

Czy apteka szpitalna może zaopatrywać w leki podmioty lecznicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2021 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Jakie wymagania powinny spełniać napoje izotoniczne zapewniane pracownikom?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2021 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy formy doskonalenia nauczycieli również muszą być określone w uchwale organu prowadzącego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jaką umowę należy podpisać z pomocą nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Za ile dni urlopu wypoczynkowego należy wypłacić nauczycielowi ekwiwalent?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2021 r., Pater Łukasz | Aktualne

Czy po zatwierdzeniu arkusza organizacji szkoły można zmienić nauczycielowi warunki pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak wójt może przekazać dyrektorowi zadania związane z dowozem uczniów do szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy rehabilitacja zalicza się do zajęć rewalidacyjno-wychowawczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2021 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy gmina może dochodzić odsetek od niespłaconej kwoty, skoro wyrok sądu nie zasądził odsetek od skazanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy powiat będący podmiotem tworzącym jest zobowiązany do pokrycia straty netto zakładu opieki zdrowotnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2021 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Czy i na jakiej podstawie pacjent ma prawo zakwestionować noszenie maseczki na terenie przychodni?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2021 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy nauczyciela można zwolnić dyscyplinarnie z powodu porzucenia przez niego pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy nauczyciel ma prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe za uczestnictwo w egzaminie ósmoklasisty?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy zajęcie komornicze wynagrodzenia obejmuje również pożyczkę z ZFŚŚ?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy nauczycielowi zatrudnionemu w szkole i w placówce doskonalenia przysługują dwie odprawy emerytalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy do projektu zagospodarowania wymagana jest mapa do celów projektowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2021 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy mąż może zatrudnić żonę na umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2021 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jak ustalić wymiar przysługującego urlopu wypoczynkowego pracownikowi, który korzystał z urlopu bezpłatnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy można wydać warunki zabudowy na rozbudowę budynku będącego w trakcie budowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2021 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Czy organ nadzoru budowlanego może wydać decyzję nakazującą przesunięcie ściany na przepisową odległość?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2021 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Z jaką datą należy wydrukować księgę podatkową jeżeli klient przynosi dokumenty po terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy można wystąpić o zwrot VAT za okresy wsteczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Po jakim kursie należy przeliczyć fakturę od google a usługę telekomunikacyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak wykazać zakup opon w walucie od polskiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2021 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy inwestor jest zobligowany do odprowadzenia wód opadowych ze wszystkich elementów drogi?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2021 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy należy rozpoznać WDT w związku z przemieszczeniem towarów z Polski do Niemiec do magazynu Amazonu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy rów jest urządzeniem wodnym i kto prowadzi w tej sprawie postępowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2021 r., Schwarz Hubert | Aktualne

W jaki sposób ma nastąpić zaproponowanie nowych warunków pracy członkom korpusu służby cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2021 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Kiedy jako jako dostawcę wewnątrzwspólnotowego wskazać przedstawiciela podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

Kogo podać jako kontrahenta przy WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

Na jakiej podstawie kupujący może żądać zwrotu przedpłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2021 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy pracownik może odmówić udziału w testach osobowości?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2021 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy należy zmienić decyzję środowiskową, jeżeli zmianie ulega tylko nazwa inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2021 r., Dziamski Łukasz | Aktualne

Jak powinna kształtować się liczebność grup świetlicowych w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2021 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy na prośbę nauczyciela pracodawca może wystawić skierowanie do lekarza medycyny pracy na badania profilaktyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy nauczycielowi przebywającemu w stanie nieczynnym można powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy nauczyciel ma obowiązek zakładać aparat słuchowy dziecku na zajęciach?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2021 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy dyrektor szkoły powinien ująć w statucie szkoły innowację pedagogiczną którą realizuje?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy gmina może odmówić bezpłatnego transportu do szkoły specjalnej wybranej przez rodzica?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2021 r., Wrona Joanna | Aktualne