Questions and answers

Czy kosztem uzyskania przychodu jest ubruttowiona kwota świadczenia, obejmująca podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy możliwe jest wstrzymanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2017 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy należy uwzględniać dochód ze sprzedaży nieruchomości przy obliczaniu dochodu na potrzeby zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2017 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy pracodawca może wypowiedzieć lub rozwiązać umowę o pracę pracownicy w ciąży?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy przepracowane zgodnie z harmonogramem niedziele i święta powinny być wykazywane w ewidencji czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2017 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

Czy starosta może zarejestrować krokodyla krótkopyskiego oraz kajmana szerokopyskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy transakcję z podmiotem powiązanym stanowi całość usług wykonanych w 2017 r. czy poszczególna umowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2017 r., Dąbrowska Dorota | Aktualne

Czy wadliwe wyroby zwracane przez klientów mają status odpadu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy w zamówieniach powyżej progów unijnych należy obowiązkowo postawić warunki udziału w postępowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2017 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy zatrudniając emeryta jako pracownika niepedagogicznego na 3/40 etatu, pracodawca powinien wypłacać dodatek stażowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2017 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego jest decyzją administracyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jaka jest data końcowa urlopu wychowawczego, który rozpoczyna się 1.09.2017 r. i ma trwać 14 miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinna posiadać pielęgniarka/położna zatrudniona na bloku operacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2017 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Jakie muszą być spełnione warunki, by studia podyplomowe nadawały nowe kwalifikacje po reformie oświaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2017 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jaki wymiar urlopu przysługuje pracownikowi zatrudnionemu w ramach stosunku pracy na jeden dzień?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak liczyć dochód ze współwłasności gospodarstwa rolnego przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2017 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jak należy opodatkować sprzedaż towaru, który jest wysyłany bezpośrednio od dostawcy z Czech?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak prawidłowo księgować wykonanie wydatków na koncie 980 w zakresie paragrafu 400?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2017 r., Gąsiorek Krystyna | Nieaktualne

Jak prawidłowo określić miejsce świadczenia przeprowadzonego szkolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak prawidłowo określić wartość przychodów i kosztów podatkowych przy promocyjnej dostawie lodówek?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo powinno przebiegać księgowanie na koncie "kapitał wydzielony"?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2017 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Jak rozliczać w kosztach leasing zawarty ze szwajcarską firmą?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak ująć w księgach rachunkowych powiatu wkład rzeczowy w postaci nieruchomości wniesionych przez spółkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2017 r., Spychalski Bartosz | Nieaktualne

Jak wypełnić część "C" sprawozdania Rb-30S?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2017 r., Gąsiorek Krystyna | Nieaktualne

Która spółka może zaliczyć w KUP wynagrodzenia wypłacane po przejęciu zakładu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób i w jakim zakresie organ może zmienić decyzję przyznającą stypendium szkolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2017 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

W jaki sposób można wprowadzić telepracę w zakładzie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2017 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób należy naliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

W jaki sposób należy obliczyć zaliczkę podatkową od wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

W jaki sposób należy przekazać teczkę akt osobowych nauczyciela przenoszonego z jednej szkoły do drugiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2017 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

W jaki sposób należy przeprowadzić zmianę wypełniania arkuszy ocen z ręcznego na komputerowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2017 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

W jaki sposób należy rozliczyć godziny nadliczbowe w równoważnym systemie czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

W jaki sposób należy rozwiązać stosunek pracy ze skarbnikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2017 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

W jaki sposób należy ustalić podstawę zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

W jaki sposób wyegzekwować od gminy sporządzenie raportu z wykonania programu ochrony środowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2017 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

W której pozycji bilansu skonsolidowanego JST należy wykazać pozycję "udzielone pożyczki" z bilansów spółek?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2017 r., Gąsiorek Krystyna | Nieaktualne

Czy konieczna jest rejestracja do VAT-UE dla jednorazowego zakupu usług (zakup oprogramowania) od podmiotu unijnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne