Questions and answers

Czy odpis aktualizacyjny należy utworzyć od kwoty netto?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy organizacja spotkania autorskiego podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy osobę, która posiada lokal mieszkalny, ale nie jest w nim zameldowana można uważać za bezdomną?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2017 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy podatnik opodatkowany ryczałtem może rozpoznawać ujemne różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy ponowna zapłata za suwnice dla podwykonawcy może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pracodawca w wypowiedzeniu umowy o pracę musi wskazać, w jakich dniach pracownik wykorzysta urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracownik może być zatrudniony na podstawie kolejnej umowy na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2017 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Czy procedurę wywozu powinniśmy potraktować jako eksport i wykazać ją w deklaracji VAT w poz. 22?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy projektant mody może zawrzeć z pianistą umowę o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy samo przejęcie pracowników rodzi skutki w podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2017 r., Klemens Dominik | Aktualne

Czy składki uległy przedawnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2017 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy spółka powstała z przekształcenia spółki jawnej w spółkę z o.o. może skorzystać z 15% CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2017 r., Olszewska Magda | Aktualne

Czy spółka wystawiając fakturę za najem lokalu mieszkalnego powinna opodatkować transakcję 23% stawką VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2017 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy syndyk upadłości powinien sporządzić sprawozdanie finansowe na dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy trzecia umowa terminowa powinna zostać zawarta jako umowa na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2017 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Czy w skierowaniu na badania profilaktyczne należy zawrzeć informację o potencjalnym narażeniu na czynniki chemiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2017 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy w WORD z funduszu zapasowego można wypłacić nagrody uznaniowe dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2017 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy wydatki związane ze stworzeniem filmu reklamującego firmę można ująć w kosztach uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2017 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy wykazać w VAT zakupu surowca z Niemiec, który będzie rolowany w Wielkiej Brytanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy zakład ocynkowania musi uzyskać pozwolenie na zastosowanie trójtlenku chromu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy z faktury za obciążenie błędami wykonawczymi mogę odliczyć podatek VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Do kiedy pracownica może skorzystać z pozostałej części urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Hałas o jakim natężeniu może emitować maszyna zgodnie z przepisami dyrektywy maszynowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2017 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi u obecnego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Ile wyniesie kwota zwolnienia z podatku z dzialalności strefowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2017 r., Pogoński Mariusz | Nieaktualne

Jaka jest wysokość świadczenia urlopowego dla nauczycieli w 2017 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jaką stawkę ryczałtu zastosować do usług montażu armatury sanitarnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Jakich dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia należy żądać od spółki z o.o. sp. komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jakie działania może podjąć starosta w sprawie dewastacji gruntów chronionych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2017 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT sprzedaż samochodu, który nie stanowił w firmie środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jakie są konsekwencje negatywnej oceny sprawozdania finansowego wraz z raportem biegłego rewidenta w SP ZOZ-ie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2017 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Jakie są konsekwencje wykorzystywania świadczeń z funduszu alimentacyjnego niezgodnie z przeznaczeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jakie wydatki księgujemy na koncie ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w układzie rodzajowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2017 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jaki kod tytułu ubezpieczenia jest właściwy dla pracownika, który otrzymuje rentę rodzinną?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2017 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak należy poprawnie skorygować listę płac, jeżeli okazało się, ze zleceniobiorca utracił praco do bycia studentem?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2017 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak należy prowadzić akta osobowe pracownika zatrudnionego na podstawie umowy cywilnoprawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2017 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Jak należy wyznaczyć strefę swobodnego przejścia, jeżeli linia brzegu przebiega u podnóża stromego zbocza?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2017 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować koszt utwardzenia placu na terenie firmy, która wynajmuje ten teren?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak określić transakcje jednego rodzaju?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2017 r., Dąbrowska Dorota | Aktualne

Jak określić wartość nieodpłatnego korzystania przez pracownika z samochodu typu van?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak potraktować w sp. z o.o. sp. komandytowej wypłaty udziałowców z konta spółki z opisem na cele prywatney?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak prawidłowo należy zaksięgować sprzedaż zakupionego wyrobu gotowego jeśli spółka nie prowadzi magazynu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak prawidłowo skorygować fakturę wystawioną na niewłaściwego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo wypełnić świadectwo szkolne uczniowi - cudzoziemcowi, który nie posiada numeru PESEL?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2017 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy należy przeprowadzić kompleksową analizę bezpieczeństwa pożarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2017 r., Majer Roman | Aktualne

Kiedy podatnik może najpóźniej odliczyć VAT z faktury zaliczkowej bez konieczności składania korekty?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kto prowadzi postępowanie egzekucyjne w sprawach świadczeń z zakresu pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2017 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

W jakiej formie organ powinien naliczyć opłatę za wykonanie kserokopii dokumentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2017 r., Kopytowska Maria | Aktualne