Questions and answers

Czy dostawy wraku do złomowania można dokonać poza systemem recyklingu pojazdów?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy godziny pełnienia dyżuru kierowcy należy uwzględniać w dzielniku do obliczenia stawki za godzinę urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy grunty, ujęte w ewidencji gruntów jako grunty rolne, zawsze podlegają podatkowi rolnemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy inwestor jest zobowiązany zapłacić podwykonawcom, jeśli nie robi tego generalny wykonawca?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2017 r., Mackiewicz Marta | Nieaktualne

Czy istnieje stawka podatku "VAT-UE"?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy istnieje ustawowy obowiązek wystawiania i przechowywania dokumentów kadrowych w formie papierowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy jeden pracownik tymczasowy może być skierowany do tego samego pracodawcy przez dwie różne agencje?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy jeżeli składki są obowiązkowe, to czy można je w rozliczeniu rocznym odliczyć?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy montaż instalacji solarnych oraz kotłów na biomasę to dostawa czy robota budowlana?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2017 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy można przyznać świadczenie pielęgnacyjne dla osoby posiadającej gospodarstwo rolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2017 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy można przyznać usługi opiekuńcze dla osoby zamieszkującej wspólnie z mężem?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2017 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy można zawrzeć kolejną umowę na okres próbny?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2017 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy należy sprostować świadectwo pracy w zakresie podstawy wypowiedzenia umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy nauczyciel może uzupełniać etat w trzech placówkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy objęcie przez zagraniczną spółkę udziałów spółki polskiej podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy odszkodowanie za wcześniejsze rozwiązanie umowy z kontrahentem stanowi koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy od wydanych bonów i nagród należy odprowadzić zaliczki na podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2017 r., Olszewska Magda | Nieaktualne

Czy o objęciu stanowiska głównego księgowego w spółdzielni należy poinformować organy państwowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2017 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy pobrany ze strony internetowej dostawcy mediów "obraz faktury" może stanowić podstawę odliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy podatnik, zwolniony podmiotowo z VAT, który sprzedaje koparkę, powinien dokonać korekty podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2017 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy pokrycie przez pracodawcę kosztów dojazdu do miejsca zamieszkania stanowi przychód pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy pracownik zatrudniony na stanowisku pomoc nauczyciela powinien posiadać aktualne badania lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2017 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy przychód należy rozpoznać dopiero w momencie wydania towarów lub wykonania usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy spółka może przyjmować faktury, gdzie koszty dotyczyły osoby samozatrudnionej a nie pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy sprawozdanie finansowe bez uchwały i protokołu można wysłać do sądu rejestrowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy usługa sanitariusza szpitalnego/opiekuna medycznego jest świadczeniem zdrowotnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2017 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy usługa wynajmu dźwigu z operatorem winna być objęta odwrotnym obciążeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy wyciąg bankowy można ewidencjonować zbiorczo w ramach miesiąca czy każdą operację osobno?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2017 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Czy wynik laboratoryjnego badania genetycznego jest objęty prawem autorskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2017 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla członka OSP można realizować w formie dotacji celowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2017 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Czy zamawiający może wymagać, aby kierownik projektu wykonawcy dysponował konkretnym certyfikatem?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2017 r., Bieńko Monika | Aktualne

Czy zamawiający może zlecić wykonanie mniejszej liczby usług od tej, która została podana w formularzu cenowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2017 r., Falkowska Magdalena | Aktualne

Czy zamawiający może zmienić umowę w trakcie jej trwania na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć i jaką stawką amortyzować podgrzewacz indukcyjny do łożysk?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaka jest możliwość rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem w trakcie ochrony przedemerytalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2017 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Jak długo pracownicy mogą przebywać w mroźni, w której panuje temperatura -25 st. C?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2017 r., Kryczka Sebastian | Nieaktualne

Jakiego rodzaju informacje należy podać w punkcie 15 dodatkowych informacji w sprawozdaniu finansowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2017 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jakie zasady obowiązują przy delegowaniu pracowników do Austrii?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak należy ująć w bilansie należność z tytułu wypłaty dywidendy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy ująć w księgach stratę z tytułu sprzedaży udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2017 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Jak należy ujmować w księgach kwoty VAT francuskiego towaru zakupionego i sprzedanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2017 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jak organ powinien prowadzić postępowanie o świadczenia rodzinne po uzyskaniu informacji o uzyskaniu dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2017 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jak powinno wyglądać prowadzenie ksiąg rachunkowych w przypadku związku sportowego w formie stowarzyszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2017 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Jak prawidłowo klasyfikować dochody z tytułu najmu pomieszczeń w obiektach oświatowych i urzędach gmin?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2017 r., Kisielewska Justyna | Aktualne