Questions and answers

Czy osobom zagranicznym obdarowanym drobnymi upominkami należy wystawić PIT-8C?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy otrzymanie od hurtowni prowizji wyłącza podatnika z możliwości opodatkowania ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy podlega amortyzacji budynek przeznaczony do rozbiórki?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy pomoc w formie schronienia może być przyznana osobie przez okres całego roku kalendarzowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy pracownik socjalny może "przechowywać" dowód osobisty klientki pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy regały można amortyzować oddzielnie od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy spłata hipoteki może stanowić koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy szkolenie jest podróżą służbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy świadczenie wychowawcze jest niepodzielne i nie może być przyznane za niepełny miesiąc?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy usługa najmu podnośnika powinna być wyfakturowana na rzecz firmy budowlanej z odwrotnym obciążeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy wskazanie w projekcie technicznym nazwy konkretnego producenta bez wskazania równoważności jest naruszeniem p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w Niemczech podlega PIT i ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy zainstalowanie banera reklamowego na istniejącym ogrodzeniu podlega reglamentacji przepisów prawa budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Prochera Witold | Nieaktualne

Czy zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy może pobierać dodatkową opłatę za pranie odzieży pacjentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy zakup paliwa stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy zamawiający ma obowiązek wskazać w SIWZ wysokość stawki VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy zamawiający może kilkakrotnie zmieniać umowę o roboty budowlane poprzez udzielanie wykonawcy dodatkowych robót?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Nowakowski Wojciech | Nieaktualne

Czy zamawiający może zlecić inną liczbę czynności niż podana w formularzu cenowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy zasiłek macierzyński po zawieszeniu działalności należy liczyć jako dochód uzyskany?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy za usługi rozbudowy i utrzymania parkingu należy wystawić fakturę z odwrotnym obciążeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy zawiadomienie z art. 10 k.p.a., już przed ostatecznym wydaniem decyzji z.r.i.d., należy ogłaszać w prasie?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy zleceniodawca uzyskuje przychód z tytułu używania przez zleceniobiorcę własnego sprzętu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy związkowi zawodowemu na jego żądanie pracodawca powinien przedstawić listy obecności wszystkich pracowników działu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy zwrócona dotacja stanowi dla spółki koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Gdzie należy ująć w bilansie część zobowiązania, które zostanie wypłacone w terminie późniejszym?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jaką nazwę powinny mieć stanowiska pracy zajmowane przez techników fizjoterapii?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Jakie skutki mają zalecenia pokontrolne dla organu w przedmiocie aktualizacji publikatorów aktów prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jakie upoważnienia dla kierownika GOPS lub pracowników ośrodka są prawnie wymagane?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Jak należy ująć w sprawozdaniu finansowym koszty odprawy w związku z likwidacją spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy wyznaczyć współczynnik przepuszczalności energii całkowitej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Jak opodatkować grunt oznaczony w ewidencji gruntów i budynków jako RII, na którym są postawione garaże blaszaki?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Kupień Łukasz | Nieaktualne

Jak powinien postąpić organ w przypadku zbiegu prawa do zasiłku rodzinnego i świadczeni rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Jak prawidłowo wykazać w deklaracji VAT usługi świadczone poza terytorium kraju?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Jak rozliczać delegację do kilku krajów?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć korektę składek ZUS w podatku dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć koszty delegacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak ustalić czy podatnik świadczący usługi budowlane jest podwykonawcą, czy też głównym wykonawcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku przedpłaty za towar zamówiony w Wielkiej Brytanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy przysługuje dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Tyra Bożena | Aktualne

Od kiedy oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania wywołuje skutki prawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Pod jakim kodem należy przyjąć na RIPOK odpady soli pochodzące z groty solnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Hejnar-Zawisza Anna | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć fakturę dokumentującą WNT, na której nie ma NIP polskiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć samochód służbowy w delegacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy na zaświadczeniu potwierdzającym ukończenie szkolenia okresowego można wpisać ramowy program szkolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jakie okna należy zamontować w laboratorium genetycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2017 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jak interpretować zaświadczenie lekarskie, w którym wpisano przeciwwskazanie do używania obuwia przemysłowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2017 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Czy budowa stawu rybnego o powierzchni 500 m2 wymaga uzyskania pozwolenia na budowę czy dokonania zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2017 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy inwestor może powołać zastępcę kierownika budowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2017 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy po wypadku ucznia w szkole sporządza się statystyczną kartę wypadku?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2017 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jakim badaniom technicznym podlega agregat gaśniczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2017 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne