Questions and answers

W jakich sytuacjach nauczycielowi renciście przysługuje obniżony wymiar czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

W jakiej wysokości należy ustalić nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

W jaki sposób należy przyjąć zgłoszenie produktu ubocznego w formie milczącego załatwienia sprawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób prawidłowo ustalić odpłatność za pobyt w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2017 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

W której pozycji bilansu spółka będąca faktorem powinna wykazać zobowiązania wobec faktoranta?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

W której pozycji sprawozdania finansowego RZiS ująć koszty związane ze sprzedażą wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2017 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Za jaką ilość dni powinien być wypłacony ekwiwalent urlopowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracodawca może nie dopuścić do pracy pracownika z nogą w gipsie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2017 r., Kryczka Sebastian | Nieaktualne

Czy świadka wypadku przy pracy należy pouczyć o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych wyjaśnień?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jak długo przechowywać dokumenty dopuszczenia do użycia środków ochrony indywidualnej i odzieży?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Co powinien zrobić zamawiający w procedurze odwróconej, jeśli nie udało się zawrzeć umowy z dwoma wykonawcami z rankingu ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2017 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy dostawca usług w internecie może być uważany za dostawcę usług audiowizualnych w rozumieniu p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2017 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Czy kosztem uzyskania przychodu jest ubruttowiona kwota świadczenia, obejmująca podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy możliwe jest wstrzymanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2017 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy należy uwzględniać dochód ze sprzedaży nieruchomości przy obliczaniu dochodu na potrzeby zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2017 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy pracodawca może wypowiedzieć lub rozwiązać umowę o pracę pracownicy w ciąży?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy przepracowane zgodnie z harmonogramem niedziele i święta powinny być wykazywane w ewidencji czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2017 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

Czy starosta może zarejestrować krokodyla krótkopyskiego oraz kajmana szerokopyskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy transakcję z podmiotem powiązanym stanowi całość usług wykonanych w 2017 r. czy poszczególna umowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2017 r., Dąbrowska Dorota | Nieaktualne

Czy wadliwe wyroby zwracane przez klientów mają status odpadu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy w zamówieniach powyżej progów unijnych należy obowiązkowo postawić warunki udziału w postępowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2017 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy zatrudniając emeryta jako pracownika niepedagogicznego na 3/40 etatu, pracodawca powinien wypłacać dodatek stażowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2017 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego jest decyzją administracyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jaka jest data końcowa urlopu wychowawczego, który rozpoczyna się 1.09.2017 r. i ma trwać 14 miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinna posiadać pielęgniarka/położna zatrudniona na bloku operacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2017 r., Choromańska Iwona | Nieaktualne

Jakie muszą być spełnione warunki, by studia podyplomowe nadawały nowe kwalifikacje po reformie oświaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2017 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jaki wymiar urlopu przysługuje pracownikowi zatrudnionemu w ramach stosunku pracy na jeden dzień?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak liczyć dochód ze współwłasności gospodarstwa rolnego przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2017 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jak należy opodatkować sprzedaż towaru, który jest wysyłany bezpośrednio od dostawcy z Czech?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak prawidłowo księgować wykonanie wydatków na koncie 980 w zakresie paragrafu 400?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2017 r., Gąsiorek Krystyna | Nieaktualne

Jak prawidłowo określić miejsce świadczenia przeprowadzonego szkolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak prawidłowo określić wartość przychodów i kosztów podatkowych przy promocyjnej dostawie lodówek?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo powinno przebiegać księgowanie na koncie "kapitał wydzielony"?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2017 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Jak rozliczać w kosztach leasing zawarty ze szwajcarską firmą?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak ująć w księgach rachunkowych powiatu wkład rzeczowy w postaci nieruchomości wniesionych przez spółkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2017 r., Spychalski Bartosz | Nieaktualne