Questions and answers

Czy na podstawie pokwitowania podatnik może ująć koszt noclegu zleceniobiorcy w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2017 r., Dąbrowska Dorota | Aktualne

Jakie sorbenty wybrać do laboratorium, gdzie może dojść do wylania niebezpiecznych substancji chemicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2017 r., Majer Roman | Aktualne

Czy sprzedaż środka trwałego musi być nabita na kasie fiskalnej, jeżeli firma posiada kasę fiskalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak obliczyć szacunkową wartość zamówienia po uzyskaniu rozbieżnych cenowo wstępnych ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2017 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Czy strona może oświadczyć, że nie będzie wnosiła odwołania do postanowień decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak ustalić wynagrodzenie urlopowe lekarza rezydenta po długich nieobecnościach urlopowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2017 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy fakturę za przewóz promem samochodu można rozliczyć w ramach importu usług i z jaką stawką?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy od alkoholu zakupionego na lotnisku dla klienta należy naliczyć podatek VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy sprzedaż domków letniskowych podlega stawce 3% czy 5,5% ryczałtu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2017 r., Dąbrowska Dorota | Aktualne

Jak należy rozliczyć usługę wysłania mailem kontrahentowi z UE linku do kodu aktywującego program?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo należy zaksięgować zwrotne opłaty pobrane za wydane piloty do szlabanów wjazdowych na teren zakładu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Po jakim czasie można zawrzeć z przechodzącą na emeryturę woźną nową umowę o pracę na 1/2 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2017 r., Piszko Agata | Aktualne

W jakiej pozycji bilansu należy wykazać należność powstałą z tytułu zmniejszenia kosztu sprzedanych towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak poprawnie rozliczyć VAT przy zakupie samochodu osobowego z Niemiec w celu dalszej odsprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jeżeli bank udzieli firmie poręczenia gwarancyjnego, czy z tego tytułu powstaje jakiś przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Co należy zrobić, jeżeli mieszkaniec złożył 0 deklarację i udowodnił, że nie mieszkał ale usługa była świadczona?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy usługa wynajmu podnośnika z operatorem będzie podlegała rozliczeniu na zasadzie odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2017 r., Pogoński Mariusz | Nieaktualne

Czy posiadanie w zakładzie stołówki zwalnia pracodawcę z obowiązku zapewnienia pracownikom jadalni?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2017 r., Dyjeciński Tomasz | Aktualne

Czy wydatki związane z wdrożeniem programu komputerowego można ująć w kosztach w momencie poniesienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy wydatki poniesione po likwidacji działalności można ująć w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2017 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jaki organ jest odpowiedzialny za zabranie sarny, która weszła na teren prywatnej posesji?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy osoba pracująca osiem godzin dziennie w słuchawkach powinna w ramach badań okresowych mieć badany słuch?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2017 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy wadium wpłacone gotówką nie podlega ujęciu w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy inwestor może dokonać zmian w ewidencji gruntów po rozpoczęciu budowy farmy fotowoltaicznej na gruntach rolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2017 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

W jakim paragrafie należy zaksięgować opłatę za użytkowanie i aktualizację systemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2017 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Czy gmina ma obowiązek zwrotu kosztów objęcia dziecka zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2017 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy na okres przejazdu uczniów technikum na praktyki do miejscowości innej niż siedziba szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2017 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy plan BIOZ sporządza się jeden dla całej budowy, nawet jeśli wykonawców jest kilku?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2017 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Kto składa wniosek o zasiłek rodzinny jeżeli matka jest opiekunem prawnym ubezwłasnowolnionej córki?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2017 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jak określić wartość nieruchomości, która została wniesiona aportem do spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy wnuki mogą uzyskać specjalny zasiłek opiekuńczy na dziadków?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2017 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jak rozpoznać import usług od firmy litewskiej, jeśli firma nie posiada numeru VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy użytkowanie budynku jednorodzinnego dwukondygnacyjnego jako hotelu pracowniczego stanowi zmianę sposobu użytkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2017 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy decyzję wydaną w trybie art. 36a ust. 2 ustawy - Prawo budowlane należy przekazać do wszystkich stron postępowania, czy jedynie do inwestora?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2017 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Czy wicedyrektor szkoły może w obecności dyrektora przeprowadzać rozmowę dyscyplinującą z pracownikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2017 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Jak należy wyksięgować zaniechaną inwestycję?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2017 r., Majchrzak Aneta | Nieaktualne

Czy przekazanie przez gminę nagród w konkursie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2017 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy wszyscy wspólnicy spółki cywilnej muszą być wymienieni na wystawianych przez spółkę fakturach?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak powinien postąpić organ jeśli utwardzenie działki w 1998 r. nie jest zgodne z obecnie obowiązującym mpzp?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy posiadanie przez przychodnię certyfikatów ISO jest dodatkowo punktowane w konkursie ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Baranowska Agata | Aktualne

Czy budowa skrzynki energetycznej ze złączem kablowym na gruncie rolnym wymaga wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy zarząd dróg powiatowych powinien każdorazowo uzyskiwać zgodę powiatu na usunięcie drzew?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy starosta może przyjąć zgłoszenie instalacji z EIRP nieprzekraczającym 15 W?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Gall Marek | Aktualne

Czy przedsiębiorca może posługiwać się referencjami dzierżawionego przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Bereszko Wojciech | Aktualne

Jak oszacować wartość zamówienia na dostawy posiłków w różnych ilościach do różnych miejsc?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy organ postępuje prawidłowo, odmawiając cechowania drewna, które nie znajduje się w miejscu pozyskania?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Pod jakim kodem odpadu należy klasyfikować zerwane z produktów naklejki, które zawierają klej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy zawyżoną kwotę jednorazowego dodatku uzupełniającego można potrącić z wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy rodzic będący w prezydium rady rodziców może również wchodzić w skład rady szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2017 r., Barszczewska Bożena | Aktualne