Questions and answers

Czy zbycie praw z umowy przedwstępnej jest opodatkowane VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy zmiana formy opodatkowania najmu możliwa jest tylko raz w roku do 20 stycznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2017 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy żona może wykorzystywać w działalności samochód stanowiący środek trwały męża?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Do jakiej grupy sprzętu należy zaklasyfikować specjalistyczne respiratory do użytku profesjonalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Ile przerw przysługuje pracownicy na karmienie piersią?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2017 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak chronić pracowników młodocianych przed narażaniem na hałas?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2017 r., Kryczka Sebastian | Nieaktualne

Jakie działania powinien podjąć organ właściwy dłużnika, jeżeli nastąpił zgon dłużnika alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jakiej treści powinno być pouczenie w decyzji administracyjnej z zakresu pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jakie są przesłanki do przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2017 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Jakie skutki podatku wywoła zwrot zagranicznych składek?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak należy postępować z nadpłatami dla państwowych jednostek budżetowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2017 r., Skrzypska Dorota | Aktualne

Jak należy wykazać oddelegowanie pracownika do zakładu we Francji, jeśli nie otrzymuje wynagrodzenia w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak należy zaksięgować wydanie certyfikatów uczestnikom, który nie opłacił w całości ceny emisyjnej cetryfikatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2017 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Jak opodatkować dochody niemieckiego zleceniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak podatkowo rozliczyć transakcję zamiany działek, na których znajdują się drogi?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak powinien zachować się organ w przypadku wniesienia odwołanie od decyzji wraz ze skargą na pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak powinny być zaprezentowane nieruchomości w bilansie?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2017 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Jak prawidłowo należy zaksięgować wniesione wkłady pieniężne?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak prawidłowo powinny wyglądać księgowania w spółce przejmowanej i przejmującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2017 r., Soprych Maciej | Aktualne

Jak rozliczyć nakłady na parking?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak spółka nieprowadząca ewidencji magazynowej powinna zaksięgować wyroby gotowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Kiedy można zwolnić pracownika w związku z art. 53 k.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek poboru podatku u źródła w przypadku dokonania przedpłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy w PKPiR ująć zakup towaru potwierdzony duplikatem faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

komentarz nr: 322453

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2017 r., Olszewska Magda | Nieaktualne

Na jakie konto księgowe powinnam zaksięgować fakturę za zużycie energii elektrycznej podczas koncertu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2017 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Na kogo organ powinien wydać decyzję o obciążeniu kosztami zastosowanych środków zabezpieczających?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2017 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Nieaktualne

Od jakiej daty należy liczyć termin przedawnienia roszczenia wykonawcy o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia zamawiającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2017 r., Mackiewicz Marta | Nieaktualne

W jakich sytuacjach nauczycielowi renciście przysługuje obniżony wymiar czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

W jakiej wysokości należy ustalić nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

W jaki sposób należy przyjąć zgłoszenie produktu ubocznego w formie milczącego załatwienia sprawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób prawidłowo ustalić odpłatność za pobyt w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2017 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

W której pozycji bilansu spółka będąca faktorem powinna wykazać zobowiązania wobec faktoranta?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

W której pozycji sprawozdania finansowego RZiS ująć koszty związane ze sprzedażą wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2017 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Za jaką ilość dni powinien być wypłacony ekwiwalent urlopowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracodawca może nie dopuścić do pracy pracownika z nogą w gipsie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2017 r., Kryczka Sebastian | Nieaktualne

Czy świadka wypadku przy pracy należy pouczyć o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych wyjaśnień?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak długo przechowywać dokumenty dopuszczenia do użycia środków ochrony indywidualnej i odzieży?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Co powinien zrobić zamawiający w procedurze odwróconej, jeśli nie udało się zawrzeć umowy z dwoma wykonawcami z rankingu ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2017 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy dostawca usług w internecie może być uważany za dostawcę usług audiowizualnych w rozumieniu p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2017 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Czy kosztem uzyskania przychodu jest ubruttowiona kwota świadczenia, obejmująca podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy możliwe jest wstrzymanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2017 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy należy uwzględniać dochód ze sprzedaży nieruchomości przy obliczaniu dochodu na potrzeby zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2017 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne