Questions and answers

Jakie dowody wystarczą do zastosowania stawki 0% w WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jakie konsekwencje podatkowe wywołuje wniesienie aportem spółki z o.o. do spółki osobowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Jakie obowiązki ciążą na spółce w przypadku przekazania upominków nierezydentom?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie opodatkować sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Jakie przepisy i zasady bhp obowiązują podczas przezbrajania maszyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2017 r., Majer Roman | Aktualne

Jakie zmiany zostaną wprowadzone do ustawy o dozorze technicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2017 r., Zasada Jarosław | Aktualne

Jaki jest termin zapłaty rat na podatek od nieruchomości za ubiegłe lata podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2017 r., Kupień Łukasz | Nieaktualne

Jak na gruncie CIT rozliczyć przekazanie towarów ekspozycyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy postąpić z zeznaniem rocznym zmarłego podatnika nieprowadzącego działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak należy prawidłowo wyliczyć wynagrodzenie pomniejszone o nieusprawiedliwioną nieobecność?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak należy przechowywać roztwór drażniącej substancji chemicznej do mycia powierzchni?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2017 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jak odróżnić uraz od objawów choroby?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2017 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jak opodatkować niepodzielone zyski w momencie przekształcenia spółki z o.o. w spółkę osobową?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak opodatkować otrzymane odsetki za zwłokę w zapłacie należności za wykonane usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak opodatkować sprzedaż lokalu mieszkalnego wycofanego na cele osobiste?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczać media w kosztach uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2017 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jak ustalić wymiar dodatkowego urlopu wypoczynkowego osoby niepełnosprawnej po utracie przez nią orzeczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2017 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Jak wyodrębnić konta księgowe dla projektów unijnych w polityce rachunkowości?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2017 r., Kisielewska Justyna | Nieaktualne

Jak wypełnić formularz CIT-TP w sekcji F1?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2017 r., Olszewska Magda | Aktualne

Kiedy podatnik może dokonać korekty podatku odliczonego według proporcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Kogo obciąża obowiązek ponoszenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości gminnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Kto dokonuje kontrasygnaty wydatków w jednostce budżetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2017 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Kto powinien dokonać wymiany rurociągów odprowadzających ścieki z budynków SP ZOZ-u?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2017 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Kto sporządza kartę wypadku w drodze do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2017 r., Zasada Jarosław | Aktualne

Od kiedy należy liczyć okres nabycia prawa do dodatkowego urlopu dla niepełnosprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2017 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

W jakiej dacie zaksięgować fakturę korygującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jakiej formie załatwić wniosek o świadczenie wychowawcze złożony drogą elektroniczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

W jakiej wysokości przyznać zasiłek stały, jeśli przysługuje za niepełny miesiąc?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

W jaki sposób można dokonać sprostowania w dokumentacji nauczyciela oraz w rozliczeniu jego nadgodzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

W jaki sposób można ustalić zarobki w Belgii?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2017 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

W jaki sposób należy rozliczyć zbycie papierów wartościowych uzyskanych w ramach konwersji należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jaki sposób należy wycenić wartość przedsiębiorstwa wnoszonego aportem do spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

W jaki sposób obliczona będzie opłata stała za pobór wody w nowym Prawie wodnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2017 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób odliczać składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować dochód ze zbycia udziałów w polskiej spółce z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W którym momencie ująć w ewidencji środków trwałych budynek magazynowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Co należy rozumieć pod pojęciem "modernizacja gruntów i budynków", o której mowa w art. 15b ustawy Prawo wodne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2017 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Co należy rozumieć pod pojęciem zabudowy przemysłowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2017 r., Fiktus Paweł | Nieaktualne

Co powinien zrobić zamawiający z ofertą, którą wykonawca wycofał?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2017 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy budowa zbiornika na gaz płynny do 7 m3 dla osoby prawnej wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2017 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne

Czy dokonanie korekty faktury stanowi zdarzenie podlegającego opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy fundacja mająca w zakresie działalności statutowej nauczanie akademickie może być zwolniona z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy gromadzenie aplikacji kandydatów w procesie rekrutacji jest właściwe z punktu widzenia ochrony danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy mimo braku rachunku i braku płatności z tytułu umowy najmu możemy ująć wydatek w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy mogę odliczyć podatek VAT z faktury wystawionej przez kontrahenta nie widniejącego w bazie GUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy możliwe jest skorzystanie z pracowników innego podmiotu w celu wykazania, że wykonawca zatrudnia pracowników na etat?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2017 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy należy zawiadamiać urząd skarbowy na formularzu PCC o dokonanej konwersji pożyczki od udziałowca na kapitał?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy otrzymany z Holandii zasiłek dla bezrobotnych podlega opodatkowaniu w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy pacjent ma prawo do otrzymania od placówki medycznej oryginału dokumentacji medycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2017 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy po śmierci pracownika pracodawca może potrącić z wynagrodzenia za pracę nadpłacony zasiłek chorobowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy pracownik powinien ponownie odbyć szkolenie bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne