Questions and answers

Czy inwestor może użytkować obiekt zrealizowany w oparciu o ostateczne decyzje, które następnie zostały uchylone?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2017 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy jest możliwa rejestracja VAT-UE wstecz?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy koszt składki ubezpieczeniowej klienta może być kosztem podatkowym spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy można dochodzić kwoty umowy lojalnościowej już po ustaniu stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy można dostać dotację na remont zabytku?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2017 r., Kokoszewska Kamila | Aktualne

Czy można prowadzić dwa odrębne postępowania na dostawę programu i na usługę przy użyciu tego programu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2017 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy należy odjąć od dochodu rodziny część dochodu z renty rodzinnej przypadającej na córkę, która wyszła za mąż?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy należy opłacić składki ZUS za miesiąc, w którym zmarł wspólnik spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2017 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy obywatelowi Ukrainy można przyznać prawo do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy odszkodowanie za grunt jest wolne od podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy okres wychowywania dziecka przez sprzątaczkę w szkole wlicza się do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy określenie poziomu piętrzenia w układzie Kronsztadt 60 jest błędem w pozwoleniu wodnoprawnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2017 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Czy podwykonawca dokonujący rozbiórki złomowanych pojazdów może być opodatkowany ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy pozyskiwanie klientów dla biura pośrednictwa kredytowego podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy pracownicy mogą odmówić poddania się nieinwazyjnemu badaniu wymazu z nosa?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2017 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy projektant może być jednocześnie kierownikiem budowy i pełnić nadzór autorski?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2017 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy przychód członka zarządu ze zwrotu kosztów noclegu podlega składkom ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy spółka powinna wykazać koszty zakupu posiłków oraz przychód z ich sprzedaży pracownikom?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy spółka powinna wyliczać zrealizowane różnice kursowe od każdej spłaty kredytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2017 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy spółka z tytułu wybudowania hali powinna płacić podatek od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy świadectwa pochodzenia energii powodują powstanie przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2017 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy towar handlowy można ująć w kosztach dwukrotnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy transport odpadu o kodzie 19 08 09 wymaga zgłoszenia w systemie SENT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2017 r., Hejnar-Zawisza Anna | Aktualne

Czy upoważniony pracownik starostwa może poświadczyć zgodność odpisu pełnomocnictwa z oryginałem?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2017 r., Wilk Jakub | Aktualne

Czy wszystkie zjazdy i urządzenia znajdujące się w pasie drogowym przechodzą na własność zarządcy drogi?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2017 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy wynajem mieszkań na rzecz pracowników podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wystawienie faktury ze stawką VAT 23% na dostawę towarów przedsiębiorcy zagranicznemu jest prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy w związku ze sprzedażą stali wykorzystywanej do budowy statków, należy zastosować na fakturze stawkę 0%?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2017 r., Pogoński Mariusz | Nieaktualne

Czy zakup puszek na cele działalności charytatywnej jest kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa możliwa jest budowa drogi rowerowej w granicach pasa drogowego autostrady?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2017 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy z przyznanej pracownikowi zapomogi pieniężnej z ZFŚS należy potrącić zajęcie komornicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2017 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć budynek sanitarno-szatniowy wraz z boiskiem sportowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jaka część odprawy emerytalnej pracownika obsługi może maksymalnie stanowić zajęcie komornicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT sprzedaż domków letniskowych po 3 latach od ich wybudowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jakie uprawnienia powinna posiadać osoba, której zleca się czyszczenie przewodów kominkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2017 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Jakie wydatki zwiększają wartość środka trwałego w budowie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak klasyfikować zakup środków trwałych dokonywany w ramach tzw. pierwszego wyposażenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2017 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak na gruncie podatku dochodowego opodatkować otrzymanie bezzwrotnej pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak należy traktować pył z odpylaczy zamontowanych w gorzelni?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Jak należy ująć w księgach spółki z o.o. rzeczy ruchome, inwentarz żywy (bydło) oraz budynki i pola uprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak prawidłowo obciążać najemców kosztami czynszu, jeśli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT opłatę wpisową uiszczoną z tytułu uczestnictwa w targach?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć eksport towaru do Zjednoczonych Emiratów Arabskich na warunkach dostawy CIF?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak rozliczyć zakup towaru w Chinach, jeśli został on przetransportowany bezpośrednio do USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2017 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Kiedy powstaje przychód w przypadku usług rozliczanych okresowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kiedy rolnik ryczałtowy przestaje być rolnikiem ryczałtowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy w zakładzie pracy należy zatrudnić doradcę ADR?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2017 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości w przypadku gruntu i budynków na nim wybudowanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Na jakiej podstawie należy wydać decyzję przywracającą grunt do rolniczego użytkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2017 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Według jakich zasad można stosować w zakładzie pracy monitoring?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2017 r., Sokołowska Anna | Nieaktualne