Questions and answers

Jak należy skonstruować uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2017 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Aktualne

Jak należy wycenić przyłącze wodociągowe dla celów podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2017 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować zwrot kosztów z tytułu korzystania z samochody prywatnego do celów służbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak prawidłowo powinna wyglądać ewidencja listy płac?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak rozliczyć wartość uszkodzenia i naprawy maszyn produkcyjnych, które są skutkami zdarzenia losowego jakim jest pożar?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2017 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Jak zakwalifikować przebudowę kanału odprowadzającego wody z odwodnienia terenów kolejowych oraz terenów mieszkaniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2017 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Kiedy można zmienić świadectwo pracy w zakresie wykorzystania urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2017 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Kiedy należy prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2017 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy powstaje przychód z tytułu usług projektowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Od kiedy należy liczyć prawa do pierwszego urlopu dodatkowego osoby niepełnosprawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2017 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

W jakich sytuacjach wywiad środowiskowy można przeprowadzić w miejscu innym niż miejsce faktycznego zamieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

W jakiej pozycji rachunku zysków i strat wykazać odsetki od dywidendy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

W jaki sposób należy rozliczyć godziny pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2017 r., Rycak Magdalena | Aktualne

W jaki sposób należy wypłacić wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

W których punktach świadectwa pracy należy ująć uzupełnienie etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2017 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Co powinien zrobić podatnik, który nie złożył VAT-UE w terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy dyrektorzy szkół każdorazowo przy zmianie placówki muszą przechodzić szkolenie wstępne?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy firma może wystawić faktury za koszty wynajmu mieszkań dla swoich pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy gmina ma obowiązek organizowania nauczania języka mniejszości narodowych dla jednego dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2017 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy jednorazowa premia uznaniowa powinna być zapisana w umowie, aneksem ?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy kandydat na stanowisko dyrektora samorządowej jednostki organizacyjnej powinien posiadać obywatelstwo polskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy korekta składek ZUS obliguje do korygowania zeznań rocznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy koszty transportu winny być wykazywane w deklaracji Intrastat?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy można zapisać w polityce rachunkowości rożne zasady wyceny dla różnych grup nieruchomości inwestycyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2017 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Czy najem nieruchomości wycofanej ze spółki cywilnej może być opodatkowany ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy należy dokonać korekty VAT odliczonego w momencie nabycia nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy na podstawie uchwały można wyksięgować amortyzację?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2017 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Czy osobie pozostającej w związku partnerskim przysługuje zasiłek opiekuńczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy płatność w ratach może stanowić kryterium oceny ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2017 r., SASIN ALEKSANDRA | Nieaktualne

Czy podatek PCC należy zapłacić od kapitału planowanego czy od wpłaconego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy po przepracowaniu roku pracownik może wystąpić z wnioskiem o przeliczenie emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy przekazanie lokalu użytkowego małżonkowi w wyniku podziału majątku jest czynnością opodatkowaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy przewozy pasażerskie osób w ramach aplikacji UBER powinny być ujmowane w kasie rejestrującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy refakturowane koszty bieżącej eksploatacji stanowią koszty uzyskania przychodów w momencie poniesienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy spadkobiercy pracownika tymczasowego przysługuje odprawa pośmiertna?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2017 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

Czy spółka będzie musiała przekazać Szefowi KAS informację o grupie podmiotów, w tym o szwajcarskim udziałowcu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2017 r., Dąbrowska Dorota | Aktualne

Czy spółka może odliczyć podatek VAT z faktur za dokonanie wyceny przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy wartość zwróconej kaucji będzie kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy w przypadku konwersji na kapitał zakładowy powstanie obowiązek podatkowy w PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy wydanie materiałów do przerobu obcego dokumentuje się również dowodem WZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy zamawiający powinien udostępnić dokumentację przetargową osobie trzeciej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2017 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Czy zapłacenie zaliczki na rzecz przyszłej dostawy towarów łączy się z obowiązkami na gruncie prawa celnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy zasadnicza szkoła zawodowa może wydać świadectwo ukończenia placówki sprzed 20 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2017 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy z powodu likwidacji stanowiska pracy przysługuje odszkodowanie z tytułu zwolnienia z pracy za wypowiedzeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2017 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy zwrot wkładu dokonany przez nowego wspólnika podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Gdzie należy ująć przedmiotowe opłaty notarialne?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Gdzie należy wpisać w świadectwie pracy, iż wypłacono odprawę emerytalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne