Questions and answers

W jaki sposób należy określić termin końcowy umowy na zastępstwo nieobecnego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2017 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób należy prawidłowo dokonać likwidacji placówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2017 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób należy uzupełnić braki ucznia powracającego do szkoły w Polsce z innego kraju?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2017 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować przychody uzyskane z reklam wyświetlanych na portalu internetowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jaki sposób refakturować koszty podróży służbowych na kontrahenta portugalskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy budowa sieci kanalizacji sanitarnej o całkowitej długości równej 1 km wymaga decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2017 r., Fiktus Paweł | Nieaktualne

Czy diety mogą być kosztem zleceniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy dopuszczalne jest, aby w czasie trwania umowy użyczenia zawrzeć aneks o przedłużeniu umowy na 10 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2017 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy dopuszczalne jest łączenie klas VI i VII na zajęciach z wychowania do życia w rodzinie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2017 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy dyrektor może nie wyrazić zgody na rozwiązanie z nauczycielem stosunku pracy za porozumieniem stron?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2017 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy faktura proforma może dokumentować koszty podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy gdy nastąpi zmiana nazwy szkoły należy założyć nowe księgi uczniów i słuchaczy, czy są kontynuowane stare?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2017 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy gmina ma prawa ubiegać się o zwrot podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy gmina musi przekazać zakładowi oczyszczalnię, żeby zakład mógł z niej korzystać i wystawiać faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy instruktaż stanowiskowy może przeprowadzić specjalista ds bhp, który zatrudniony jest na umowę zlecenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy kopcowane zbiorniki na gaz są zaliczane do zbiorników naziemnych czy podziemnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2017 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy koszty związane z prowadzeniem sprawy sądowej są kosztem uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy mamy możliwość likwidacji kasy fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy mamy prawo do odliczenia podatku VAT z otrzymanej faktury, która dotyczy części prac realizowanych etapami?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można dochodzić opłaty za pobyt ojca w DPS od syna, od momentu poprawy sytuacji materialnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2017 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy można korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT w ramach prowadzonego wynajmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy można prowadzić rejestr nieobecności nauczyciela, ograniczając się tylko do rejestru zwolnienia lekarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy należy pobrać podatek u źródła od należności za usługę do przesyłu dźwięku?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pracodawca ma obowiązek wypłacenia odprawy emerytalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2017 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy pracownicy mogą pokryć wyjścia prywatne z urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy prowadząc giełdę zwierząt można wybrać kartę podatkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy przeniesienie w stan nieczynny nauczyciela dyrektor powinien konsultować ze związkami zawodowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy przeterminowane leki są odpadem komunalnym odbieranym od mieszkańców?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy rolnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą powinien prowadzić ewidencję rachunkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2017 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Czy w przypadku opisanej transakcji zastosowano prawidlowe stawki VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy wspólny przedpokój dla dwóch mieszkań jest korytarzem?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2017 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy w wyniku przetwarzania odpadów może powstać „masa glebotwórcza” jako produkt?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy zarządca drogi może nakazać wykonanie zjazdu z określonego materiału?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2017 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Czy żona Ukraińca pracującego w Polsce może korzystać ze świadczeń medycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Ile razy w roku należy przeprowadzać analizę ścieków bytowych odprowadzanych z oczyszczalni przydomowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2017 r., Piętowska Ewa | Nieaktualne

Ile umów terminowych może zawrzeć dyrektor szkoły z pracownikiem obsługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2017 r., Fota Magdalena | Nieaktualne