Pytania i odpowiedzi

Jak należy rozliczyć czas pracy we wtorek i środę?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2018 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy w sytuacji w której stan kasy na koniec roku wynosi 0,00 należy dokonywać jej inwentaryzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy podatnik musi wyrejestrować kasę fiskalną w urzędzie skarbowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż ziemi wybranej z wykopów pod fundamenty?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2018 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy sp zoz, którego podmiotem tworzącym jest gmina, jest gminną osobą prawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2018 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Czy SP ZOZ może ujawnić wewnętrzne procedury do celów naukowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2018 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Czy osobie z zawieszoną rentą socjalną przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy firma, która zamierza wybudować szczelny zbiornik retencyjny na wody opadowe, powinna uzyskać pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2018 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Jakie przepisy regulują zagadnienia merytoryczne związane z monitoringiem składowiska odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy budowa drenażu i odprowadzanie wód z drenażu będzie się wiązać z koniecznością uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2018 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy czyszczenie studni głębinowej wymaga pozwolenia lub zgłoszenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2018 r., Stachowska Marta | Aktualne

Czy wydatki związane z tworzeniem wizerunku spółki można ująć w kosztach?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy w zamówieniach poniżej 30.000 euro należy stosować wymóg zatrudnienia pracowników na umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2018 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy można pobierać świadczenie pielęgnacyjne na brata i zasiłek macierzyński z KRUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy nauczyciel zawieszony w pełnieniu obowiązków może w czasie wakacji korzystać z urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób prawidłowo należy zaksięgować korektę kosztów po inwentaryzacji na koniec roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

W jakim miesiącu wykazać VAT należny przy refakturowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy motocykl zakupiony na potrzeby ekspozycji należy przyjąć na środki trwałe?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2018 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Czy spółka realizująca projekt w ramach RPO Województwa świadczy usługi opodatkowane VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy można odliczyć VAT z faktury, która jest wystawiona na więcej niż jednego nabywcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Kiedy należy ująć zakupione urządzenia w księgach rachunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2018 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Czy brak NIP na fakturze od sprzedawcy francuskiego powoduje, że nie doszło do WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy wystąpić o zwrot nienależnie pobranego SZO?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jakie są konsekwencje nie zapewnienia ergonomicznego stanowiska pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2018 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Jaka waga w szkole podstawowej powinna być przypisana uczniowi objętemu zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2018 r., Wrona Joanna | Nieaktualne

Od jakiej daty przyznać zasiłek rodzinny, gdy zostanie dostarczony wyrok z klauzulą wykonalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy wnioskodawcy należy się uzasadnienie decyzji o zakończeniu prowadzenia procedury Niebieskie Karty?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy w zakresie obowiązków określonym ustawą Główny Księgowy powinien podlegać jedynie dyrektorowi JSFP?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2018 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Jak interpretować przepis o pierwszeństwie układu sterowania przeznaczonego do zatrzymywania maszyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2018 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Na jakim druku świadectwa należy wypisać świadectwo promocyjne ucznia klasie I szkoły branżowej I stopnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy budowa zbiornika retencyjnego na wody opadowe z otworami rozsączającymi wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2018 r., Antoniak Joanna | Nieaktualne

Czy starosta może wyłączyć z z produkcji rolnej dodatkową powierzchnię wskazaną przez inwestora bez opłat?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2018 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Przy ilu dzieciach z orzeczeniami o niepełnosprawności organ prowadzący musi utworzyć klasę integracyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2018 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy odprawę emerytalną należy naliczyć z obu stosunków pracy w tym samym zakładzie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2018 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy budowa myjni samochodowej wymaga uzyskania decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2018 r., Gall Marek | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć transakcję trójstronną dla potrzeb podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak po 18.10.2018 r. należy składać dokumenty przedmiotowe stanowiące treść oferty?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2018 r., SASIN ALEKSANDRA | Nieaktualne

Jak rozliczyć podatek VAT organizowania niedopłatnego szkolenia przez polską izbę gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie standardy emisyjne należy określić dla kotłów wchodzących w skład instalacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2018 r., Gall Marek | Nieaktualne

Jak rozliczyć transakcję wynajmu samochodu do kraju UE na okres 30, a następnie przedłużonego do 45 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy podatnik może wystawiać fakturę za usługi parkowania na początku każdego okresu rozliczeniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy od nowego roku szkolnego będzie można przyznać godziny ponadwymiarowe wicedyrektorowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy w jednej rodzinie można przyznać dwa świadczenia pielęgnacyjne na bliźniaków?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne