Questions and answers

Jak należy opodatkować VAT sprzedaż samochodu będącego przedmiotem współwłasności?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak należy potraktować bezpłatne wydanie prototypu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy zaksięgować warunkową umowę zakupu udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak powinno się dokumentować wychowanie do życia w rodzinie po reformie oświaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jak ustalić wartość początkową remontowanej nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Kiedy należy uznać, że pracownicy pracują w "warunkach narażenia"?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Na jaki dzień przeprowadzić spis z natury i wpisać go do PKPiR w przypadku zmiany składu osobowego spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jakim rozdziale należy ująć wydatek związany z opłatą za zajęcie pasa drogowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Niemiec Renata | Aktualne

W jaki sposób należy awansować pracownika księgowości na wolne stanowisko głównego księgowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób należy zutylizować urządzenie z czynnikiem chłodniczym R-407?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Gall Marek | Aktualne

W którym kraju powinny być odprowadzane składki ubezpieczeniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W którym momencie zaliczyć do kosztów podatkowych kwotę z faktury za paliwo do firmowego samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Z jakim kodem zgłosić do ubezpieczeń społecznych zleceniobiorcę, który nie ma jeszcze ustalonego prawa do emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Co powinien zrobić podatnik, który chce świadczyć usługi marketingowe dla spółki, której jest prezesem?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Co zrobić w sytuacji gdy beneficjent nie zwróci środków z art. 189 ustawy o finansach publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne

Czy błąd w numerze NIP lub REGON w tytule wykonawczym mogą być podstawą do jego podważenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy darowizna pieniężna od rodziców jest dochodem w sprawie zasiłku rodzinnego oraz świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy do podestu roboczego o wysokości 38,5 cm powinny prowadzić schody?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy jako kryterium oceny oferty można wpisać wysokość odpisu z PFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy kierowca transportu międzynarodowego powinien posiadać formularz A1?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy meble, które firma chce odsprzedać pracownikom, należy traktować jako odpad?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy mieszkający na Litwie członek rady nadzorczej podlega w Polsce składkom ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy można ogłosić przetarg przed zatwierdzeniem planu finansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Aktualne

Czy można rozwiązać stosunek pracy z pracownikiem, który po przejściu na emeryturę zostanie ponownie zatrudniony?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy należy unieważnić postępowanie, w którym zamawiający błędnie oszacował wartość zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy na świadectwie pracy należy ująć okresy opieki nad dzieckiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy niezamortyzowana wartość inwestycji w obcym środku trwałym stanowi koszt podatkowy w momencie zakończenia najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy odrzucić ofertę wykonawcy, który nie złożył podpisu na formularzu oferty?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Czy o wyborze najkorzystniejszej oferty należy powiadomić wykonawców, którzy nie złożyli oferty?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy pracę siedzącą na hockerze można uznać za pracę na wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek informowania związków zawodowych o pozbawieniu pracownika funkcji brygadzisty?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy pracodawca musi zapewnić dodatkowe posiłki pracownikom na stanowiskach robotniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Dyjeciński Tomasz | Aktualne

Czy pracownik zatrudniony u tego samego pracodawcy na innym stanowisku powinien ponownie przejść badania lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Czy są przepisy regulujące ilość dzieci znajdujących się jednocześnie w świetlicy szkolnej szkoły specjalnej

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Wrona Joanna | Nieaktualne

Czy środki na koncie ZFŚS gimnazjum należy przekazać na konto ZFŚS szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Niemiec Renata | Aktualne

Czy umowa o zamówienie publiczne może zostać rozwiązana, jeśli wyczerpano środki na realizację zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Nowakowski Wojciech | Nieaktualne

Czy wartość szacunkową zamówienia można ustalić metodą mieszaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Kałużna Milena | Nieaktualne

Czy w IPET można nadal wpisywać "udział ucznia w zajęciach socjoterapeutycznych"?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy wkład własny uzupełniony przez gminę będzie dotacją celową na współfinansowanie wkładu własnego OSP?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Lachiewicz Wojciech | Aktualne

Czy w procedurze odwróconej zobowiązania innego podmiotu należy żądać wraz z ofertą?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy w przypadku robót budowlanych wykonawca ma obowiązek zgłaszać dostawców materiałów budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

Czy w przypadku zamiaru rozwiązania umowy na czas określony w trybie art. 52 należy przeprowadzić konsultację związkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy w trybie zapytania ofertowego można wzywać wykonawcę do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Strzeżyński Łukasz | Nieaktualne

Czy zgodnie z nowymi uregulowaniami w sprawie nadzoru pedagogicznego dyrektor może powołać zespół do spraw ewaluacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Ile razy można wydłużyć cykl edukacyjny po reformie oświaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Wrona Joanna | Nieaktualne

Jaką dokumentację należy założyć dla uczniów branżowej szkoły I stopnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Jak długo należy przechowywać dokumentację powstałą podczas organizowania egzaminów zewnętrznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak ewidencjonować korektę faktur sprzedaży pieców i części na platformie internetowej w ewidencji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie obowiązki wobec urzędu skarbowego ma spółka z o.o., która otrzymała wypłatę zysku?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie są zasady wyceny inwestycji długoterminowych w postaci akcji posiadanych w spółkach zależnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jakie warunki musi spełnić spółka by korzystać ze zwolnienia ze stosowania kas fiskalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jaki jest termin na sporządzenie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Jaki powinien być zapis w uchwale rady gminy, by można było przyjmować do PSZOK odpady o kodzie 17 04 05?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Jaki wymiar etatu powinien mieć nauczyciel-opiekun dzieci niepełnosprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Wrona Joanna | Aktualne