Questions and answers

Czy pracownik zatrudniony u tego samego pracodawcy na innym stanowisku powinien ponownie przejść badania lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Czy są przepisy regulujące ilość dzieci znajdujących się jednocześnie w świetlicy szkolnej szkoły specjalnej

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Wrona Joanna | Nieaktualne

Czy środki na koncie ZFŚS gimnazjum należy przekazać na konto ZFŚS szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Niemiec Renata | Aktualne

Czy umowa o zamówienie publiczne może zostać rozwiązana, jeśli wyczerpano środki na realizację zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Nowakowski Wojciech | Nieaktualne

Czy wartość szacunkową zamówienia można ustalić metodą mieszaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Kałużna Milena | Nieaktualne

Czy w IPET można nadal wpisywać "udział ucznia w zajęciach socjoterapeutycznych"?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy wkład własny uzupełniony przez gminę będzie dotacją celową na współfinansowanie wkładu własnego OSP?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Lachiewicz Wojciech | Aktualne

Czy w procedurze odwróconej zobowiązania innego podmiotu należy żądać wraz z ofertą?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy w przypadku robót budowlanych wykonawca ma obowiązek zgłaszać dostawców materiałów budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

Czy w przypadku zamiaru rozwiązania umowy na czas określony w trybie art. 52 należy przeprowadzić konsultację związkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy w trybie zapytania ofertowego można wzywać wykonawcę do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Strzeżyński Łukasz | Nieaktualne

Czy zgodnie z nowymi uregulowaniami w sprawie nadzoru pedagogicznego dyrektor może powołać zespół do spraw ewaluacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Ile razy można wydłużyć cykl edukacyjny po reformie oświaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Wrona Joanna | Nieaktualne

Jaką dokumentację należy założyć dla uczniów branżowej szkoły I stopnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Jak długo należy przechowywać dokumentację powstałą podczas organizowania egzaminów zewnętrznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak ewidencjonować korektę faktur sprzedaży pieców i części na platformie internetowej w ewidencji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie obowiązki wobec urzędu skarbowego ma spółka z o.o., która otrzymała wypłatę zysku?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jakie są zasady wyceny inwestycji długoterminowych w postaci akcji posiadanych w spółkach zależnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jakie warunki musi spełnić spółka by korzystać ze zwolnienia ze stosowania kas fiskalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jaki jest termin na sporządzenie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Jaki powinien być zapis w uchwale rady gminy, by można było przyjmować do PSZOK odpady o kodzie 17 04 05?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Jaki wymiar etatu powinien mieć nauczyciel-opiekun dzieci niepełnosprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Wrona Joanna | Aktualne

Jak opodatkować sprzedaż nieruchomości podzielonej pomiędzy byłych małżonków?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jak opodatkowany jest lokal, w którym prowadzona jest działalność udzielania świadczeń zdrowotnych i sklepu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

jak prawidłowo ustalić moment powstania przychodu na gruncie CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Jak wyliczyć wartość podwyżki refundowanej z NFZ dla pielęgniarki zatrudnionej na umowę zlecenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Kiedy wynagrodzenie pracownicze staje się kosztem uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kto ponosi odpowiedzialność karnoskarbową oraz podatkową za sporządzenie dokumentacji cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Na jaki dzień należy zamknąć księgi rachunkowe w sytuacji przejęcia technikum przez zespół szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Kisielewska Justyna | Nieaktualne

Na jakiej podstawie można dokonać likwidacji środka trwałego gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Kisielewska Justyna | Nieaktualne

Od jakiej wartości należy liczyć podatek od nieruchomości, skoro część budowli jest wynajmowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

W jakie koszty (operacyjne czy finansowe) należy w księgach lidera zaksięgować faktury od partnera?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

W jaki sposób należy wydawać paragony świadcząc usługi noclegowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkowana jest działalność poradni psychologiczno-pedagogicznej prowadzonej przez osobę fizyczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób ująć w kosztach ulepszenie środków trwałych należących do kontrahentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Z którego dnia powinien być przeliczony kurs dla usługi transportowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Co powinien zrobić zamawiający, jeśli dokumenty w postępowaniu zostały złożone z datą przyszłą?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy burmistrz może uregulować sposób użytkowania ścieżki pieszo-rowerowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy dieta z tytułu odbytej podróży służbowej przysługuje rodzinie po zmarłym radnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy do dochodu rodziny należy wliczyć dochód z gospodarstwa rolnego żony o powierzchni poniżej 1 ha?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy dyrektor jednostki budżetowej może przesunąć pracownika ze stanowiska pomoc administracyjna na referenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość jakiejkolwiek optymalizacji VAT przy zamknięciu działalności gospodarczych wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy JST może przekazać składniki majątkowe do stowarzyszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy macocha ma prawa do zasiłku rodzinnego na pasierba?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy małżeństwo będzie podmiotem decyzji o pozwoleniu na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy należy udostępnić informację o liczbie budek lęgowych dla ptaków zamontowanych w 2016 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy nauczyciela, który z końcem sierpnia odszedł na emeryturę, można zatrudnić od 1 września?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy niezrealizowaną decyzję o zamknięciu składowiska odpadów można zmienić w zakresie harmonogramu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy obniżenie wieku emerytalnego powoduje obowiązki dla kadr, jeśli chodzi o zmianę w regulaminach zakładowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Czy osobie prowadzącej działalność gospodarczą przysługuje świadczenie rodzicielskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Czy podatnik powinien naliczyć VAT od otrzymania vouchera?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy podatnik powinien wystawić fakturę za otrzymaną prowizję od firmy Google?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podczas ceremonii zawarcia związku małżeńskiego tłumaczem może być jeden z nupturientów?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy polski podatnik musi skorygować VAT-UE w związku z rozbieżnościami w informacjach podsumowujących?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Styczyński Rafał | Aktualne